Juridische kosten lopen extreem op maar onze motie haalde het niet

De gemeente Bloemendaal heeft een budget voor juridische procedures, dwz het inschakelen van een advocaat bij procedures. Het budget bedraagt afgerond EUR 70.000 per jaar. Op dit moment staat de teller al op EUR 120.000. Dat betekent een forse overschrijding. Waardoor komt dat? De gemeente beschikt over een eigen juridische afdeling. Dan zou EUR 70.000 toch ruim voldoende moeten zijn? Nee, dat is niet het geval. De gemeente verklaart dat het logisch is dat kosten oplopen, want in Bloemendaal wonen nu eenmaal hoog opgeleide mensen en het zijn juist deze mensen die er hun lust en hun leven van maken te procederen tegen de gemeente. Dit is een tendentieuze opvatting. Want klopt het wel dat mensen die hoog opgeleid zijn, meer inzetten op juridische procedures? Wij zijn het voor u nagegaan. Uit onderzoek blijkt dat deze opvatting niet met de werkelijkheid strookt. Een interessant artikel hierover is geschreven door het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16435_hoe_minister_opstelten_voortaan_lege_rechtszalen_trekt/

Als de oorzaak niet is dat inwoners hoog opgeleid zijn, wat is er dan wel aan de hand in Bloemendaal? Zou het misschien ook zo kunnen zijn dat deze gemeente procedures zelf uitlokt? Daar lijkt het sterk op. Wij noemen een paar voorbeelden hieronder:

  • De kap van 250 bomen op het voormalig Marinehospitaalterrein. Dit was onnodig, voorbarig. De wethouder had bovendien beloofd dat de bomen pas gekapt zouden worden als het plan zou worden uitgevoerd. Dat plan is nooit uitgevoerd, maar toch werden de bomen gekapt = afspraken niet nakomen, onredelijk bestuur;
  • Het plan mbt de herbouw van Villa de Elshof: er is een kans dat de initiatiefneemster een procedure start tegen de gemeente wegens schade. Dat komt omdat eerst werd verklaard dat het een goed plan was en na enkele jaren, plotseling een draai werd gemaakt en toen was het opeens geen goed plan meer = geen consistent beleid;
  • Elswoutshoek: de paardenbak. Er mag geen paardenbak worden aangelegd, terwijl er bij Duin en Vaart zelfs sprake is van twee paardenbakken, waarvan er eentje later is gelegaliseerd = goed bestuur betekent rechtvaardig bestuur en niet meten met twee maten;
  • Oude Kern van Bennebroek: in december 2008 werden afspraken gemaakt met diverse organisaties over de inrichting van dit gebied in Bennebroek. Dit gebeurde mede onder leiding van oud wethouder Dick Winnubst. Op 1 januari 2009 fuseerde Bennebroek met Bloemendaal en toen verdwenen de afspraken in de prullenbak. Gevolgen zijn groot voor de inwoners en sindsdien is er veel onrust over allerlei kwesties die in dit gevoelige gebied spelen = afspraken moeten worden nagekomen. Als sprake is van een ander inzicht, dan is overleg vooraf wel het minste wat je als gemeente dient te doen in plaats van de mensen confronteren met een compleet nieuw plan
  • Plantage: de omwonenden rond deze horecagelegenheid worden plotseling geconfronteerd met een gedoogsituatie die vermoedelijk gelegaliseerd wordt. Overleg vooraf met omwonenden heeft niet plaatsgevonden = zorgvuldige belangenafweging, rekening houden met omwonenden en hun leefmilieu hoort bij goed bestuur;
  • Duinpolderweg: zonder mandaat heeft de voormalige wethouder in de Stuurgroep ingestemd met de aanleg van de Duinpolderweg langs het meest noordelijke trac√©. Vele tienduizenden voertuigen rijden op een paar honderd meter van de dorpskern en het verkeer in de kern zelf zal aanzienlijk toenemen. Dit heeft grote impact in negatieve zin op de leefbaarheid van Bennebroek = ondemocratisch bestuur. De Stuurgroep opereert in beslotenheid, controle is onmogelijk.

Procedures kunnen worden vermeden door goed bestuur. Maar de gemeente trekt de portemonnee open en spendeert vele duizenden EUR aan advocaten die te pas en te onpas moeten uitrukken om schade te beperken. Hieronder vindt u onze motie, die helaas door geen enkele partij is ondersteund. Betreurenswaardig. Hart voor Bloemendaal staat voor solide, rechtvaardig bestuur en geen verspillende gerechtelijke procedures.

Hart voor Bloemendaal motie mbt structureel budget extern juridisch advies