Hoe kunnen we het inspreken weer aantrekkelijk maken?

Wij zouden heel graag zien dat insprekers weer hoffelijk en gastvrij tegemoet worden getreden. Ons vorige initiatiefvoorstel is verworpen maar we proberen het op 17 december as opnieuw. Dit keer met nog meer overtuiging en verbeterde overwegingen. We hebben de collega’s als volgt benaderd:

‘Beste collega’s,

Om het inspreekrecht te verbeteren, dien ik een nieuw initiatiefvoorstel in voor de komende raadsvergadering. Daarbij heb ik in de overwegingen gezet dat het feit dat we beeldvormende avonden organiseren, niet in de weg staat aan het stellen van vragen in de commissie aan insprekers. Waarom niet? Omdat a) niet alle insprekers standaard naar de beeldvormende avonden komen, b) niet alle beeldvormende avonden insprekers verwelkomen, c) beeldvormende avonden niet altijd op een tijdstip worden gehouden dat samenvalt met het moment waarop iets in de commissie wordt besproken, d) beeldvormende avonden niet worden uitgezonden terwijl een inspreker soms spreekt voor een grotere achterban die door uitzending van de commissievergadering in staat is het inspreken te volgen.

Daarnaast heb ik lid 8 ook aangepast. Het Reglement pretendeert door de huidige bepaling dat een inspreker gecorrigeerd moet worden door het college ivm objectiviteit en feiten. Dat laatste klinkt aanmatigend. Het is ieders goed recht in te spreken en daarbij een mening te uiten. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Objectiveren van een mening lijkt mij in strijd met dat recht. Laat onze inwoners nu gewoon vertellen wat ze willen vertellen zonder daar een waardeoordeel over uit te spreken. Een wethouder kan reageren op een inspreker, dat is genoeg.

Ik hoop op steun.

Marielys Roos Hart voor Bloemendaal’

Inspreken is belangrijk voor het contact met de inwoners

Het voorstel zelf luidt als volgt:

Initiatiefvoorstel wijziging Reglement van Orde 2020

Van:                            Hart voor Bloemendaal, …

Aan:                            de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:               Initiatiefvoorstel

De raad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 17 december 2020

Overwegende dat:

  • Het Reglement van Orde het raadsleden die deelnemen aan de commissievergaderingen niet toestaat een enkele verhelderende vraag aan insprekers te stellen;
  • Dit verbod niet bevorderend is voor participatie van inwoners en de beleving van democratie in de gemeente Bloemendaal;
  • Het stellen van een enkele vraag ter verduidelijking ook behulpzaam kan zijn bij het oplossen van problemen of het beantwoorden van vragen door de gemeente en daarmee de effectiviteit en de doelmatigheid van het bestuur van de gemeente kan bevorderen;
  • Het feit dat er beeldvormende avonden worden georganiseerd niet aan het stellen van vragen aan insprekers in de weg staat;
  • Het Reglement van Orde een bepaling bevat die inhoudt dat de commissievoorzitter het college maximaal 1 minuut reactietijd kan geven om te kunnen objectiveren en mogelijke feitelijke onjuistheden aan te geven;
  • Deze bepaling onwenselijk is omdat dit ten koste gaat van het democratisch principe dat iedere inspreker vrij is zijn/haar standpunt naar voren te brengen;

Stelt voor het Reglement van Orde te wijzigen:

Besluit lid 8 en lid 9 van artikel 59 van het Reglement aan te passen als volgt:

Lid 8: De voorzitter kan het college maximaal 1 minuut reactietijd geven;

Lid 9: De voorzitter biedt de leden van de commissie de gelegenheid aan insprekers korte, verhelderende vragen te stellen. De voorzitter ziet erop toe dat dit niet leidt tot een discussie met insprekers.

_____________________________________________________________________________

………………………….

M Roos, Hart voor Bloemendaal