Integriteitsmeldingen burgemeesters Bloemendaal

Naar aanleiding van de brandbrief dd 1 maart jl van de burgemeester aan de fractievoorzitters over de ingediende #integriteitsmeldingen, is enige commotie ontstaan. Immers: de suggestie was gewekt alsof de integriteitsmeldingen de facto prullenbakmeldingen waren.

De burgemeester verwijst in zijn brief naar de correspondentie aan en van het Steunpunt integriteitsmeldingen (het #COAP in Den Haag). Hij citeert het Steunpunt. Onze fractie heeft de afgelopen maanden gevraagd naar deze correspondentie. Op 12 maart jl kon onze fractie deze komen inzien bij het Bestuurssecretariaat in het gemeentehuis. Daar aangekomen bleek de correspondentie voor een belangrijk deel niet in de map te zitten dan wel onleesbaar gemaakt (‘gewit’). Dat vinden wij in strijd met de informatieplicht van de burgemeester. Het college is verplicht raadsleden die daarom vragen te informeren (art 169 Gemeentewet). Desnoods kan op basis van de #Gemeentewet bepaalde informatie geheim worden verklaard, maar dat belet raadsleden niet kennis te nemen van de stukken.

U zult onze verwondering over deze gang van zaken misschien begrijpen. Onze raadsleden Roos en Slewe nemen speciaal voor dit bezoek vrij van hun werk en komen op afspraak naar het gemeentehuis en krijgen dan niet datgene te zien waarvoor zij zijn gekomen.

Dan een korte opmerking over de kwalificatie ‘prullenbakmeldingen’. Dat wordt niet nader onderbouwd. Ook niet door het Steunpunt, laat staan door de burgemeester. Het blijft bij ergernis en vaagheden. De gevoeligheid zit uiteraard ook bij de burgemeester zelf aangezien er enkele meldingen zijn gedaan die op zijn functioneren betrekking hebben. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag een motie aangenomen waarin aan de locoburgemeester, Nico Heijink, de (eerste) afhandeling van de integriteitsmeldingen tegen de burgemeester wordt opgedragen. Deze motie luidt als volgt (we nemen hem hier integraal over):

Laten we het erop houden dat wij tevreden zijn dat de raad nu constateert dat er wel iets moet gebeuren met de meldingen. Want tot nu toe zijn ze niet behandeld. Er heeft ook geen enkele terugkoppeling plaatsgevonden naar de melders en dat doet de zaak natuurlijk geen goed. Niets doen is geen optie. Maar de keuze voor de heer #Heijink is voor onze fractie ook ingewikkeld. De locoburgemeester kan de meldingen beter doorsturen naar een commissie van wijze mannen en vrouwen, liefst professionals, buiten de organisatie. Een instantie of een commissie op afstand. Volstrekt neutraal en onafhankelijk. Zodat deze de meldingen zakelijk kunnen beoordelen en zowel de melders als de persoon die het betreft kunnen horen en vervolgens hun verslag uitbrengen aan de raad. Dat zou de juiste route zijn. Indien de heer Heijink zelfstandig aan de slag gaat, is het toch weer de ‘slager die zijn eigen vlees’ keurt. Ook hebben wij onze reserves bij het in handen leggen bij de locoburgemeester aangezien hij zelf betrokken is bij een collegebesluit waarvan #Roos heeft verklaard dat dat door hem is vervalst samen met de gemeentesecretaris. Zij deed hiervan #aangifte bij #Justitie. De locoburgemeester heeft bovendien diverse verklaringen over dit besluit gedaan die haaks staan op de feiten. En tenslotte heeft de locoburgemeester bij een van de meldingen ook een betrokkenheid aangezien hij daarvan zelf ‘getuige’ is geweest.

Het Haarlems Dagblad publiceerde hierover een artikel op 16 maart jl.

Het artikel biedt de nodige verheldering. In totaal gaat het niet om 3 maar om 5 meldingen tegen burgemeester Roest. Wij zouden hierover liever niet schrijven op onze site, maar het is nu toch onvermijdelijk geworden aangezien de kwestie in de openbaarheid is gebracht, te beginnen met de burgemeestersbrief en gevolgd door het artikel in het Weekblad van 6 maart jl. Daarom vullen wij het Haarlems Dagblad als aan:

De meldingen tegen #burgemeester #Roest betreffen:

  • Het onbehandeld laten van de verklaringen die Roos aflegde in aanwezigheid van haar advocaat begin vorig jaar inzake vermoedens van strafbare feiten gepleegd  door enkele oud-bestuurders;
  • Het weigeren informatie ter inzage te verstrekken aan raadslid Roos en achterhouden van bewijs dat direct van belang is voor haar strafzaak. Daarmee kan zij haar onschuld aantonen;
  • Het geven van verkeerde informatie dan wel een onjuiste voorstelling van zaken door de burgemeester aan de politie in Zandvoort, c.q. Justitie in september vorig jaar, welke informatie vervolgens het strafproces van Roos besmet;
  • De melding tegen oud-burgemeester Schneiders waarover het HD bericht wat voortkomt uit de bevindingen van het zgn. Hoffman bedrijfsrecherche onderzoek;
  • Het niet onomwonden weerspreken in de media van het zgn. ‘opsluit-gijzeling’ verhaal door de heer Fennema in het programma van Jort #Kelder in maart vorig jaar, wat de verkiezingsuitslag voor onze fractie nadelig heeft beïnvloed.
Meindert Fennema, inwoner van Bloemendaal, columnist, lid van GroenLinks