Statushouders, migranten: verloop van de informatieavond 7 oktober

Op 7 oktober was het voor inwoners van Bloemendaal mogelijk om informatie te krijgen over de opvang van asielzoekers en/of migranten/vluchtelingen. De wethouder R Kruijswijk sprak samen met vertegenwoordigers oa van het COA en gaf toelichting op de laatste ontwikkelingen. Hij vertelde dat in de gemeente voorlopig (tot 2016) geen migranten worden ondergebracht.  Wel zullen, als wij hem goed begrepen hebben, extra statushouders worden gehuisvest in Bloemendaal. Jaarlijks heeft Bloemendaal al met een wettelijke opgaaf te maken van het huisvesten van gemiddeld 15 statushouders per jaar. De afgelopen 20 jaar zou het 300 statushouders betreffen. Op dit moment rust op Bloemendaal de verplichting om meer statushouders te huisvesten. De plaatsen die daarvoor in aanmerking komen, zijn nog niet definitief vastgesteld, aldus de wethouder. Wel werden tijdens de presentatie diverse sheets getoond met daarop oa de volgende locaties: Oldenhove, Brouwerskolk, Dennenheuvel, GGZ-Ingeest. Per locatie zei voormalig wethouder Jur Botter dat het om enkele tientallen statushouders zou gaan. Meer informatie vindt u hierover op de website van de gemeente:

http://www.bloemendaal.nl/actueel/vluchtelingen.html#c4197

Het viel ons op dat mensen klaagden over de gebrekkige informatie. Ook vond men het belangrijk dat de bevolking een keuze had of in ieder geval moest de gemeente vragen of de inwoners het ermee eens waren dat vluchtelingen of statushouders werden ondergebracht in Bloemendaal. De wethouder beloofde een referendum of volksraadpleging al dan niet digitaal te zullen organiseren. Althans, zo hebben wij dat uit zijn woorden mogen opmaken. Hij zei er wel bij dat de gemeenteraad het laatste woord heeft in deze kwestie. Dat bevreemdt ons enigszins, want wij begrepen dat de provincie juridisch de mogelijkheid heeft bestemmingsplannen aan te passen. Dit gaat dus over het hoofd van de gemeenteraad heen. Bovendien blijkt de provincie ook bereid te zijn gebouwen af te stoten om daarin migranten onder te brengen, zoals nu de situatie lijkt te zijn in Hilversum (Crailo). Er is ook nog een onderscheid tussen migranten en statushouders. Voor de ene groep zou gelden dat de gemeenteraad er wel iets van moet vinden en de andere groep niet. Tot slot maken eigenaren van gebouwen aparte afspraken met het COA. Wat is dan de rol van de gemeente, zo luidde een van de vragen. Kijkt u nogmaals op de site van de gemeente voor antwoorden op uw vragen.

Tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Bloemendaal werd duidelijk dat een groep van 35 jongeren woonachtig in Dennenheuvel die dag te horen had gekregen dat zij moesten vertrekken. Dit zou volgens de jongeren samenhangen met de wens om in dit gebouw dat in het noorden van Bloemendaal ligt, statushouders onder te brengen. Aangezien de jongeren anti-kraak wonen, hebben ze te horen gekregen dat zij per 4 november het pand moeten hebben verlaten. Omdat zij geen vervangende woonruimte hebben, betekent dit voor hun dat zij vanaf dat moment dakloos zullen zijn. Een van de inwoners in de zaal sprak hierover zijn ongeloof uit. Hij vroeg de wethouder hier iets aan te doen, omdat dit naar zijn mening niet rechtvaardig was. Wethouder Kruijswijk hield in eerste instantie de boot af. Anti-kraak bewoners konden niet op zijn steun rekenen. Even later zwakte hij dit af en beloofde hij zich toch sterk te zullen maken voor ‘woonbescherming’ voor de jongeren. Daarbij vertelden de jongeren dat zij bereid waren om met statushouders samen te wonen en zich konden voorstellen dat zij zouden inschikken opdat de ruimte zo optimaal mogelijk zou worden benut. Alles in redelijkheid en met respect, zo was het standpunt van deze jongeren. Het tweede deel van de informatievond was in het Trefpunt in Bennebroek. Daar maakte men zich bezorgd over de ontwikkeling op het GGZ inGeest terrein. Bovendien zo werd opgemerkt, zou Heemstede van plan zijn om statushouders onder te brengen op het terrein van de Hartekamp. Aangezien de Hartekamp grenst aan Bennebroek, zou dat een te zware belasting betekenen voor een kleinere kern als Bennebroek. Werd daar wel op gelet door het COA? Ook vroegen mensen zich af wat het betekende voor clienten van de Hartekamp en van GGZ inGeest. Was het wel verantwoord om vluchtelingen te huisvesten op een terrein waar ook clienten woonden van deze instellingen? Er waren ook mensen die hulp aanboden en vertelden dat zij als taalcoach optraden en vonden dat alles in het werk gesteld moest worden om de helpende hand te bieden. Maar af en toe liepen de gemoederen ook erg hoog op. Een van de aanwezigen vertelde dat haar dochter bij haar in huis woonde samen met haar kleinkind, omdat er geen woonruimte beschikbaar was. Waarom moesten statushouders eerder aan een woning geholpen worden dan niet-statushouders? Het was een emotionele oproep aan het lokale bestuur om rekening te houden met de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor eigen inwoners. Ook kwam vanuit de zaal de vraag over opvang van kinderen op school. Hoe kon dat het beste georganiseerd worden, rekening houdend met de kinderen en de leerkrachten. Een vraag die vooralsnog onbeantwoord is gebleven.

Hieronder publiceren wij een brief van een inwoner uit Vogelenzang aan de leden van de gemeenteraad. U vindt hier verder op deze pagina foto’s van het complex Dennenheuvel in het noorden van de gemeente Bloemendaal waar de jongeren wonen die geacht worden hun flatje te verlaten. Wij hebben Dennenheuvel deze week bezocht en met een aantal van deze jongeren kennis gemaakt. Ons oordeel is dat ook deze jongeren hebben recht op woonruimte. Maar dat geldt natuurlijk voor alle mensen die al jaren op een wachtlijst staan en nog altijd met lege handen staan. Voor de volledigheid laten wij hier nog weten dat de bewoners van Dennenheuvel ons hebben bevestigd dat zij absoluut positief staan tegenover de opvang van migranten en/of statushouders en zij ook bereid zijn om samen te wonen in het complex Dennenheuvel. Er is wat hun betreft plek voor iedereen voor wie de nood hoog is. Het vooruitzicht om dakloos te worden heeft  een enorme impact op hun leven. De bewoners van Dennenheuvel staan daarmee niet achter de brief die op deze pagina staat, maar wij willen deze brief hier wel publiceren omdat ook deze oproep gehoord moet worden door de politiek. Het gaat ons vooral om draagvlak in de breedste zin van het woord en daar zal de politiek rekening mee moeten gaan houden. Op een respectvolle wijze uiteraard, want dat staat voorop.
IMG_4917 IMG_4916

 

briefinwoner