Ledenvergadering

Op 19 februari jl. hebben we iets gevierd. De vereniging Hart voor Bloemendaal bestaat juridisch al sinds medio 2014 maar deed nog niet eerder mee aan verkiezingen. Op 5 februari 2018 leverden wij als politieke partij alle formulieren in en na controle konden we voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ons eenjarig bestaan vierden we tijdens de ledenvergadering op 19 februari jl. Het was een geweldige avond. Eric Geels, de voorzitter van het bestuur, hield een daverende speech en zijn conclusie was: ‘deze partij staat als een huis. Het loopt als een trein, de fractie doet voortreffelijk werk en het is een hecht team.’

Rob Slewe aan het woord

Tijdens de ledenvergadering werden de jaarcijfers over 2017 en 2018 goedgekeurd. Ondanks het feit dat we een klein budget tot onze beschikking hebben, zijn we financieel gezond. Met de beperkte middelen die we hebben, is het ons gelukt om toch de verkiezingscampagne te bekostigen en een druk bezochte avond over openbaar en transparant bestuur te organiseren in het gemeentehuis (maart 2018). In tegenstelling tot de landelijke partijen kunnen wij geen beroep doen op subsidies of gelden vanuit een landelijke partijkas. Lokale partijen worden dus gediscrimineerd ten opzichte van de landelijke partijen. Daar zou echt hoognodig verandering in moeten komen.

Marielys Roos aan het woord

Fractievoorzitter Rob Slewe gaf een toelichting op de meest recente politieke ontwikkelingen. Zoals daar zijn: de ambtelijke fusie tussen Bloemendaal en Heemstede. De voltallige gemeenteraad van Heemstede heeft onlangs unaniem geoordeeld dat er geen fusie mag komen tussen deze beide gemeenten. Dat is klare taal. In Bloemendaal wilde onze fractie dit dolgraag bespreken maar werd het onderwerp er te elfder ure afgehaald omdat de VVD het er niet over wilde hebben, daarin gesteund door VDB, GroenLinks, CDA, PvdA. De reden waarom laat zich raden. De ambtelijke samenwerking kost de gemeente miljoenen en het harde bewijs daarvan is de Gemeenschappelijke Regeling GRIT met daarin het zwarte ICT-gat. Wat die samenwerking oplevert is vooralsnog in nevelen gehuld. Het feit dat deze partijen, alle zes, geen verantwoording willen afleggen en het college niet willen bevragen over de hoogoplopende kosten, laat zien dat Bloemendaal in de greep is van angst. Als immers de kosten logisch en verklaarbaar waren en de voordelen voor iedereen helder, dan was het onderwerp beslist niet van de agenda gehaald en had het debat gewoon kunnen doorgaan. Intussen is het voor de gemeentesecretaris mevrouw W. Atsma duidelijk dat de samenwerking door moet gaan en wordt onherroepelijk afgestevend op een ambtelijke fusie met op termijn natuurlijk een gemeentelijke herindeling. Uiteraard zijn er ook gemeenten in Nederland die ambtelijk met een andere gemeente zijn gefuseerd en die verklaren dat dat nog niet leidt tot een herindeling. Maar wat niet is, zal komen en we weten allemaal dat er een opgaaf ligt vanuit de hogere overheid om te fuseren. Gemeentelijke herindelingen worden beschouwd als onvermijdelijk en gewenst omdat het de slagkracht van gemeenten zou vergroten. Wij zijn daar bepaald niet van overtuigd. Laat ons dan eerst maar de voordelen zien, zowel financieel als organisatorisch. Bovendien vinden wij dat de bevolking zich daarover zou moeten uitspreken. Dat is democratie.

Een ander punt dat ons bezig heeft gehouden is de Woonvisie. Deze is onlangs vastgesteld door de raad maar onze fractie kon er niet mee instemmen omdat Aerdenhout volledig buiten schot blijft. Dat wil zeggen: het doel van de Woonvisie is dat elk grasveldje, elke groene plek in de dorpskernen wordt vol gezet met beton. Veelbouw en hoogbouw verandert het karakter van onze dorpskernen. Wij zijn daar fel op tegen. De leefbaarheid van de kernen dient intact te blijven. Wij zijn ook voor spreiding van sociale woningbouw. Niet alles in 1 kern proppen maar evenredig verdelen over de gemeente. Nu wil het geval dat de VVD en de andere partijen en de wethouder van het CDA Aerdenhout buiten elke ontwikkeling willen houden omdat die kern in zijn geheel tot de landgoederenzone zou behoren. Dat vinden wij bepaald unfair. Het is echt niet onze bedoeling om heel Aerdenhout vol te bouwen. Maar het is wel bijzonder dat er in Aerdenhout niet 1 enkele sociale huurwoning mag worden gebouwd, terwijl er op Park Vogelenzang in Bennebroek op een paar vierkante meter grond 100 sociale huurwoningen komen en het karakter van het park zo volledig uit het oog raakt. Letterlijk en figuurlijk. Het is niet waar dat heel Aerdenhout een landgoederenzone is. We vinden dat er met beleid naar de omgeving gekeken moet worden en standaard oplossingen bestaan niet voor de gemeente Bloemendaal. Maar Aerdenhout behandelen als een super enclave voor uitsluitend rijke mensen, vinden wij onbehoorlijk en niet getuigen van gevoel voor het algemeen maatschappelijk belang.

De kwestie integriteit werd door Slewe ook nog even heel scherp aangehaald. Onlangs werd in Bennebroek een gymzaal verkocht voor EUR 20.000 op een prachtige locatie in het oude centrum. Een technisch rapport ontbreekt en van grote bouwkundige gebreken is geen sprake. Onze fractie is hier nu al bijna een jaar mee bezig en heeft het onderwerp nu eindelijk kunnen agenderen. Het is net een deja vu. Die gymzaal kwestie doet ons sterk denken aan de renovatie van het dak van de voormalige St Franciscusschool die bijna EUR 200.000 zou kosten. Na vele maanden touwtrekken hebben we uiteindelijk bereikt dat het dak is aangepakt voor een fractie van het oorspronkelijk begrote bedrag. Die besparing is dan gelukt maar de gymzaal is intussen verkocht. Het verkoopcontract en de notariële transportakte hebben we nog altijd niet ontvangen hoewel we er diverse keren om hebben gevraagd. Dat doet bij ons toch de wenkbrauwen fronzen.

Een raar gevoel houden we ook over aan het feit dat we al een jaar bezig zijn de overdrachtsstukken in te zien rond de verkoop van het hoofdgebouw op Park Brederode. Het college doet net alsof we het onmogelijke vragen terwijl dat natuurlijk in een handomdraai te regelen is. Waarom mogen we die stukken niet inzien? Omdat ons informatie is toegestuurd vanuit een coalitiepartij die ons verontrust, hebben we ons voorgenomen ons hierin te gaan verdiepen. Dit gaat niet over klein geld. Het is bizar dat het college ons op afstand houdt. Zo wordt de gedachte gevoed dat er iets niet in de haak is.

Een ander punt dat tijdens de ledenvergadering werd besproken betreft de overdracht van grond door de gemeente Hillegom aan Bloemendaal. Een strook grond langs de Ringvaart werd recent overgedragen voor EUR 20.000. Daaraan gekoppeld een grote uitgavenpost van EUR 250.000 i.v.m. de beschoeiing. Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft onze fractie daarover het volgende uitgesproken: De koop van het stukje grond in Hillegom langs de Ringvaart voor EUR 20k is ook iets waar wij ons over hebben verbaasd. Want hoewel de wethouder ons verklaart dat dit een collegebevoegdheid is, vergeet hij te noemen dat het hier in realiteit om een bedrag van EUR 270k gaat en dat is geen collegebevoegdheid. Aan dat reepje grond hangt een directe verplichting. Namelijk EUR 250k die we kwijt zijn aan de vervanging van de beschoeiing. Kassa. De wethouder zei nog dat hij de relatie met Hillegom wil koesteren. Dat is prachtig, maar waarom moet ons dat EUR 270k kosten?’

Voorzitter Eric Geels aan het woord

Na afloop van de presentatie van de jaarcijfers was het tijd voor een oergezellige borrel. De sfeer zat er goed in. Ons eerste jaar zit er op en we zijn van plan met hetzelfde enthousiasme door te gaan.