Hoe is het afgelopen met de bushalte?

Wij dienden een motie in omdat we niet overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van het verplaatsen van de bushalte op de Rijksstraatweg. Hoewel we vinden dat er een oplossing moet komen voor het stallen van fietsen die nu in de haag geduwd worden van de tandartsenpraktijk op de hoek met de Bennebroekerlaan, is het verplaatsen van de halte naar de Linneaushof wat ons betreft niet goed doordacht. De motie is aangenomen door de raad. Daar zijn we content mee. Hieronder leest u onze motie.

Motie vreemd aan de orde van de dag: verplaatsing bushalte Bennebroek

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 11 maart 2021

Overwegende dat:

Het college heeft besloten in de zomer 2021 de bushalte Bennebroekerlaan aan de oostzijde te verplaatsen naar Rijksstraatweg ter hoogte van nummers 4-6;

Het college hiertoe heeft besloten om de toegankelijkheid van de halte te verbeteren;

Als gevolg van dit besluit diverse parkeervakken komen te vervallen;

Winkeliers en omwonenden hebben laten weten tegen het vervallen van de parkeerplekken bezwaar te hebben en zij ook hebben aangegeven dat zij moeite hebben met het feit dat er geen enkele vorm van participatie heeft plaatsgevonden, noch dat sprake is geweest van overleg;

De bus midden op de rijbaan van de Rijksstraatweg zal moeten stoppen bij de nieuwe halte teneinde passagiers te laten instappen;

Dit halteren op de rijbaan ten koste zal kunnen gaan van de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op de Rijksstraatweg;

De dorpsraad Bennebroek heeft laten weten bezwaar in te dienen tegen dit besluit, wat betekent dat draagvlak voor een nieuwe bushalte vermoedelijk niet groot is.

Verzoekt het college op:

Het verkeersbesluit te heroverwegen en eerst in overleg te treden met omwonenden en winkeliers en hierin ook de dorpsraad Bennebroek en Vogelenzang te betrekken aangezien de bushalte aan de oostzijde van de Bennebroekerlaan een centrale plek inneemt en voor veel inwoners van groot belang is voor de bereikbaarheid van hun dorp.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal