Genoeg is genoeg. Niet nog meer kunstgras voor HBS!

Krijgt HBS toch een extra kunstgrasveld? Dit gaat tegen het bestemmingsplan in dat recent is vastgesteld. Bovendien is het in strijd met de Structuurvisie. De buurt klaagt over overlast. Sport is belangrijk maar er zijn grenzen aan wat het gebied verdragen kan. Het betreft hier bijzonder landschap dat toch al onder grote druk staat. Hoge lichtmasten, veel lawaai, parkeeroverlast etc. Voor ons staat vast: geen extra kunstgrasveld. Nu verwachten wij dat het college de gemeenteraad zal verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Want als een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, dan kan een vergunning alsnog worden verleend als de raad zo’n verklaring afgeeft. Dat kan niet wat ons betreft. Recent is bovendien ook nog het Veegplan vastgesteld door de raad. Toen zijn alle ommissies uit het nieuwe bestemmingsplan van 2012 bij elkaar op een hoop geveegd en ‘gecorrigeerd’. Daar zat een extra kunstgrasveld niet bij. Hieronder een kort stukje uit de zienswijze (zie cursief gedrukt) van een aantal omwonenden. Hier plaatsen wij ook het artikel uit het Haarlems Dagblad van heden. Foto: bron HDFullSizeRender

En de natuur?

De jarenlange, geleidelijke intensivering van de sportvoorzieningen staan op gespannen voet met natuur- en landschapswaarden, en de beleving daarvan. De gemeente is HBS al zeer ter wille geweest om een stuk grond achter het clubhuis van de provincie te kopen en aan HBS / SEAH te verhuren en ook nog eens de bestemming te wijzigen, zodat dit stuk grond met voorheen de bestemming natuur thans als fietsenstalling kan worden gebruikt, met kunstlicht dat tot laat in de avond aan is, en daarmee het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur, verlicht. Deze kwetsbare strandvlakte is het slachtoffer van een steeds verder oprukkende verstedelijking, toenemende drukte, commercialisering van de verenigingen, bouwwerken (in de ruimste zin van het woord) die uit de aard van deze ontwikkelingen in strijd met de natuurlijke omgeving zijn. Dat is verrommeling en dat dient volgens de structuurvisie te worden tegengegaan. Naast dit patroon van geleidelijke en onomkeerbare vermindering van de landschappelijke kwaliteiten van de Bloemendaalse strandvlakte, is het aannemelijk dat de natuurlijke kenmerken van het naastliggende duingebied steeds meer onder druk komen te staan.

Afspraken

De buurt heeft in het verleden getracht met HBS afspraken te maken. De wel gemaakte afspraken, zoals het buiten de wedstrijden aanbrengen van rubberen matten in de goals, zijn slechts tijdelijk nagekomen. Werkelijk belangrijke afspraken, zoals de maximalisering van het aantal leden, waren voor HBS onbespreekbaar. En alleen een juridisch bindende afspraak, zoals bij de Hockeyclub Bloemendaal over het aantal kunstgrasvelden, biedt soelaas maar is in het geval van HBS onbereikbaar.