Jaaroverzicht 2019

Onze fractie en het bestuur van Hart voor Bloemendaal wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig 2020! Het leek ons aardig u in deze laatste dagen van 2019 te informeren over datgene wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Welke politieke standpunten namen wij in? Waar staat onze partij voor? Zonder volledig te willen zijn, noemen wij hieronder de kwesties die ons na aan het hart liggen.

Christa Faas en Rob Slewe, fractieleden Hart voor Bloemendaal

Marielys Roos samen met Eric Geels, voorzitter bestuur Hart voor Bloemendaal
 • De verkoop van vastgoed: wij vinden dat de gemeente geen onderhandse deals meer moet sluiten. De verkoop van de gymzaal in Bennebroek voor EUR 20.000 is voor ons nog altijd een zeer gevoelige kwestie. Immers, het naastgelegen washok is voor ruim EUR 400.000 van de hand gegaan op de vrije markt. We zijn hierover nog niet uitgesproken. Burgemeester Roest had beloofd onderzoek te zullen doen, maar tot nu toe hebben we niets van hem vernomen.
 • Verkoop van (sociale) huurwoningen die eigendom zijn van de gemeente Bloemendaal: onze partij is van mening dat de gemeente geen huurwoningen meer moet verkopen. Op dit moment bezit de gemeente nog enkele tientallen huurwoningen. Telkens als een huurder vertrekt, verkoopt de gemeente de woning. Dat levert natuurlijk geld op voor de gemeente. Maar wij zeggen dat verkoop maatschappelijk onverantwoord is mede gezien het grote aantal woningzoekenden en de 400 mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. In de raad van 12 december dienden wij een motie in. De stand van stemmen: 9 voor onze motie en 9 tegen. Dat betekent dat wij de motie in januari 2020 opnieuw in stemming zullen brengen.
 • MRA, ofwel Metropoolregio Amsterdam: Hart voor Bloemendaal is tegen de groeiende invloed van de MRA op onze gemeente. De MRA beschouwt Bloemendaal maar ook Zandvoort als de achtertuin van Amsterdam. Het is de bedoeling de stroom toeristen onze kant op te loodsen. #BloemendaalbeachforAmsterdam, dat is niet waar wij achter staan. De MRA heeft geen democratisch mandaat. Wat ons betreft betalen onze inwoners ook geen belasting meer aan de MRA.
 • Een betere begroting en meer grip op uitgaven: sinds de begroting 2020 is goedgekeurd, vliegt ons de ene na de andere tegenvaller om de oren. De wethouder van het Sociaal Domein rapporteerde in de laatste raadsvergadering (12 december) alweer een tegenvaller van 2 ton. De vergadering van 9 december stond in het teken van de noodopvang van statushouders. Als we alle statushouders moeten huisvesten dan betekent dit een extra uitgavenpost van EUR 5 miljoen. Hoe is het mogelijk dat wij hierover niet tijdig zijn geïnformeerd? Elke maand is het raak. En zo kan het gebeuren dat Bloemendaal steeds verder in de financiële problemen komt. Wij verwachten toch echt een strenger toezicht en meer controle op uitgaven;
 • Locaties voor sociale woningbouw: de bouw van sociale huurwoningen moet wat ons betreft gelijkelijk over de kernen worden verdeeld. Als de wethouder, mevrouw De Roy, op zoek gaat naar locaties voor tijdelijke sociale huurwoningen, dan is wat ons betreft nu Aerdenhout een keer aan de beurt. Wij doen meteen een suggestie: het Wethouder Laanpark. Een ander voorstel waarbij de gemeente zichzelf goed op de kaart kan zetten: het terrein direct naast het gemeentehuis. Ook daar is plek. Een keer creatief nadenken over mogelijkheden in plaats van elke keer Bennebroek vol te proppen met veelbouw, is een punt waar wij ons sterk voor maken;
 • Park Vogelenzang: in plaats van 250 woningen zoals de bedoeling was, worden er nu toch op termijn 300 woningen gebouwd op het terrein van GGZ in-Geest. Dat is iets waar onze partij zich sterk tegen heeft verzet. Voor 250 woningen hebben wij begrip. We vinden dat nog steeds aan de hoge kant. Zeker als we dit beschouwen in verhouding tot het aantal woningen op Park Brederode in Bloemendaal Noord, of het aantal woningen dat gerealiseerd zal worden op Dennenheuvel. Voor ons is het belangrijk dat het groene karakter niet compleet het onderspit delft in de zuidelijke woonkernen. Dat geldt overigens niet alleen voor Bennebroek maar ook voor het dorp Vogelenzang. Op het laatste moment werden we gesteund door het CDA maar het heeft ons wel verbaasd waarom deze partij op de valreep protest aantekende tegen die 50 extra woningen. Bijna was het ons gelukt de wijzigingsbevoegdheid van het college uit het bestemmingsplan te krijgen, toen de VVD na overleg met de wethouder, alsnog tegen het amendement van CDA en Hart voor Bloemendaal stemde. Onbegrijpelijk dat de VVD die in Bennebroek toch op een groot aantal kiezers kan rekenen, Bennebroek zo heeft afgevallen. Groen is overal heilig voor de VVD, maar niet in Bennebroek;
 • Inspraak: voor het opwaarderen van het spoor i.v.m. de Dutch Grand Prix hebben wij de inwoners die langs het spoor wonen in Overveen goed gehoord. Zij vrezen dat het aantal treinen significant toeneemt als gevolg van alle extra activiteiten rondom de DGP. Enkele dagen overlast is geen probleem maar als sprake is van een structurele toename dan ligt dat anders. Het is ons opgevallen dat inwoners wel zijn gehoord maar dat er met hun inbreng tot nu toe niets is gebeurd. Voor ons is inspraak en participatie een van de belangrijkste steunpilaren onder onze democratie. En dan mag het dus geen wassen neus zijn;
 • Integriteit en openbaar bestuur: Integriteitsmeldingen die worden ingediend bij de gemeente dienen door een onafhankelijke instantie die ter zake kundig is te worden afgedaan. Er moet sprake zijn van hoor en wederhoor. Verslaglegging hoort zorgvuldig te zijn. Dit is geen klus voor een wethouder die bovendien een persoonlijk belang heeft. Helaas vinden we de raad niet aan onze zijde. Alleen de heer Heukels van Liberaal Bloemendaal is dezelfde opvatting toegedaan. Onze partij blijft zich inzetten voor integer bestuur. Openbaar bestuur is een andere pijler. Informatie die volgens het college gevoelig is, wordt ons niet meer verstrekt. Dat betekent dat wij noodgedwongen Wob-verzoeken indienen. Dat zou voor raadsleden niet nodig moeten zijn. Immers, artikel 169 Gemeentewet schrijft voor dat raadsleden recht hebben op alle informatie. En dat is nodig ook, wil de raad het college effectief kunnen controleren. In Bloemendaal is dat echter onmogelijk. Zwartgelakte bladzijden zijn het gevolg.
 • Het Integis-onderzoek: de burgemeester kondigde in 2018 een onderzoek aan naar gebeurtenissen rond het dossier Elswoutshoek in 2014. Helaas is het onderzoek met geheimhouding omgeven. De burgemeester heeft op verzoek van de raad uitgezocht hoeveel documenten geheim zijn. Hij noemde een aantal van 16 stukken die geheim zouden zijn omdat dit aan bepaalde personen zo was beloofd. Om te beginnen is een onderzoek waarbij door onderzoekssubjecten niet over stukken gesproken mag worden die cruciaal zijn voor het welslagen van dat onderzoek, gedoemd te mislukken. Op de tweede plaats vergeet de burgemeester even dat hij aan diverse raadsleden brieven heeft gestuurd waarin hij verklaarde dat 40.000 stukken die op een USB-stick staan, allemaal vertrouwelijk zijn. Wordt die vertrouwelijkheid geschonden dan staat daar strafvervolging op omdat de heer Roest meent dat vertrouwelijkheid en geheim hetzelfde zijn. Of: artikel 272 wetboek van Strafrecht. In feite betekent dit dat een interview met Integis onmogelijk is. Immers, het raadslid mag er niet over praten. Doet het raadslid dat wel, dan dreigt strafvervolging. En al zou die strafvervolging door de burgemeester worden uitgesloten, dan nog kan Integis niet over die 40.000 stukken rapporteren. Immers: vertrouwelijk =geheim. De inwoners van onze gemeente schieten natuurlijk niets op met een rapport dat geheim is. Een forensisch accountantsonderzoek heeft alleen dan zin wanneer zonder beperkingen die worden opgelegd door de burgemeester, onderzoek kan worden gedaan en de bevindingen in een openbaar rapport worden gedeeld. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels. Dat inmiddels afgerond EUR 90.000 is uitgegeven aan het Integis-onderzoek is uiteraard zeer te betreuren. Het is veel geld dat door onze inwoners is opgebracht met nulresultaat. Om dit toch nog een kans van slagen te geven verzochten wij de burgemeester en het college de geheimhouding/vertrouwelijkheid op te heffen ten behoeve van het onderzoek. Het preadvies van het college was negatief. Onze motie dienen wij in januari 2020 opnieuw in.
 • De ambtelijke samenwerking Heemstede-Bloemendaal: ons standpunt is dat we een pas op de plaats moeten maken. Wij zeggen: trap op de rem, want zo gaat het niet goed. Er wordt te veel geld uitgegeven. Onduidelijk is waar dit allemaal toe leidt. De burgemeester en de gemeentesecretaris zeggen het niet met zo veel woorden, maar uit alles leiden wij af dat er wordt aangekoerst op een fusie. Dat is niet waar onze partij op af wil stevenen. Eerst moet vaststaan wat de voordelen zijn, hoeveel dat kost en wat onze inwoners hiervan vinden en last but not least: Heemstede moet hier ook iets van vinden. Tot nu toe horen wij grote protesten uit Heemstede. Geen enkele politieke partij in Heemstede lijkt een voorstander van een fusie met Bloemendaal. Er is geen sprake van verliefdheid. Heemstede verzet zich zelfs. Maar de raad in Bloemendaal neemt alle kritiek vanuit Heemstede lauwtjes op en kabbelt rustig door richting fusie. Het is buitengewoon triest dat wij niet geloven in onze eigen kracht. Bloemendaal is geen ingewikkelde gemeente met grote sociale problemen of industrie. Bloemendaal is een fraaie beheergemeente en zou de taken die bij een beheergemeente passen, makkelijk op zich kunnen nemen. Wij zeggen: geen fusie, tenzij de bevolking voor stemt in een referendum;
 • IT, ICT en Gemeenschappelijke Regelingen: de kosten van IT, ICT en de gemeenschappelijke regeling GRIT, rijzen de pan uit. Het rapport van de Rekenkamercommissie bevestigt wat wij begin dit jaar al verklaarden: onvoldoende controle op uitgaven, onvoldoende richting, geen sturing, doelstellingen ontbreken en cijfers van de GRIT tussen Heemstede en Bloemendaal zijn niet beschikbaar voor de raad. Er gaan miljoenen in om. Elk jaar besteedt Bloemendaal EUR 1 miljoen alleen al aan de GRIT. Het totale kostenplaatje vanaf 2014 loopt richting de EUR 10 miljoen. Onvoorstelbaar dat de raad onvoldoende vinger aan de pols houdt en het college maant tot een duidelijke koers en grip op uitgaven;
 • Duinpolderweg: zoals u van ons gewend bent, volgen we al het nieuws dat betrekking heeft op de Duinpolderweg. We zijn faliekant tegen deze weg. Het is op dit moment rustig, maar we realiseren ons dat er aan de andere kant van de Ringvaart nog altijd sterk aan wordt getrokken. We blijven bij de les.
 • Controle op uitgaven in het sociaal domein: ook hier focussen wij onze aandacht op de financiën. De kosten rijzen de pan uit. Uiteraard speelt dit probleem bij tal van gemeenten in Nederland;
 • Behoud van Duinlust en ander cultureel erfgoed: de gemeente Bloemendaal hanteert in onze visie een veel te streng beleid dat is vastgelegd in de nota villawijken en de nota landgoederen. Wij zouden dus graag zien dat de landgoederennota wordt aangepast. Niet omdat wij elke ontwikkeling op een buitenplaats zien als een verbetering en de landgoederen als het ware willen verkwanselen door ze vol te bouwen. Integendeel. Dat wij de plannen voor Duinlust positief beoordelen heeft vooral te maken met de allesoverheersende wens dit object voor de toekomst te behouden en het herbestemming is waar wij op aan willen sturen;
 • Communicatie met de media: de overheid dient waardenvrij, neutraal en onafhankelijk dus, te communiceren. Het communicatieplan van de burgemeester is door D66 zeer kritisch beoordeeld en terecht. Ook het toekennen van subsidies aan bladen is wat ons betreft niet in orde. Want de gemeente is geen reclamebureau ten behoeve van zichzelf;
 • Brandweerkazerne Bennebroek: deze blijft op dezelfde locatie. Hier hebben wij ons sterk voor gemaakt dit plan tegen te houden en dat is gelukt. Het was eerst de bedoeling van de burgemeester de brandweerkazerne uit te plaatsen naar het parkeerterrein voor de tennisvereniging, Binnenweg Bennebroek. De nieuwbouw daar zou niet alleen het einde betekenen van de parkeergelegenheid voor de tennisvereniging maar ook zeer schadelijk zijn voor het cultureel historisch erfgoed, zie hier het Pauwkerkje, Rijksmonument dat naast dit parkeerterrein ligt.