Kunstgrepen

Eind september vond de eerste raadsvergadering plaats onder voorzitterschap van burgemeester Roest. Hij kondigde direct een aantal nieuwe maatregelen aan die het politieke debat in de raad er bepaald niet eenvoudiger op maakten. Vooraf was bovendien besloten om amendementen en moties niet meer klaar te leggen voor de raadsleden.

U moet weten dat overleg over moties en amendementen regelmatig nog tot vlak voor de vergadering doorgaat en dat betekent dat een raadslid behoefte heeft aan een kopie uitdraai zodat het mogelijk is tijdens de vergadering de laatste stand van zaken door te nemen en eventueel aantekeningen te maken en de verschillen tussen diverse stukken te bestuderen. Maar door deze onzinnige nieuwe maatregel was dat uitgesloten. Fractievoorzitter Roos werd staande de vergadering geconfronteerd met een reeks zeer technische amendementen die betrekking hadden op de Nota Villawijken waarover vooral door de coalitiepartijen onderling uitgebreid overleg was gevoerd tot kort voor de vergadering. Deze nota is voor de toekomst van de gemeente van groot belang.

Aangezien ook nog besloten was dat de griffier de amendementen voortaan zou voorlezen in plaats van de fracties zelf, en de griffier ze ook nog achter elkaar oplas, werd het een brei waar niet meer uit te komen viel. Interrupties in de eerste termijn had de burgemeester tenslotte ook nog verboden. Daarop beklaagde Roos zich over de ontstane situatie bij de burgemeester die helaas volhardde. Als gevolg hiervan zag Roos zich genoodzaakt niet te stemmen. Niet omdat zij niet wilde stemmen. Integendeel.

Burgemeester Roest droeg haar op toch te stemmen. Dat was verplicht volgens de wet, oordeelde hij. Zo niet, dan diende zij per ommegaande de raadszaal te verlaten. Roos vond dit een onredelijk verzoek. Het enige dat zij wilde was de amendementen rustig doorlezen zodat zij kon stemmen. Stel dat staande vergadering een amendement wordt ingediend, dan is het gebruikelijk dat ieder daarvoor rustig even de tijd krijgt dit door te nemen. Stemmen over iets waarvan je als raadslid de inhoud niet kent of niet begrijpt, is onverantwoord.

De burgemeester vond het ongepast van Roos en trok zich terug met de overige fractievoorzitters op zijn kamer en beraadslaagde aldaar. Toen hij terugkeerde in de raadszaal ging hij over tot stemming. Daarbij werden alleen de stemmen voor geteld. Geen enkel gebaar van goede wil of begrip richting Roos.

In het Bloemendaals Weekblad wordt nu over deze situatie gerept alsof Roos zich onvoldoende bewust zou zijn van haar taak als volksvertegenwoordiger. Dat is geenszins het geval. Wij zijn van oordeel dat de stemming over de Nota Villawijken ongeldig is. De burgemeester heeft onze fractie op 10 november een brief gestuurd waarin hij bevestigt dat de wet niet verplicht tot stemmen. Wat niet wegneemt dat Roos weet dat het niet de bedoeling is dat een raadslid niet stemt. De verslaggeefster van het artikel in het Weekblad vroeg Roos om een reactie op 13 oktober jl. Wij hebben haar toen geantwoord in dezelfde strekking als hierboven. Niettemin zou de indruk kunnen ontstaan door het artikel dat deze week is gepubliceerd in het Weekblad dat Roos een dwarsligger is die zich niet bewust is van haar taak. Wij verzekeren u: Roos weet exact wat haar stemrecht inhoudt en zij is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid. Het is precies dat besef dat haar ervan heeft weerhouden te stemmen. Hoe kan een raadslid een stem uitbrengen op iets wat onbegrijpelijk of onnavolgbaar is? We houden het erop dat u van Roos verantwoord stemgedrag verwacht.

 

Het Weekblad deze week:

http://mariloudenouter.nl/kunstgrepen-behandeling-begroting-bloemendaal/

En onze correspondentie met de verslaggeefster hieronder:

Van: Marielys Roos
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 14:30
Aan: ‘Marilou den Outer’
Onderwerp: RE: Raadsvergadering villawijken

Hi Marilou,

Ik kon de amendementen niet beoordelen. Er waren er nogal wat en de griffier is nu de voorlezer geworden. Had daarom gevraagd of het ajb kon worden uitgedeeld. Dat kon niet. De burgemeester wilde wel volgens mij maar de griffier wilde niet. Toen werd het in stemming gebracht en vier mensen met mij vonden dat het uitgedeeld moest worden. Een minderheid. Dus naarmate de vergadering vorderde, begreep ik er steeds minder van. En heb toen gezegd dat ik er zo niet over kan stemmen. Niet omdat ik het niet wil of omdat ik er voor of er tegen was, maar gewoon: het ging niet.

Dus in antwoord op je vragen:

  1. Ik was aanwezig na schorsing bij de stemming maar heb niet kunnen stemmen
  2. Ik heb niet gestemd

Wat mij betreft is dit een stemming die hoogst discutabel is. Ik heb me niet van stemming onthouden. Heb de burgemeester deze week schriftelijk de vraag gesteld of dit een geldige stemming is wat hem betreft en waar dat in de wet staat.

Nb: hij zei tijdens de vergadering nog dat ik tijdens de schorsing van Heukels de stukken had kunnen bekijken. Maar ik had ik weet niet hoe veel velletjes uitgedeeld gekregen tijdens de vergadering en ik was gewoon helemaal de draad kwijt. Vond het ook een gelegenheidsargument. Niet getuigen van respect. Ik moet dan maar mazzel hebben dat iemand vraagt te schorsen. Dat gaat natuurlijk niet goed op die manier. Roest vond het, zei hij tegen mij op woensdag tijdens ons eerste kennismakingsgesprek, een idiote toestand. Hij zei dat hij het er helemaal niet mee eens was dat er niets werd uitgedeeld en zag er ook het nut niet van in. Dat stemt hoopvol. Ik vroeg hem wel: hoe kan dat dan, want dat is het presidium dat dit heeft besloten maar daar zit jij toch in? Hij zei: dat hebben ze bedacht voordat ik werd aangesteld.

Heel jammer voor hem dat hij meteen met dit soort dingen wordt geconfronteerd. Wat een onzin allemaal.

Hoop dat je hiermee verder kunt.

Fijn weekend,

Marielys

 

Van: Marilou den Outer
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 11:40
Aan: Marielys Roos
Onderwerp: Raadsvergadering villawijken

 

Hallo Marielys

ik heb even een vraag ter oriëntatie: ik kon alleen online meekijken met de raadsvergadering van eind september. En kon niet zien of jij

  1. na de schorsing aanwezig was tijdens de stemming bij motie/amendement Villawijken
  2. of  je wel of niet hebt gestemd. Of dat je niet hebt gestemd .

Kun je mij dat laten weten?

Dankje,

groeten

Freelance journalist