Motie van wantrouwen

Het is niet iets dat wij graag doen, maar het is nodig. Als er iemand is die een motie van wantrouwen verdient, dan is het wel wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive. De ene blunder na de andere. De keren ook dat zij de raad fout, onvolledig of onwaarachtig informeerde zijn ook niet meer te tellen. Zij gaat volstrekt eigenzinnig haar eigen gang zonder zich te bekommeren om haar mandaat. Ze sluit burgers buiten. Ze heeft geen politiek inzicht en het ergste van alles: het ontbreekt haar aan oprechte belangstelling, politiek inzicht en empathie met de inwoners van Bloemendaal. Wij vinden dat ze moet vertrekken. En het liefst vandaag nog. Blekersveld is de emmer die het bad doet overstromen. Wij hebben schoon genoeg van haar en denken dat Bloemendaal een stuk beter af is als zij de deur achter zich dichttrekt. De brief van 4 november jl waarin zij de stand van zaken rondom Blekersveld uiteenzet, getuigt wederom van onkunde, mismanagement en hardleers doordrammen.

Onze motie die wij vanavond indienen luidt als volgt:

MOTIE VAN WANTROUWEN

Van                            : Hart voor Bloemendaal

Betreft                      : Blekersveld project tijdelijke huisvesting

Datum motie           : 5 november 2020

Datum raad              : 5 november 2020

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 5 november 2020,

kennisgenomen hebbende van

 • de brief van het college dd. 4 november 2020, kenmerk 2020004123, onderwerp Ontwikkeling Flexwonen Blekersveld en de overige stukken waaronder de brief van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) dd. 19 oktober, OD.kenmerk 32668;

overwegende dat:

 • de wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive in alle opzichten heeft gefaald het project huisvesting statushouders goed te begeleiden en te managen;
 • zij de raad meerdere keren fout, onvolledig en onwaarachtig heeft ge├»nformeerd;
 • zij door haar handelwijze en beleid heeft gezorgd voor groot wantrouwen onder de inwoners van Bloemendaal;
 • zij de opdrachten van de raad meerdere keren naast zich heeft neergelegd en niet alleen in dit project maar ook in overige projecten keer op keer heeft geblunderd;

overwegende voorts:

 • dat zij het vertrouwen nog verder heeft beschadigd door de brief van 4 november welke zij tijdens het presidium van 3 november aankondigde;
 • de wethouder de verantwoordelijkheid draagt voor het falende beleid in de kwestie huisvesting statushouders;
 • zij sinds haar benoeming onverantwoord veel tijd heeft verspild en de huisvesting als gevolg daarvan een grote achterstand heeft opgelopen;
 • de wethouder hiervoor ten volle verantwoordelijk wordt gehouden;
 • haar eigen medewerker/projectbegeleider is vertrokken omdat ook zij de samenwerking met deze wethouder niet meer zag zitten;
 • wij geen enkel vertrouwen meer in deze wethouder hebben als gevolg van al haar wanpresteren tot nu toe en wij ook in de brief van 4 november jl. een bevestiging zien dat mevrouw De Roy van Zuidewijn niet in staat is dit dossier tot een goed einde te brengen en de gemeente nog meer schade zal berokkenen indien zij op haar post blijft.

spreekt uit:

Dat de wethouder er goed aan zou doen op te stappen.

zegt het vertrouwen in wethouder De Roy van Zuidewijn op

En gaat over tot de orde van de dag.


Hart voor Bloemendaal