Motie: #stopbiomassaverbranding

Op 15 april as dienen wij een motie in tegen biomassaverbranding. Overal in ons land zie je de kaalkap in bossen. Het biedt een trieste aanblik. Ook in Bloemendaal wordt flink gekapt. Onlangs nog zijn alle gezonde bomen rond een speelterreintje bij Blekersveld gekapt. ‘Alleen al tijdens Rutte III werd ruim 14 miljard euro aan stimuleringsgelden in deze zogenaamde duurzame energie geïnvesteerd. Daarvan stak het kabinet 85%in de ombouw van gascentrales naar de veel vervuilender biomassaverbranding en legde daarmee biomassaprojecten vast voor de komende 15 tot 20 jaar’, zo schreef dr Fenna #Swart, voorzitter van het landelijke Comité Schone Lucht. Ze was lid van de deelraad Amsterdam-oost voor GroenLinks, maar zegde zowel het lidmaatschap van de deelraad als het partijlidmaatschap op uit onvrede met de koers over hun ‘groene idealen ’en specifiek de biomassacentrale van #Vattenfal in Diemen. Swart is als onderwijskundig adviseur verbonden aan de Leidse universiteit, zo lezen wij in ‘#Wynia’s Week’. Hart voor Bloemendaal maakt zich zeer bezorgd over de vernietiging van bomen en bossen en dient daarom onderstaande motie in. Wij hopen natuurlijk dat deze op brede steun kan rekenen en wordt aangenomen.

STOP DE BIOMASSAVERBRANDING

Motie vreemd aan de orde van de dag   

Van:                    Hart voor Bloemendaal

Aan:                    De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:      Motie ‘vreemd’

De raad, in openbare vergadering bijeen op 15 april 2021,

Constaterende dat:

 • In de Regionale Energie Strategie (#RES) de energieregio Noord-Holland Zuid wordt beschreven hoe de warmtetransitie mogelijk wordt gemaakt;
 • In deze regio sprake is van warmtenetten die draaien op #biomassa;
 • Biomassa wordt gezien als een klimaat neutrale brandstof;

Overwegende dat:

 • In de RES-regio diverse biomassacentrales staan waarin hout wordt verbrand;
 • De kap van bomen t.b.v. de biomassacentrales slecht is voor de natuur en de biodiversiteit;
 • Er maatschappelijk veel verzet is tegen het kappen van bomen omwille van biomassa;
 • Nederland inmiddels in de top 3 staat van grootste houtpellet-importeurs;
 • De SER afgelopen zomer aan het kabinet heeft geadviseerd dat de subsidiering voor laagwaardige toepassingen van hout, zoals biomassaverbranding zo snel mogelijk dient te worden afgebouwd;
 • De minister nog geen stappen heeft gezet n.a.v. dit advies;
 • Een realistisch klimaatbeleid biomassaverbranding uitsluit en geen taboe legt op aardgas.

Verzoekt het college:

 1. zich uit te spreken tegen biomassaverbranding en dit kenbaar te maken binnen de energieregio Noord-Holland Zuid
 2. bij de verantwoordelijk Minister Van ’t Wout erop aan te dringen dat het van doorslaggevend belang is het advies van de SER op te volgen en
 3. bij de landelijke partijen het belang te onderstrepen van de aanpassing van de Richtlijn Duurzame Energie 2.0 aangezien de Europese Commissie in juni de aangepaste richtlijn zal worden gepresenteerd en
 4. de Tweede Kamer en de regering te verzoeken bij de heer Timmermans als verantwoordelijk eurocommissaris en zijn rechterhand de heer Samson, er alles aan te doen de fout in de Richtlijn te herstellen, nl dat biomassa niet meer wordt aangemerkt als een klimaat neutrale brandstof.

En gaat over tot de orde van de dag,

Hart voor Bloemendaal

M Roos, fractievoorzitter