Meer democratie: inspreekrecht terug voor onze inwoners

Wij zijn de verkiezingen ingegaan met het doel ‘Meer Democratie’ voor onze inwoners. En dat begint met het herstel van het inspreekrecht in de commissievergaderingen. Inwoners moeten gewoon de gelegenheid hebben om in te spreken tijdens openbare raadvergaderingen. Daar kunnen zij in enkele minuten hun verhaal kwijt aan raadsleden van alle politieke partijen in Bloemendaal. Raadsleden kunnen de inspreker direct na afloop vragen stellen en vervolgens tijdens het vragenhalfuur aan de wethouder vervolgvragen. Op die manier werkt democratie direct. Insprekers zullen zich meestal laten horen naar aanleiding van de onderwerpen die op de agenda staan, maar dat hoeft niet. Want vaak worden onderwerpen pas in de raad besproken als er een heel voortraject aan vooraf is gegaan.

 

 

 

 

 

Wij hebben als oppositiepartij gemerkt dat zaken pas in een zeer laat stadium, vaak te laat, naar de raad worden gebracht. En dan is verandering of aanpassing van besluitvorming niet meer mogelijk. Door inwoners in een vroeg stadium de gelegenheid te bieden hun zegje te doen, zal de democratie weer gaan leven. Wij vinden dat de raad veel te veel met zichzelf bezig is. Onder een glazen stolp. Ja, we hebben beeldvormende avonden en die willen wij niet afschaffen. Op dergelijke avonden komen bepaalde thema’s uitgebreider aan bod en ook dan bestaat de mogelijkheid in een vrije setting, los van politiek, een gesprek aan te gaan met volksvertegenwoordigers. Maar, dat is iets anders dan politiek bedrijven. Volksvertegenwoordigers worden gekozen omdat zij een missie hebben, een doel zo u wilt. Wij staan voor iets. Onze fractie staat bijv voor ‘open en eerlijk’. Voor geen verspilling van gemeenschapsgeld, wat we aan de hand van een alternatieve begroting hebben laten zien. Voor het asfalteren van fietspaden, zodra de gelegenheid zich voordoet, zoals binnenkort wanneer de Rijksstraatweg wordt vernieuwd. Helaas wordt aan onze oproep geen gehoor gegeven. De meerderheid steunde onze alternatieve begroting niet en ook het asfalteren van fietspaden wordt niet goedgekeurd door de raad. Wel wordt er EUR 120.000 uitgegeven aan een onderzoek Elswoutshoek waarbij het doel ‘verzoening’ is. Maar wat valt er te verzoenen als ambtenaren en integriteitsmeldingen buiten de opdracht vallen? Dan is dat dus weggegooid geld.

Ons doel is dus: meer betrokkenheid en minder ambtelijk gedoe en terug naar de politiek. Geen achterkamertjespolitiek. Daar past het inspreekrecht precies in. En geef nou toe: alle steden om ons heen kennen het inspreekrecht. Haarlem, Heemstede, Hillegom. Hoe is het mogelijk dat het inspreekrecht in Bloemendaal is afgeschaft? Wat is dat voor regentesk en angstig gedoe? Waarom worden onze inwoners met wantrouwen bejegend? Zij hebben het recht gehoord te worden. Ook willen we in het kader van het herstel van het inspreekrecht terug naar een normale reguliere vergaderorde. Hieronder vindt u onze motie. En nu is het afwachten hoe democratisch de overige partijen n Bloemendaal zijn….

 

Motie 13 december 2018: Herstel inspreekrecht in commissies 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 13 december 2018

Overwegende dat/ kennis genomen hebbend van:

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 door vrijwel alle partijen is aangedrongen op herstel van het inspreekrecht in de ommissievergaderingen;
  • Tijdens de verkiezingsbijeenkomsten is gebleken dat bij inwoners grote behoefte bestaat in te kunnen spreken tijdens openbare commissievergaderingen en dat raadsleden dan in de gelegenheid zijn vragen te stellen aan de insprekers;

Is van mening dat:

  • Het inspreekrecht een wezenlijke bijdrage levert aan lokale democratie;
  • Het inspreekrecht geen afbreuk doet aan beeldvormende avonden;
  • Beeldvormende avonden aan een evaluatie zijn onderworpen maar dat de betekenis hiervan los dient te worden gezien van het inspreekrecht tijdens commissievergaderingen

Besluit:

De griffie te verzoeken een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Bloemendaal op te stellen tot herinvoering van het inspreekrecht in de commissies (zoals neergelegd in de ‘oude’ artikelen 59 en 60 van het Reglement van Orde) en dit voorstel aan de raad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

Rob Slewe