Hoe nu verder met het #Integis onderzoek Elswoutshoek?

Wij zouden nog bij u terugkomen op het Integis onderzoek. Zoals u weet, liet Integis weten diverse belemmeringen te zien op grond waarvan het onderzoek was ‘vastgelopen’. Een van die belemmeringen is de geheimhouding. Op 6 mei was er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Bloemendaal. Als u wilt weten wat de diverse fracties daarover hebben meegedeeld, dan verwijzen wij u naar bandopname van 6 mei jl agendapunt 6.

De raad heeft een motie aangenomen en de burgemeester opdracht gegeven contact te zoeken met Integis en te vragen hoe de belemmeringen kunnen worden opgeheven. Dat is een merkwaardige opdracht omdat het aan de raad is te zien of er iets aan die belemmeringen kan worden gedaan. Sommige belemmeringen zijn niet op te lossen. Als iemand niet wil meewerken aan een onderzoek, dan kan de raad daar helemaal niets aan doen. Interviews vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Geïnterviewden worden niet onder ede gehoord. Dat laatste is voor ons een punt van zorg en kritiek. Maar dat is nou eenmaal de werkwijze. Een belemmering waar de raad wel degelijk iets aan kan doen is de geheimhouding. Die kan immers door de raad worden opgeheven ten behoeve van het onderzoek.

de zwijgcultuur in Bloemendaal

Hoe staat onze fractie hier nu precies in? Een belangrijke vraag gezien de vele verwijten die ons voor de voeten zijn geworpen door verschillende fracties. Wij voelen ons niet aangesproken. Ondanks alle uitleg die wij in de vergadering van 6 mei jl hebben verstrekt, was niemand bereid ook maar een seconde te luisteren, met uitzondering van raadslid Heukels van Liberaal Bloemendaal die als laatste een uitstekend en zeer helder betoog hield waarvoor wij hem hartelijk bedanken. Heukels verklaarde dat 1 strafproces voor Roos toch echt wel voldoende is en dat de raadsleden die zo gemakkelijk oordelen over de geheimhouding nog maar eens te rade moeten gaan bij zichzelf en de artikelen 55 en 25 van de Gemeentewet bestuderen. Aan Roos is bij herhaling de afgelopen jaren geheimhouding opgelegd op alle mogelijke stukken. Dat Roos voorzichtig is, spreekt voor zich. Ze weet immers hoe de gemeente in deze opereert.

Raadslid Heukels in 2013 voor het gemeentehuis van Bloemendaal

Samenvattend:

  1. Raadslid Roos is graag bereid haar volle medewerking te verlenen aan Integis. Dat heeft ze ook altijd gezegd. Ja, ze is betrokken bij een strafproces. Dat is geen belemmering, dat is een feit. De rechter oordeelt en niet Integis. Het is natuurlijk wel lastig dat de heren Nederveen en Kokke en mevrouw De Rooij ook tot de (potentiele) geïnterviewden behoren terwijl Roos juist tegen deze ex-bestuurders een melding van onoorbaar handelen vanuit hun ambt heeft gedaan bij huidig burgemeester Roest op basis van haar bevindingen in de back-up. Desalniettemin is Roos bereid over deze hindernis heen te stappen. Het doel is immers waarheidsvinding;
  2. Die medewerking kan alleen dan plaatsvinden indien de geheimhoudingen die zijn opgelegd (en dat zijn er nogal wat) worden opgeheven. Roos moet vrijuit kunnen spreken met Integis;
  3. Bovendien wil Roos net als Heukels en Slewe de beschikking krijgen over een USB-stick met daarop de stukken uit de back-up afkomstig uit het Hoffman bedrijfsrecherche onderzoek van 2016/2017. De burgemeester heeft verklaard dat Slewe zijn stick mag geven aan Roos, maar dat is een kletsverhaal. De stick is onder oplegging van geheimhouding aan Slewe verstrekt met daarbij een persoonlijke code. Het is gevaarlijk voor zowel Slewe als Roos om te doen wat de burgemeester aanbeveelt. Voordat je het weet is er weer een volgend strafproces in de maak.
  4. Integis zal direct moeten communiceren met en rapporteren aan de raad. Immers, de raad is opdrachtgever en niet de burgemeester.
  5. De uitkomst van het onderzoek moet openbaar worden. Als de uitkomst geheim wordt verklaard of vertrouwelijk, wat is dan het nut nog van het onderzoek? De doofpot moet open. Dat betekent niet dat stukken letterlijk op straat gegooid moeten worden. Maar de conclusies, de bevindingen en de gronden waarop die zijn gebaseerd, zullen niet achter slot en grendel mogen eindigen. Ten behoeve van de inwoners die dit onderzoek betalen en om eindelijk schoon schip te kunnen maken zodat de gemeente de blik weer vooruit kan richten.
  6. Ambtenaren horen ook in het onderzoek betrokken te worden. Niet alleen politici en bestuurders, ook ambtenaren die een cruciale rol hebben gespeeld in het dossier. Wij noemen de rol van de gemeentesecretaris in 2014 als voorbeeld. Het is nogal merkwaardig dat Integis heeft geaccepteerd dat ambtenaren geheel vrijuit gaan dan wel geheel en al buiten de scope van het onderzoek  vallen. Natuurlijk: het college is eindverantwoordelijk. Maar het een sluit het ander niet uit.
  7. Dan iets over de positie van ons raadslid Slewe. Het is bekend dat Rob Slewe heeft aangekondigd de schade die hij heeft geleden wil verhalen op de gemeente. Hij heeft de verjaring van die potentiele claim gestuit. Dat is gebeurd eind 2018. E.e.a. brengt met zich mee dat hij zich zeer bewust is van zijn positie. Enerzijds is hij raadslid. Anderzijds heeft hij een persoonlijk belang bij verhaal op de gemeente. Om die reden is het niet opportuun mee te werken aan een onderzoek van Integis naar Elswoutshoek. Dat is iets wat iedereen zal begrijpen. De gemeente schermt voortdurend met ‘belangenverstrengeling’ en ‘tegenstrijdig belang’ als het over Rob Slewe gaat. Dat is onbehoorlijk. Als Slewe vraagt om inzage in het dossier Elswout (NB: dat is dus niet hetzelfde als Elswoutshoek) en het college verwijt Slewe dat hij door zich te verdiepen in Elswout en de ontwikkelingen die daar gaande zijn, het eigen belang dient, dan kun je je met recht afvragen waar het college in vredesnaam mee bezig is. Slewe is een gekozen volksvertegenwoordiger. Elswout is de meest prominente en iconische buitenplaats van Bloemendaal. Slewe is geen eigenaar van Elswout.  Wat bezielt het college om Slewe buiten de raad te plaatsen? Dat de raad hiermee genoegen neemt, in plaats van stelling te nemen tegen deze belachelijke grondhouding van het college, is een gotspe.

Wat vinden wij dat er nu moet gebeuren?

Het is wat ons betreft belangrijk dat als de raad besluit dat Integis door moet gaan met het onderzoek, dat alleen kan indien aan de voorwaarden hierboven geschetst onder 2 tot en met 6. Gebeurt dat, dan zal Roos haar volle medewerking verlenen. Gebeurt dat niet, dan zal het een onderzoek zijn dat vooral is gericht op het ‘vrijpleiten’ van diverse oud-bestuurders. De doelstellingen worden dan niet bereikt en het gezwel dat Elswoutshoek heet, zal blijven voort etteren.