Het briefje van Roest

Vorig jaar kondigde burgemeester Elbert Roest een onafhankelijk onderzoek aan naar de gebeurtenissen in het dossier ‘Elswoutshoek’. Dit dossier houdt de gemeente al sinds 2010 bezig. De gemeenteraad stemde op 4 juli 2018 in met dat onderzoek en stelde een budget beschikbaar van EUR 130.000. Vervolgens werd een bureau aangezocht dat het onderzoek diende uit te voeren en dat werd #Integis. Een bureau met een grote reputatie op dit gebied. Ons raadslid Roos stemde in met het onderzoek, al had zij wel vragen. Zouden haar integriteitsmeldingen die zij in aanwezigheid van haar advocaat op 7 maart 2018 bij burgemeester Roest deed worden meegenomen? Zou Integis de beschikking krijgen over alle informatie? En wat zou er gebeuren met de meldingen van Roos die betrekking hadden op vermoedens van strafbare feiten, gepleegd door twee oud-wethouders. De formulering van de onderzoeksopdracht liet zien dat juist die meldingen buiten de scope van het onderzoek vielen. Niettemin hield zij hoop op een gedegen aanpak en was zij overtuigd van de professionaliteit van het bureau Integis. Raadslid Slewe onthield zich van stemming over het raadsvoorstel. Hij had ernstig bezwaar tegen het feit dat slechts het jaar 2014 zou worden onderzocht terwijl juist in eerdere jaren de basis was gelegd voor de bestuurlijke ellende die daaruit was voortgevloeid. Bovendien zou het onderzoek op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd, werden ambtenaren buiten het onderzoek gelaten en kon niemand onder ede worden gehoord. Tenslotte speelde voor Slewe uiteraard een rol dat hij persoonlijk betrokken was en is bij Elswoutshoek als mede-eigenaar wat hem ervan heeft weerhouden te stemmen.

Tot zo ver in het kort de voorgeschiedenis. Afgelopen week werd Roos gebeld door #Integis met de vraag of zij wilde meewerken aan het onderzoek en bereid was tot een interview. Zij liet weten hier enige bedenktijd voor nodig te hebben aangezien Roos op dit moment nog altijd bezig is met een strafproces dat direct te maken heeft met het dossier Elswoutshoek. Het hoger beroep loopt nog. Het is in dat kader van belang ook daarin zuiver te acteren en niet het ene belang te vermengen met het andere. Dat neemt niet weg dat Roos verklaarde de wens van het onderzoeksbureau te respecteren en niet te twijfelen aan de deskundigheid van het bureau. Tegelijkertijd zou een open en eerlijk gesprek met alle feiten en stukken op tafel wellicht toch een stap in de goede richting zijn om in het onderzoek de onderste steen boven te krijgen. Waarheidsvinding was tot op heden onmogelijk zoals Roos ook heeft ervaren in haar strafproces. Immers: alle van belang zijnde stukken zijn haar onthouden. De burgemeester, c.q. het college weigert voor Roos ontlastend bewijs te overhandigen, dan wel beschikbaar te stellen wat in strijd is met een van de beginselen in het strafprocesrecht, nl dat iedere verdachte recht heeft op een fair trial. Maar zouden alle feiten en stukken dan ook echt getoond worden? Dat was de vraag die Roos zichzelf stelde.

Roos en Slewe ontvingen direct na dit telefoongesprek een brief van burgemeester Roest. De brief publiceren wij hieronder. De burgemeester beveelt de twee raadsleden van harte aan mee te werken aan het onderzoek van Integis en de onderzoekers van alle informatie te voorzien. Maar dan. In de laatste alinea van zijn brief vertelt Roest dat het verboden is te praten over stukken die geheim zijn in het Elswoutshoekdossier. Beste lezers: op het bureau van Roos en Slewe ligt een grote stapel brieven van het college waarin iedere keer opnieuw wordt meegedeeld dat gegevens geheim of vertrouwelijk zijn. Daar wordt direct artikel 272 Wetboek van Strafrecht aan gekoppeld wat betekent dat als hierover wordt gesproken door Roos of Slewe, direct strafvervolging volgt. De kans op een volgend strafproces is allerminst denkbeeldig. De dreiging is reëel. Alles wat #Elswoutshoek raakt of aangaat is geheim of vertrouwelijk en de beide raadsleden zijn gewaarschuwd. Dat daarbij door het college, dan wel de betrokken burgemeester destijds en door de gemeentesecretaris in strijd is gehandeld met de Gemeentewet, dat Roos aangifte heeft gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen de gemeentesecretaris Wilma Atsma en locoburgemeester Nico Heijink komt daar nog eens bij. De burgemeester Roest beroept zich juist op dat besluit waarvan Roos zegt: dit besluit is niet rechtsgeldig genomen en is later vervalst.

Filmpje

Het is uitgesloten dat dit onderzoek tot een goed einde kan worden volbracht. Roos en Slewe hebben een door de burgemeester hoogstpersoonlijk overgebracht spreekverbod ontvangen om datgene met Integis te bespreken dat de kern vormt van de problematiek die Bloemendaal in een wurggreep houdt.

Resumerend. Een onderzoek is alleen dan volwaardig als een complete openheid van zaken wordt gegeven. Zonder belemmeringen en zonder valkuilen, zonder dreiging van een strafvervolging. De positie van Roos en Slewe wordt door deze burgemeester ernstig ondermijnd. Rest ons nog te zeggen dat wij het als fractie diep betreuren dat dit onderzoek, waarvan de uitkomst achter de schermen indirect wordt beïnvloed door het opleggen van een spreekverbod en wel zodanig dat van een fundamentele zoektocht naar de waarheid geen sprake meer kan zijn, de gemeenschap van #Bloemendaal nog zo veel geld kost.

Brief van BM Roest:

nb: Foto: Haarlems Dagblad 30 maart 2018, Burgemeester Bloemendaal onderzoek Elswoutshoek