Jacht nabij een school?

Een schiettent in het bos waar je op wilde dieren kan schieten. In onderstaand filmpje reageren mensen vol ongeloof en lopen ze hoofdschuddend door. Ze kunnen niet begrijpen dat je dieren voor de lol dood zou willen schieten. Maar het mag gewoon in Nederland: jagen voor het plezier! Weliswaar met een jagersbrevet op zak, maar vervolgens hoef je geen goede reden te hebben om hazen, konijnen, houtduiven, fazanten en wilde eenden te bejagen. En dat terwijl deze dieren in aantallen zorgwekkend afnemen.

Zo maar een bericht van 4 november jl. op de website van de Dierenbescherming. #stopdeplezierjacht. dierenbescherming

Maar het kan nog erger. Wanneer het jagen gebeurt dicht bij de woningen of een school. In Bloemendaal wordt er door particulieren gejaagd. Wij hebben de gemeente gevraagd dit te verbieden. Voortaan alleen nog maar jacht toe te staan door professionele faunabeheerders. De gemeente zegt hier niets aan te kunnen doen: “het jachtrecht is geregeld in de Wet natuurbescherming. De gemeente kan de jacht niet verbieden.”

Dat is wel een heel gemakkelijke uitvlucht. De jacht kan wel degelijk worden verboden door de bebouwde komgrens te verleggen zodanig dat het jachtterrein wordt getrokken binnen de bebouwde kom. Dat recht komt de gemeenteraad toe. Het is in feite heel simpel: de raad is het bevoegde orgaan. Als de raad dat wil, dan zal er in de buurt van een lagere school (de Theresiaschool aan de Dennenweg) niet meer worden gejaagd op dieren. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente zijn handen hiervan aftrekt. Op onze vraag wat de gemeente ervan vindt dat er gejaagd wordt in de nabijheid van de Theresiaschool luidt het antwoord: “een jager heeft geleerd om niet richting de bebouwing te schieten, want dan zou men bij constatering de akte kwijtraken. Bovendien wordt er in de praktijk op stille momenten gejaagd in de vroege ochtend en de avond.” Goh… wat wordt hier bedoeld met vroege ochtend? Is dat het moment waarop de kinderen naar school gaan? En hoe kan een jager zijn akte kwijtraken? Dat kan alleen als de jager op heterdaad wordt betrapt.

Wanneer kan een particulier eigenlijk jagen in Bloemendaal? Er zijn voorwaarden:

 • Een geldige jachtakte
 • Een ontheffing van de betreffende diersoort
 • Een terrein buiten de bebouwde kom, groter dan 40 hectare
 • Een toets aan de Wet Natuurbescherming voor het onderdeel Gebiedsbescherming als sprake is van percelen die in Natura 2000 gebied liggen.

Het is mogelijk om terreinen of percelen samen te voegen. Dus zelfs als een eigenaar niet de beschikking heeft over een prive terrein dat minimaal 40 hectare groot is, kan hij zich laten machtigen door iemand via een zogenaamde gebruikersverklaring. Het jachtrecht wordt op die manier verpacht. Dat is een privaatrechtelijke overeenkomst om zo toch aan die 40 hectare te komen. Het college is hiervan op de hoogte, want zulke overeenkomsten worden ingeschreven bij het kadaster.

Wij dienen op donderdag 11 maart 2021 een motie in waarbij we het college verzoeken de bebouwde komgrens te verleggen zodat de veiligheid van schoolgaande kinderen en omwonenden wordt geborgd. Daarbij moet u weten dat er binnenkort een nieuwe woonwijk wordt gebouwd op plek waar het voormalig klooster Euphrasia is gevestigd. Het is wel heel erg merkwaardig dat de nieuwe woningen niet binnen de bebouwde kom liggen. Hoe zou u reageren als u weet dat er vlakbij uw huis wordt gejaagd op dieren en dat de gemeente niets wil doen om u te beschermen? Onze motie publiceren wij hieronder.

De haas is intussen op de Rode Lijst geplaatst…

Motie intrekken faunabeheerplan/jachtnotitie

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 11 maart 2021

Gelezen:

 • Het voorstel 2020004753 onderdeel 2 aan de raad om het oude Groenbeleidsplan 1997 en het faunabeheerplan /jachtnotitie in te trekken;

Overwegende dat:

 • De plezierjacht kan zorgen voor dierenleed;
 • Het jagen binnen de gemeentegrenzen risico’s voor de veiligheid met zich meebrengt wanneer de jacht niet wordt uitgeoefend door Wildbeheerseenheden (WBE’s);
 • In het gebied gelegen tussen Krommelaan, Leonard Springerhof, Johan Verhulstweg, Dennenweg, Brederodelaan te Bloemendaal wordt gejaagd door particulieren;
 • Aan de Dennenweg o.a. de Theresiaschool is gevestigd;
 • De veiligheid van kinderen die hier naar school gaan voorop dient te staan;
 • Op het terrein van het voormalig klooster Euphrasia (bestemmingsplan Dennenheuvel) nieuwe woningen zullen worden gebouwd die ook in dat gebied zijn gelegen;
 • In het gebied op termijn een gymzaal t.b.v. de school wordt gebouwd;
 • Het plangebied van het bestemmingsplan Dennenheuvel momenteel geen deel uitmaakt van de bebouwde kom van de gemeente Bloemendaal ingevolge de Boswet;
 • Het wenselijk is een nieuwe grens bebouwde kom volgens de Boswet vast te stellen zodanig dat het hierboven beschreven gebied voortaan deel uitmaakt van de bebouwde kom;

Verzoekt het college: Voor het zomerreces een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de nieuwe grens bebouwde kom volgens artikel 4.1 sub a Wet Natuurbescherming wordt vastgesteld waarin het bovengenoemde gebied tot de bebouwde kom wordt gerekend en de oude grens bebouwde kom volgens de Boswet zoals deze door de raad op 27 oktober 2016 is vastgesteld wordt ingetrokken en hierover een participatietraject te starten met omwonenden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal        Marielys Roos, fractievoorzitter