Groot nieuws: Duinpolderweg

Via het platform NOG (=Noordelijke Ontsluiting Greenport, ofwel Duinpolderweg zoals de weg nu heet) hebben wij groot nieuws voor u. In het platform NOG zijn diverse belangen-organisaties, deskundigen en inwoners van zowel de bollenstreek als Kennemerland Zuid verenigd. Het nieuws houdt in dat de Provinciale Staten van ZH hebben gezegd dat er een pauze moet worden ingelast in het Duinpolderwegtraject omdat eerst duidelijkheid moet komen over de knelpunten, probleemanalyse, nut en noodzaak. Pas als dat is gebeurd, wordt beoordeeld of een MER procedure moet volgen.

Het platform NOG heeft het volgende gemeld: ‘De leden van PS hebben in eerste termijn unaniem te kennen gegeven aan gedeputeerde Ingrid de Bondt niet in te zullen stemmen met de Geactualiseerde Grensstreekstudie en het voorstel van GS van PNH en PZH om op basis van die studie NOG Beter en het doortrekken van de N207 naar de N206 niet als mogelijke oplossingsrichtingen mee te nemen in de MER studie. Daarop concludeerde de gedeputeerde dat het haar duidelijk was dat het niet zinvol was dit punt terug te laten keren in PS of een volgende commissievergadering, maar dat zij voorstelde een pauze in te lassen. Zij zou GS van PNH daarvan op de hoogte gaan stellen en de bestuurders uit de betrokken gemeenten.

Op onderstaande link is de vergadering terug te kijken, aanklikken bij agendapunt 5c. Eerst zijn er 4 insprekers.’ Zie link: https://zuid-holland.notubiz.nl/vergadering/154724/statencommissie+Verkeer+en+Milieu+07-01-2015

Agendapunt 5c aanklikken.

Wij zijn heel trots op het platform NOG en deze insprekers. Heel veel waardering hebben wij voor de niet aflatende inzet van deze betrokken inwoners en deskundigen. Dit is een voorbeeld voor onze ‘participatiemaatschappij’. De leden van het platform laten zien dat hoe goed het is om burgers met kennis en kunde te betrekken bij belangrijke besluitvormingsprocessen, niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook op provinciaal niveau. Ziet u verder ook de volgende link: www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Statencommissie-ZuidHolland-wil-tussenstap-Duinpolderweg.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter