kap 1400 bomen

Morgen dient om 14.00 uur een rechtszaak bij de rechtbank in Haarlem (Klokhuisplein). Dit betreft de rechtszaak die St Natuurbelang heeft aangespannen om te voorkomen dat Waternet 1400 bomen gaat kappen in de Waterleidingduinen. Wij hebben hier vragen over gesteld aan de wethouder. Het probleem is dat dit allemaal met geld te maken heeft: een subsidie waar miljoenen mee gemoeid zijn, is de zgn PAS (Programma Aanpak Stikstof). Wij maken ons grote zorgen over deze kap om verschillende redenen. De eerste reden is dat wij bezorgd zijn wat dit betekent voor de vogelstand in de duinen. De tweede is dat wij benieuwd zijn of deze grootschalige aanpak in de duinen als achtergrond heeft dat straks zonder problemen een snelweg richting Natura 2000 gebied kan worden aangelegd. Wij wijzen in dit verband op de Duinpolderweg. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat door het omwoelen en kaalmaken van de duinen, straks met gemak een snelweg kan worden aangelegd die nergens voor nodig is, maar wel op deze manier gefaciliteerd wordt. Nog altijd zijn nut en noodzaak van de Duinpolderweg niet aangetoond. Wij zijn tegen de aanleg van een weg die onnodig is. Morgen zal fractievoorzitter Roos de rechtszaak bijwonen. De gemeente Bloemendaal meent niets te kunnen ondernemen. Het gebied zou vallen onder de Boswet. We zijn er niet geheel van overtuigd dat de gemeente hier niets aan kan doen. Het betreft uiteindelijk ook een gebied dat deels tot grondgebied van Bloemendaal hoort. Waarom zou de gemeente hierover moeten zwijgen? Meer informatie volgt na afloop van de rechtszaak.

Gegevens rechtszitting: datum rechtbank

Zie verder: Op de website van Natuurbelang een behoorlijk uitgebreide toelichting. Het beroep is uiteraard nog diepgaander.

http://www.natuurbelangnederland.nl/waterleidingduinen-kap-1400-bomen/

Hieronder treft u aanvullende informatie aan. Wordt vervolgd. Hart voor Bloemendaal maakt zich sterk voor behoud en bescherming van onze natuur. Wat kwetsbaar is moet worden beschermd.

Artikel in het Haarlems Dagblad:

Onze vragen aan de wethouder, cq onze mededeling voor afgelopen raadsvergadering die fractievoorzitter Roos had voorbereid:

Mededeling 21 december 2017

Na bijna 7 jaar onrust hierover is gisteren het voorkeursalternatief van de Duinpolderweg bekend gemaakt. Er is sprake van opluchting omdat er geen snelweg door het bos bij Bennebroek komt en onze dorpskernen Vogelenzang en Bennebroek gevrijwaard blijven van stank en overlast en aanzuigende werking van het verkeer. Ook dat de weg nu nog niet wordt doorgetrokken naar de N206 bij de duinen, is winst. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. In de duinen vindt een kaalslag plaats. Honderden bomen worden gekapt. Met behulp van een enorme subsidie PAS genaamd, heeft deze kaalslag straks tot resultaat dat stikstof kan neerslaan in de duinen. En dan wordt de weg dus toch doorgetrokken. Bomen weg, vogels weg. Dat is het plaatje.

Het voorkeursalternatief betekent in ieder geval ook dat er geen verbetering optreedt van de verkeerssituatie en doorstroming in onze gemeente. Wat schieten we er dan mee op? Veel asfalt met nul resultaat. Ik vraag me serieus af wat de provincie bezielt. Waarom is er niet gekozen voor het doortrekken van de Weerlaan naar de Drie Merenweg. Er is helemaal geen nut of noodzaak aangetoond van een snelweg richting de duinen. Ook is het bizar dat niet voor een duurzame oplossing wordt gekozen door een tunnel onder de Ringvaart aan te leggen. Weer wordt gewerkt met een brug, terwijl iedereen weet dat het verkeer over de Ringvaart hierdoor oponthoud ondervindt. Goedkoop en visieloos.

Uitermate treurig vind ik deze oplossing voor de natuur in de polders van onze buurgemeente Hillegom. Ook dat is een groot verlies. Ik roep het college op om bij de provincie aan te dringen alsnog de Weerlaan door te trekken en te stoppen met dit onzalige plan van een vierbaans snelweg richting de duinen.

 

Vragen voor het vragenhalfuur van 21 december 2017 Fractie Hart voor Bloemendaal

Bomenkap in de Waterleidingduinen:

Hoe zit het met de voorgenomen kap van 1400 bomen langs het kanaal in de Waterleidingduinen? Wat is hier precies aan de hand en waarom wordt er gekapt? Ik heb opgevangen dat het met een of andere subsidie te maken heeft om meer stikstof te laten neerslaan in de duinen. Dat betekent een enorme aantasting van de natuur en het gaat ten koste van de vogelstand. Wat zijn de mogelijkheden om deze kap tegen te gaan en wat zegt Amsterdam hiervan?

De mededeling van St Natuurbelang nemen wij hieronder letterlijk over:

Bent u op de hoogte van het feit dat er 1400 bomen worden gekapt in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Amsterdamse Waterleidingduinen is naast beschermd natuurgebied ook een belangrijk recreatiegebied waar 1 miljoen bezoekers genieten van het natuurschoon. Het kappen van 1400 grote landschappelijk belangrijke bomen langs wandelroutes zal de recreatieve waarde van het gebied aantasten. Deelt u die mening?

Gezien de grote recreatieve waarde van de Waterleidingduinen ook voor de gemeente Bloemendaal; zou de gemeente Bloemendaal niet moeten participeren in de beslissing welke bomen en hoeveel worden gekapt en een kapvergunning moeten eisen.

De kap van deze 1400 bomen wordt gedaan in het kader van PAS, programma aanpak stikstof. Hierdoor is er geen aparte vergunning nodig of speciale natuurtoets. Alle projecten in het kader van PAS worden geacht te zijn goedgekeurd bij het aannemen van de gebiedsanalyse in 2015. Als gevolg hiervan is er geen bekendmaking van de plannen. Deelt u de mening dat het beter zou zijn als de plannen ruim van tevoren bekend worden gemaakt inclusief alle detailinformatie zoals kaarten en achtergrondinformatie. Zodat deskundigen, inwoners en belangengroeperingen een goed beeld krijgen van de werkzaamheden.

Lijkt het u een goed idee als een nieuw te vormen “omgevingsraad Waterleidingduinen “  plannen van Waternet mede beoordeelt en de raad daarover vroegtijdig adviseert.

Volgens het jaarrapport vogelringstation Waterleidingduinen 2016 is het aantal broedparen van een aantal vogelsoorten gedaald. O.a door de vele projecten van de laatste jaren waarbij struiken zijn verwijderd. Wat is uw mening over de planning van dit project in relatie tot andere projecten.

Omdat andere grote projecten in de Waterleidingduinen onvermijdelijk gevolgen hebben voor o.a de vogelstand en andere beschermde soorten is het wellicht beter om een aantal jaar rust in te bouwen voor de natuur. Wat is uw mening hierover. “

Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bomenkap voor beschermde soorten zoals zandhagedissen en rugstreeppad. Onderzoek naar de beschermde korfslak en vleermuizen is summier uitgevoerd. Doden van beschermde dieren is daardoor bijna zeker een feit. Wat is mening hierover.”