Hart voor Bloemendaal over de Energietransitie

In 2021 heeft de gemeenteraad de RES vastgesteld. Dat is de Regionale Energiestrategie. Op de website ‘Bloemendaal zet stappen’ kunt u het volgende lezen:

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan o.a. het afbouwen van het gasverbruik en vergroten van de opwek van hernieuwbare energie. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het vertalen van deze nationale afspraken naar bijvoorbeeld regionale warmteplannen, infrastructuurplannen en de opwek van energie via bijvoorbeeld grote zonnevelden gebeurt via de RES. Binnen de RES zitten o.a. gemeenten, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, netwerkbeheerders, energiecoöperaties en woningbouwcorporaties aan tafel om deze plannen zo goed mogelijk in te passen. Bloemendaal is binnen de RES Noord-Holland Zuid samen met andere buurtgemeenten zoals Haarlem, Velsen, Zandvoort en Heemstede onderdeel van de Regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

Hart voor Bloemendaal is tegen de RES. Wij willen een energietransitie op basis van gezond verstand. Dat ontbreekt ten enenmale. Onze beweegredenen om tegen te stemmen:

  • De RES omarmt biomassacentrales Wij zeggen absoluut NEE tegen biomassa. Houtstook en daarmee gepaard gaande grootschalige kap van bossen is onacceptabel. Bovendien is #houtstook schadelijk voor de volksgezondheid. Er is momenteel sprake van een ecologische ramp van ongekende omvang. Complete bossen verdwijnen in de verbrandingsovens. Dat is dan zogenaamd duurzaam, maar alleen maar omdat de overheid dat etiket erop heeft geplakt. De grootste biomassacentrale komt in Diemen en is van #Vattenfall. De overheid kent miljarden subsidie toe. Dit is echt gekkenwerk. In plaats van biomassa te stimuleren moeten we hier onmiddellijk mee stoppen. Trek de stekker uit de biomassacentrales. Er staan al honderden centrales in ons land. De schade is niet te overzien. Dat kunnen en willen we niet voor onze rekening nemen.
Op het gele bordje: energiehout
  • De RES gaat uit van windturbines. Mensen willen geen windturbines in hun achtertuin. Want ook #windturbines zijn schadelijk voor de volksgezondheid. Een collectief van medici maakt zich zeer bezorgd over de gezondheidseffecten. ‘Gemeenten plannen tientallen windturbines in de leefomgeving van hun burgers en houden veel te weinig rekening met gezondheidsaspecten.’ Zo is bekend dat slaapverstoring kan optreden als gevolg van windturbines. Maar ook is sprake van stress, prikkelbaarheid, hoofdpijn, depressie en hartfalen. Is het dan een oplossing om windturbines te plaatsen in Natura2000 gebied? Nee, ook daar zijn wij groot tegenstander van. De windturbines verstoren alles wat leeft. Niet alleen vormen windturbines een bedreiging voor het welzijn van mensen, maar ook wordt het leven van vogels en vissen verstoord. Bovendien leveren de afgeschreven windturbines een berg afval op waar de toekomstige generatie mee wordt opgezadeld. Daar maken wij ons grote zorgen over.
  • De idee achter de RES is dat we zo snel mogelijk van het gas af moeten. Dat kan helemaal niet. Er is geen goed alternatief op dit moment. Laten we onze moeite en het geld dat beschikbaar is besteden aan grootschalig isoleren en in innovatieve technieken.
  • De RES wijst ook plekken aan waar gigantische #zonneweides zijn gepland. De zonneweides verpesten ons landschap. Het is slecht voor de natuur en de leefbaarheid.

Wat wil Hart voor Bloemendaal dan wel? Zoals hierboven al is opgemerkt willen wij dat de subsidie, nl de vele miljarden die nu worden uitgegeven aan de verkeerde technieken, wordt stopgezet. In plaats daarvan moet het geld gaan naar kansrijke en veelbelovende initiatieven. Het gesprek moet weer gaan over wat realistisch en haalbaar is. Inwoners horen daarbij betrokken te worden. Isolatie is goed. Op dat terrein valt nog veel winst te behalen. Laten we ook de tijd nemen om de juiste besluiten te nemen en niet overhaast plannen maken die het leven op aarde verstoren en zelfs vernietigen.