Kap van naaldbomen wegens brandgevaar

19 april 2021: Met grote ongerustheid hebben wij kennisgenomen van de bevestiging van burgemeester Elbert Roest in november 2020. Hij liet weten dat hij had gesproken met bewoners van de Hoge Duin en Daalseweg over het kappen van naaldbomen in het zgn. Gaaienbos achter hun woningen. Dat bos ligt in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en is beschermd natuurgebied. Onze fractie stelde vragen. De burgemeester wees ons erop dat het zou gaan om kap van naaldbomen i.v.m. het brandgevaar in het dennenbos.

PWN is de beheerder en dus namen we telefonisch contact op. We werden gewezen op een Plan van Aanpak dat de burgemeester had ontvangen van PWN. Het Gaaienbos zou ‘ter plaatse gaandeweg’ worden verjongd door dennen te vervangen door loofbos aangezien loofbos met zijn vochtrijke bladeren veel minder brandgevoelig zou zijn. Ook de bijdragen en verantwoordelijkheid van bewoners om het risico op brand te verkleinen was in het plan opgenomen vertelde de burgemeester. De VRK zou een risico-inventarisatie hebben gemaakt. Wij vermoeden dat hier sprake is geweest van een gezamenlijk project van PWN, VRK en gemeenten ten behoeve van de bewoners van de Hoge Duin en Daalseweg. We vroegen het plan aan ons ter beschikking te stellen, maar daar voelt PWN niet voor. De burgemeester wil het ook niet geven en wijst naar PWN.

Om kort te gaan: bewoners aan de Hoge Duin en Daalseweg vrezen met grote vreze dat sprake is van een brandgevaarlijke situatie als gevolg van het naaldbomenbos achter hun huizen.

We vinden het onbegrijpelijk dat naaldbomen moeten worden gekapt. Hout is een brandbare grondstof. Daarover bestaat geen twijfel. Maar dat bomen moeten verdwijnen omdat er brand kan uitbreken, lijkt ons echt een brug te ver. Dat onderhoud moet worden gepleegd in een bos, daar zijn we natuurlijk niet op tegen, maar alles moet wel gebeuren met respect voor de natuur. Soms moeten natuurbeheerders de natuur zijn gang laten gaan en niet overal willen ingrijpen. Wij zien veeleer dat de mens zelf de oorzaak is van brandgevaar. Zo lijkt het ons absoluut onverstandig om in het droge duingebied de BBQ aan te steken of de vuurkorf. Het voornemen om loofbomen in de duinen te planten komt op ons ook al niet logisch over omdat loofbomen van nature minder goed tegen droogte bestand zijn.

In 2015 waren er enkele bewoners aan de Hoge Duin en Daalseweg die zelf de zaag ter hand hadden genomen om dennen in het Gaaienbos om te zagen. De bomen verstoorden of ontnamen het uitzicht op zee. Die affaire zou met dit Plan van Aanpak niets te maken hebben. Dat hopen we van harte. Feit blijft dat het wat ons betreft ‘not done’ is gezonde bomen te kappen en dus willen we de totale rapportage kunnen inzien en de correspondentie en alle andere stukken tussen gemeente, PWN, VRK en omwonenden en totdat dit aan ons ter beschikking is gesteld zijn we tegen de voorgenomen kap in Natura 2000 gebied door PWN en vinden wij dat de burgemeester zich daartegen moet uitspreken in de VRK. In Nederland worden momenteel enorme aantallen bomen gekapt. Dit gebeurt om uiteenlopende redenen, zoals biomassa, herstel van stuifduin, stikstof overwegingen, kostenbesparing enz. Maar het is een feit dat de kaalslag onmiddellijk moet stoppen. Dit is een belangrijk thema voor ons in ons verkiezingsprogramma van 2022 en wij hopen daarom dat u op onze partij uw stem uitbrengt. Slechts 10 procent van Nederland is bos. Daar moeten we zuinig op zijn. We hebben dit onderwerp laten agenderen zodat het in de gemeenteraad wordt besproken.