Motie Jeugdzorg

In 2021 zal de gemeente een kleine EUR 17 miljoen uitgeven aan het ‘sociaal domein’. Hieronder valt ook #Jeugdzorg. Op een begroting van 53 miljoen houdt dat in dat afgerond 1/3e van al het geld wordt uitgegeven aan zorg waarvan ruim EUR 1 miljoen aan de zgn wijkteams. De registeraccountant die de jaarrekening 2019 controleerde heeft een kanttekening geplaatst bij de cijfers en dat deed hij ook bij de jaarcijfers 2018. De gemeente Bloemendaal heeft onvoldoende grip op de uitgaven en kan geen enkele garantie geven dat geld dat bestemd is voor Jeugdzorg ook daadwerkelijk en in die omvang wordt besteed aan Jeugdzorg. Doelmatigheid en effectiviteit in het belang van de juiste zorg.

Het is een dilemma: de decentralisatie die in 2015 plaatsvond heeft gemeenten belast met een onmogelijke opgaaf. Wij zijn in ieder geval overtuigd geraakt van het feit dat de decentralisatie waar het Jeugdzorg betreft is mislukt. Het heeft niet gebracht wat ons werd voorgehouden en voor wethouders van sociale zaken is het een zware klus omdat zij wel de verantwoordelijkheid dragen maar niet over de gewenste deskundigheid beschikken. Daarnaast blijken de instellingen die jeugdzorg leveren, op een aantal fronten niet goed te functioneren: financieel wanbeheer, achterstanden, grote beheer- en managementvergoedingen, investeringen en desinvesteringen in vastgoed. Jeugdzorg is daarnaast dus ook een verdienmodel geworden. Voor wie zich in deze materie heeft verdiept weet dat wethouders en ambtenaren achter de feiten aanlopen omdat het systeem zodanig werkt dat de kosten niet zullen afnemen maar in de komende jaren alleen maar verder zullen oplopen. Omdat we ervan doordrongen zijn dat er iets moet gebeuren willen we het niet nog verder uit de hand laten lopen, hebben wij een motie voorbereid voor de begrotingsraad van donderdag 5 november as. Deze motie gaat uit van het beheersbaar houden van de kosten door aan de voorkant voorwaarden te stellen. Het achteraf corrigeren van financiële missers zoals dat bij Kenter is gebeurd deze zomer, zouden we als raad moeten willen voorkomen. De motie nemen wij hieronder integraal op en natuurlijk spreekt het voor zich dat we hopen op steun in de raad.

Motie: voorkomen oneigenlijk gebruik van zorggelden

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 5 november 2020

Overwegende dat:

 • Zorggeld bedoeld is voor het verlenen van zorg;
 • In de media recent is gepubliceerd over uitkomsten van onderzoeken waaruit zou blijken dat bij de besteding van zorggelden, zowel bewust als onbewust, veel fout gaat;
 • De meeste zorgaanbieders te goeder trouw zijn en goed werk verrichten, maar de zorgmarkt ook zeer lucratief kan zijn met als gevolg dat zorgverleners aanzienlijke winsten realiseren die niet ten goede komen aan de zorg maar aan andere belangen, zoals aan (te) hoge managementvergoedingen, beheervergoedingen, dividenden, investeringen in vastgoed ed.;
 • Het gezien de tekorten in de zorg nodig is de inkoopstrategie aan de voorkant zodanig te structureren dat het belang van de zorg voorop staat en de besteding van geld effectief en doelmatig is;
 • De gemeente Bloemendaal een eigen verantwoordelijkheid heeft erop toe te zien dat zorggelden daadwerkelijk aan zorg worden besteed en niet andere (particuliere) belangen dienen;
 • Preventie vooraf belangrijker is dan controle achteraf;
 • Het voorkomen van het oneigenlijk of ongewenst gebruik van zorggelden, waaronder ook het voorkomen van zorgfraude onderdeel moet zijn van de inkoopstrategie. Daarbij hoort ook het stellen van duidelijke eisen vooraf aan de organisatiestructuur van zorgaanbieders, de financiële stromen binnen die structuur en helderheid over sanctionering als niet aan die eisen wordt voldaan;

Draagt het college op:

 • de raad intensief te betrekken bij het bepalen van de inkoopstrategie;
 • bij het opstellen van de inkoopstrategie het doel dat zorggeld hoofdzakelijk aan zorg wordt besteed te bewaken door in de uitwerking van contracten met zorgaanbieders een duidelijk onderscheid te maken tussen zorguitgaven, overige uitgaven (overhead en overige uitgaven) en rendementen teneinde oneigenlijk gebruik van zorggelden te voorkomen;
 • bij de aanbesteding en het opstellen en aangaan van contracten als onderdeel van de inkoopstrategie, voorwaarden neer te leggen, waarin bovenstaande overwegingen zijn verankerd en sancties indien hieraan door de zorgaanbieders niet wordt voldaan;
 • strakke kwaliteits- en integriteitseisen te formuleren voor zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een contract;
 • er alles aan te doen om te zorgen voor duidelijkheid aan de voorkant met betrekking tot de indicering;
 • in de overgangssituatie van controle achteraf naar een goede kaderstelling aan de voorkant, expertise in te zetten om tijdig bij de controle van de jaarrekening te (laten) onderzoeken in hoeverre de zorgaanbieders zich aan de afspraken hebben gehouden en hierover de raad in ieder geval jaarlijks te informeren voordat de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad;
 • bij het bepalen van de inkoopstrategie, goede voorbeelden uit het land mee te nemen en af te wegen zoals bijv. de Beleidsregels Jeugdhulp Almelo 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal