Geheimhouding

Op 8 september 2014 heb ik op uitnodiging van de wethouder op haar kantoor stukken ingezien mbt de zaak Elswoutshoek. Deze stukken waren niet geheim. Ik heb de wethouder voor inzage bevestigd dat als zij deze stukken alsnog geheim zou verklaren, ik de stukken niet wilde inzien. Personen die inzage in vertrouwelijke stukken hebben gehad, is het nl niet toegestaan op enigerlei wijze het vertrouwelijke stuk (dwz: de inhoud daarvan) te delen, dan wel delen van het vertrouwelijke stuk te vermenigvuldigen. Indien raadsleden dat wel doen, maken zij zich schuldig aan het opzettelijk schenden van de wettelijke geheimhoudingsplicht. De stukken zijn door mij, maar ook door andere raadsleden, ingezien zonder dat daarop de geheimhouding rustte. De wethouder heeft vervolgens op 24 oktober 2014 toegezegd de betreffende stukken als openbare stukken toe te zullen sturen, waarbij van belang is te vermelden dat ook de eigenaren van Elswoutshoek als direct belanghebbenden de openbaarheid van deze stukken niet hebben betwist. In de tussenliggende periode is door diverse raadsleden over de inhoud van deze stukken in de openbaarheid gesproken. Daarvan is geen aangifte gedaan door de burgemeester van Bloemendaal. Overigens heeft de wethouder zich persoonlijk ook over de inhoud van de stukken uitgelaten in het interview in het Haarlems Dagblad van 16 augustus 2014. Daarover heeft het OM geoordeeld dat het het publiek niet kan zijn ontgaan dat sprake is van een langdurig conflict dat al jarenlang breed in de lokale en sociale media wordt uitgemeten. Op het internet is van voor de datum van 16 augustus 2104 een veelheid aan informatie te vinden over het conflict. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de stukken deel hebben uitgemaakt van een openbare procedure voor de voorzieningenrechter in Haarlem (sector bestuursrecht).

Niettegenstaande deze publieke bekendheid, cq de behandeling van de informatie in de openbaarheid door vele personen, waaronder ambtsdragers, is eind december 2014 aangifte tegen mij gedaan door de burgemeester omdat ik de geheimhouding zou hebben geschonden. Dit wordt door mij ten stelligste ontkend. In het Haarlems Dagblad hebben de fractievoorzitters van Bloemendaal een ingezonden brief laten publiceren waarin zij verklaren de aangifte unaniem te ondersteunen omdat ik geheime informatie zou hebben gelekt, ondanks het feit dat die informatie al lang en breed op straat lag.

Mijn integriteit is in twijfel getrokken. Het lijkt er op dat mensen mij en mijn fractie doelbewust willen beschadigen. Ik heb de nieuwe burgemeester oa verzocht om een kopie van de notulen van het presidium van 23 december 2014, toen door de fractievoorzitters besloten werd dat de burgemeester aangifte tegen mij moest doen. Ik heb aanwijzingen dat aangifte is gedaan waarbij voor mij ontlastend bewijsmateriaal is achtergehouden. Zo vertelde de gemeentesecretaris bijv tijdens een onderhoud dat ik had met de nieuwe burgemeester op 12 februari jl dat op alle stukken ‘GEHEIM’ stond vermeld. Dat is in strijd met de waarheid.

Het is choquerend dat de waarheid niet verteld wordt en dat het college met terugwerkende kracht stukken geheim kan verklaren terwijl de inhoud daarvan al lang openbaar is. De voormalig burgemeester van Bloemendaal heeft zelf op 26 november 2014 erkend dat de gemeente de procedurele regels omtrent geheimhouding niet goed heeft toegepast en fouten heeft gemaakt.