Motie Elswoutshoek

Hoe nu verder met Elswoutshoek? Wij hebben op 30 april jl in de raadsvergadering een motie ingediend:Hart voor Bloemendaal motie 30 april 2015 Vggb Elswoutshoek

Deze motie is niet behandeld op 30 april, maar zal binnenkort opnieuw op de agenda van de raad worden geplaatst. Waar gaat deze motie over? Deze gaat over de verklaring van geen bedenkingen die door de raad is afgegeven op 28 november 2013 op het inrichtingsplan utiliteitszone Elswoutshoek. Het inrichtingsplan is een totaalplan voor Elswoutshoek. Voor uitleg mbt een verklaring van geen bedenkingen verwijzen wij naar bijv naar de volgende link: http://www.reimerswaal.nl/dienstverlening/beleid-en-informatie_41801/item/verklaring-van-geen-bedenkingen-gemeenteraad_32527.html Waar ging het nu precies om bij het totaalplan voor Elswoutshoek? Daarover heeft het college het volgende geschreven:

De nu voorliggende oplossingsrichting is een totaalplan waarin nieuwe bebouwing wordt toegevoegd, bestaande niet-monumentale bebouwing wordt verwijderd, monumentale waarden worden hersteld en de natuur- en landschappelijke waarden worden versterkt. Het in onderlinge samenhang uitvoeren van deze ingrepen leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, waarbij de eenheid tussen hoofdgebouw, bijgebouwen, tuin en landschap behouden blijft en de natuur- en landschappelijke waarden een impuls krijgen.  Alle bebouwing wordt in de nu voorliggende oplossingsrichting geconcentreerd in de utiliteitszone aan de oostzijde van het landgoed. De utiliteitszone vertegenwoordigt het minst kwetsbare gedeelte van het landgoed. Het is een open gebied waar nu reeds diverse bebouwing aanwezig is. Het geheel aan bebouwing geeft een rommelige en verwaarloosde indruk. Het thans voorgestelde inrichtingsplan voorziet in een clustering van de bebouwing, bestaande uit de gezinswoning, de schuur en de monumentale dienstwoningen waarvan de woonfunctie wordt omgezet naar een bedrijfsfunctie (na restauratie en sloop van de later gebouwde aanbouwen aan de achterzijde). In aansluiting hierop wordt de paardenbak ook in de utiliteitszone gerealiseerd. Hierdoor blijven de natuur- en landschappelijke waarden aan de westzijde van het landgoed behouden. Hieronder volgt een overzicht van de bebouwing die in de utiliteitszone wordt gerealiseerd: 

De bouw van een gezinswoning van twee bouwlagen met een footprint van 115 m2, waarbinnen 180 m2 woonoppervlak en een inpandige garage van 50 m2 gerealiseerd mogen worden.

De bouw van een kas van 56 m2 bij de woning. De kas wordt aangemerkt als een bijgebouw. Het beschikbaar bebouwbaar oppervlak voor woning en bijgebouwen van 236 m2 wordt hiermee niet overschreden.

De bouw van een schuur/ paardenstal van één laag met een kap met een footprint van 150 m2.

Het herstellen van de voormalige en monumentale dienstwoningen aan de Elswoutslaan 4 en 6, waarbij de woonfunctie wordt omgezet naar een bedrijfsfunctie. De footprint van dit gebouw zal in de toekomstige situatie 95 m2 bedragen.

De aanleg van één paardenbak van 20 bij 40 meter.

De raad heeft zich hier in meerderheid in kunnen vinden en stemde voor. Dat was dus eind november 2013. Inmiddels denken diverse partijen hier anders over. Maar het is niet meer mogelijk om op de verklaring van geen bedenkingen terug te komen. Als er een aanvraag wordt ingediend om een omgevingsvergunning af te geven, die past binnen het inrichtingsplan, dan zal het college de vergunning moeten afgeven. Het is immers zo dat de verklaring juist is afgegeven omdat sprake is van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Meer hierover vindt u op onze fb pagina.