Help! Wie heeft ons iets gevraagd?

Het college heeft zonder ook maar iemand te consulteren de volgende besluiten genomen, zie hierna onder 004 en 005. Het optuigen van het Nederlandse klimaatbeleid is wat Hart voor Bloemendaal betreft nu zeker niet aan de orde. Nederland zal de miljarden dringend nodig hebben om de lasten van de crisis die het gevolg is van Covid-19 nog enigszins het hoofd te kunnen bieden. Een beetje gezond verstand is op dit moment dringend nodig.

De Regionale Energie Strategie (#RES) zal grote gevolgen hebben voor onze financiële huishouding  van de gemeente die toch al niet rooskleurig is maar ook voor het landschap. In plaats van gras zien we straks enorme terreinen gevuld met zonnepanelen. In plaats van een onbegrensde en vrije horizon zien we straks een woud aan windmolens.

Zonder enige democratische inbreng van de gemeenteraad en zonder enige vorm van inspraak van burgers heeft het college onderstaande besluiten genomen. Het vasthouden aan en het instemmen met de #concept-RES vindt onze fractie absoluut onwenselijk gezien het ontbreken van elk democratisch mandaat.

Wij hoeven niet uit te leggen dat de gevolgen van deze plannen groot en duur zullen zijn. Democratisch overleg is dus nu zeer dringend nodig. De #Covid-19 crisis gaat o.i. bovendien voor klimaatideologie. Dit is niet het moment om zulke belangrijke besluiten zonder enig mandaat er doorheen te drukken.

Wij roepen de hele gemeenteraad op om het college op te dragen de minister voor te stellen niet in te stemmen met de voortgang van dit regionale proces en alles ‘on hold’ te zetten. In ieder geval totdat we in de volle omvang weten wat de gevolgen van de Covid-19 crisis is.

Een compleet opgetuigde energietransitie kunnen we er nu zeker niet nog eens bij hebben. Als wij aan de financiële rampspoed die Covid-19 zal hebben voor onze economie en vooral ook voor de gepensioneerden, dan vinden we elke uitgave aan deze transitie absoluut onverantwoord.

004 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Bloemendaal 2020

Het college besluit:

  1. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Bloemendaal 2020 vast te stellen;
  2. Het document ter kennisname naar de raad te sturen met een collegebrief.

005 Vaststelling concept-RES NHZ

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Concept-RES Noord-Holland Zuid (NHZ) als eerste resultaat van het regionale proces om te komen tot de (definitieve) RES 1.0. met als belangrijkste punten: a. De inzet van de RES-regio NHZ van 2,7 TWh; b. De kaart met globale zoekgebieden; c. Het vervolgproces om van de Concept-RES te komen tot de RES 1.0

De Concept-RES voor reactie toe te sturen aan deelnemers van de voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces.