Hoe een park voorgoed verdwijnt, Bennebroek

Gisterenavond werd Park #Vogelenzang te #Bennebroek besproken in de raad. D.w.z.: het ontwerp bestemmingsplan en de Anterieure Overeenkomst en nog een aantal zaken zoals Beeldkwaliteitsplan en oplossing parkeren Willinkschool ed. U kunt de stukken vinden onder agenda van de raad van 14 maart jl. zie agendapunt 14. Indien u dat opent verschijnen alle documenten.  Tot onze grote spijt is alles aangenomen. Wij vinden dit een verlies voor Bennebroek en zullen u uitleggen waarom:

entree zuidelijke ingang bij hoofdgebouw GGZ Bennebroek
  1. Het park zal zijn landschappelijke karakter voorgoed verliezen. Er worden veel te veel woningen gebouwd. In totaal 300 woningen. Dat is qua bebouwingsdichtheid te vergelijken met Bloemhof Bennebroek. Een zeer vriendelijke woonwijk uiteraard, maar het is geen park. En dus kunnen wij niet spreken van woningen in een parkachtige omgeving. De bedoeling was van meet af aan dat we in Bennebroek een park zouden houden met daarin verspreid woningen. Nu is het gewoon een woonwijk met af en toe een beetje groen. Dit resultaat hebben we te danken aan de vorige coalitie van VVD, GroenLinks en D66. Dat besluit is toen genomen en ons verzet daartegen heeft niet geholpen. Het is door ons amendement dat wij nog erger hebben voorkomen, want de bedoeling was dat er in de eerste fase 300 woningen zouden komen plus op termijn 50 extra wat het totaal brengt op 350. Het is niet anders. We hebben ons uiterste best gedaan en er slechts 50 woningen van af kunnen knabbelen teneinde de ruimtelijke kwaliteit nog enigszins te redden. De droevige constatering is dat Bennebroek wordt volgeplempt met steen en beton terwijl Bloemendaal en Aerdenhout gevrijwaard blijven van massale woningbouwopgaaf.
  2. De verkeersontsluiting. Deze is ronduit rampzalig. De ontsluiting in het zuiden, entree hoofdgebouw, zal te maken krijgen met langere wachttijden. Als eenmaal de Duinpolderweg is aangelegd loopt de wachttijd op tot ruim 900 seconden. Dat betekent 15 minuten wachten voordat de nieuwe bewoners het park kunnen verlaten. Als t.z.t. de boel hopeloos vastloopt, dan moet de ontwikkelaar dat maar gaan regelen met de gemeente Hillegom. Immers, de ontsluiting in het zuiden verloopt via de N208 Haarlemmerstraat en dat is grondgebied van Hillegom. Een bespottelijke regeling in de Anterieure Overeenkomst. Bloemendaal had dit als publiekrechtelijk orgaan NU moeten organiseren met Hillegom. Dit soort zaken laat je niet over aan een particuliere partij die tegen die tijd al lang weer vertrokken is. Wat ons betreft is dit hartstikke fout. Het motto luidt: eerst bewegen, dan bouwen. Maar dat is hier faliekant mislukt.
  3. Het betekent ook dat de oplossing die Goudappel Coffeng heeft aangedragen, nl een middenberm/verkeerslicht/verplaatsing van de entree, niet tot de mogelijkheden behoort. Want, tegen de tijd dat de Duinpolderweg is of wordt aangelegd, is het gebied volgebouwd en valt er niets meer te verleggen.
  4. Een grote ergernis is ook het feit dat de grond in het gebied dat bekend staat als de ‘Monumentale As’ niet wordt overgedragen aan de gemeente. Het gebied blijft wel openbaar toegankelijk, maar onderhoud wordt aan de ontwikkelaar overgelaten. U ziet  het misschien al gebeuren: de woningen zijn straks gebouwd, de As ontwikkeld en wie gaat dan het openbare groen onderhouden? Terwijl het openbaar groen in Aerdenhout in topconditie wordt gehouden en evenzo goed in Bloemendaal, kan het in Bennebroek allemaal wel een tandje minder. Dat is wat ons betreft pure discriminatie. We vinden het een schande.
  5. Twee locaties in het park worden nu nog niet bebouwd. Daar staan nu nog zorggebouwen. Op termijn zullen die verdwijnen en komen daar 50 extra woningen. Deze twee locaties zijn veel te krap voor 50 woningen. Wij hebben voorgesteld om op die locaties kleine woonunits terug te bouwen. Bijv. voor jongeren of voor ouderen met behoefte aan zorg. Het college heeft zichzelf echter een wijzigingsbevoegdheid toegekend waardoor de raad buiten spel staat. Dat betekent dat er geen politieke keuzeruimte meer is en dat we kunnen rekenen op veel steen en amper groen.
  6. De duurzaamheidswaanzin is compleet doorgeslagen in politiek Nederland. Zo ook in deze wijk. Van het gas af en allerlei extra eisen.  Wij citeren een stuk uit het raadsvoorstel: De initiatiefnemer wordt gevraagd om het plan duurzaam te ontwikkelen bijvoorbeeld door aardgasloos bouwen, een klimaatneutraal gebouw bij de watertoren, een aantal met zeer duurzame / cradle to cradle materialen gebouwde panden of de aanleg van een intelligent elektriciteitsnet. Reactie: De initiatiefnemer zal zich maximaal inspannen duurzaamheid integraal mee te nemen in de planontwikkeling. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruiken van duurzame energievoorzieningen zoals een WKO. De nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij. Vooruitlopend op de te verwachten nieuwe duurzaamheidsregelgeving is de initiatiefnemer bereid om het BREEAM keurmerk (of een equivalent keurmerk) toe te passen met een score van minimaal 3 sterren of hoger. Het BREEAM keurmerk bestaat uit verschillende thema’s waaronder gezondheid & Comfort, energie, Afval.  Alle thema’s samen bepalen het eindresultaat, dus het aantal sterren. Een en ander geldt niet voor de monumenten waarbij geldt dat de initiatiefnemer zich moet inspannen om die ook zo veel als redelijkerwijs mogelijk te verduurzamen. Het voorgaande is vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
  7. Wij vinden dat het onverstandig hogere eisen te stellen aan de nieuwbouwwoningen op het vlak van duurzaamheid dan vereist is volgens het Bouwbesluit. Het wensdenken van de klimaat fanatici in de politiek leidt tot hoge extra kosten. Onverbiddelijk zal dat een aanslag betekenen op de ruimtelijke kwaliteit van het bouwplan. Het moet immers uit de lengte of de breedte. Want het kost allemaal bakken met geld. Verder vinden wij de klimaathysterie onder diverse politieke partijen ook behoorlijk hypocriet. Immers: van het gas af betekent dat op koude dagen een beroep zal worden gedaan op de houtkachel of pellet kachel (m.b.v. een subsidieregeling). We gaan dus straks nog meer bomen verbranden om het warm te krijgen binnen? Nu al is het in sommige wijken bij windstil vochtig weer ’s avonds buiten zeer ongezond. Giftige dampen bedreigen de volksgezondheid. Voor de lol ga je geen ommetje meer maken. Doe je dat wel, dan kun je beter een dikke sjaal voor de mond binden en snel weer naar binnen. Ramen potdicht houden.  Intussen wordt Nederland op grote schaal ontbost. Overal vindt op grote schaal kap plaats van onze bomen en complete bossen verdwijnen.
  8. Ook de verkeerssituatie rond de Willinkschool baart ons zorgen. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen. Een kiss&ride zonde langs de drukke Rijksstraatweg? Hoe moet dat allemaal gaan voor ouders met kleine kinderen? En dan kunnen we met z’n allen wel zeggen dat ouders dan maar op de fiets moeten komen of lopend, maar dat is lang niet voor iedere ouder weggelegd.  Gaat de gemeente dan straks handhaven en toezien op de verkeersveiligheid of ligt Bennebroek te veel uit de route? Een citaat uit het raadsvoorstel: Met de Willinkschool is overleg gevoerd. Geconcludeerd is dat er volstaan kan worden met het nu formeel instellen van een kiss&ride zone op de bestaande parkeerstrook aan de Rijksstraatweg. En het op termijn, als het gebruik van de huidige parkeervoorziening niet langer kan doorgaan vanwege verkoop van de grond, aanleggen van vijf extra langsparkeerplaatsen aan de Groot Hoefbladlaan. Op de groot Hoefbladlaan geldt geen parkeerverbod en de rijbaan en het trottoir zijn relatief breed en rustig, waardoor het goed mogelijk is voor de korte periode van halen en brengen van schoolgaande kinderen half op stoep en rijbaan te parkeren. Ook kan er via informatievoorziening door de school een wijziging in gedrag bij ouders worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van andere vervoersmiddelen of de beschikbare parkeerplaatsen nabij het trefpunt, waar een overschot is.
kerk Monumentale As in het Park
Monumentale As
Aan het eind richting Bloemhof de historische Watertoren

Om kort te gaan was het gisteren voor ons een droeve dag. En helaas hebben onze amendementen (Monumentale As en wijzigingsbevoegdheid) het niet gehaald.

Tenslotte: De ontwerp besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd en ter inzage gelegd zodat belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Wij kunnen ons voorstellen dat menigeen die in de buurt van het park woont een zienswijze indient. Wij zijn benieuwd of dit stand houdt bij de bestuursrechter. Een wachttijd van ruim 900 seconden en verkeersopstoppingen op de Rijksstraatweg lijken onvermijdelijk en dat kan niet de bedoeling zijn van dit plan.