Geen water

Zoals u misschien weet, maken wij ons ernstig zorgen over de brandweerzorg. We hebben eerder vragen gesteld die niet of onvolledig zijn beantwoord. Daarop heeft onze fractie opnieuw vragen gesteld aan het college. De burgemeester heeft vorige week een brief gestuurd aan de fractievoorzitters met de vraag of de fractievoorzitters het doelmatig en doeltreffend vinden om onze vragen te beantwoorden. Dit is om verschillende reden hoogst merkwaardig. Om te beginnen maakt de burgemeester noch het Presidium uit of vragen doelmatig of doeltreffend zijn. Op de tweede plaats is dit in strijd met het Reglement van Orde. Maar er is nog iets anders en dat is het belangrijkste: de veiligheid van onze inwoners staat voorop. Als de brandweerzorg niet goed functioneert, dan raakt dat direct onze veiligheid. Er is veel kritiek op het functioneren van de VRK. Om dat nog eens te onderstrepen, halen wij de recente brand aan in Rijsenhout. Een gebouw van 12000 vierkante meter kon niet gered worden. Uit de berichten die ons bereikt hebben, komt een beeld naar voren dat niet vrolijk stemt: onvoldoende water, onvoldoende waterdruk, pompwagen arriveert te laat, brandkranen niet onderhouden. In Bloemendaal spelen dezelfde problemen.

Hier publiceren wij de brief die de burgemeester aan het presidium stuurde: brief aan het presidium inzake brandweerzorg

Meer informatie over de brand in Rijsenhout:

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4128723/2015/08/25/Honderden-caravans-in-vlammen-op-in-Rijsenhout.dhtml over de brand in Rijsenhout. Foto: bron Haarlems Dagblad.FullSizeRender

Hieronder onze reactie aan het college, cursief gedrukt.

Geacht college,

Nav de stukken die Hart voor Bloemendaal gisteren via de mail heeft ontvangen, bevestig ik u als volgt.

 1. Verwezen wordt naar artikel 40 RvO.  Schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester worden kort en duidelijk geformuleerd. Tussen de komma’s staat: niet zijnde informatieve of technische vragen die in commissies gesteld kunnen worden. Om te beginnen: kort is een relatief begrip. Maar belangrijk is dat gelet op de onduidelijke antwoorden op de eerder door ons gestelde vragen, nadere vragen door Hart voor Bloemendaal zijn gesteld, ook mede nav publicaties in het Haarlems Dagblad bijv over het onderhoud dat achterwege is gebleven aan brandkranen waarover wij niet zijn geinformeerd. Dat hebben we in de krant moeten lezen plus de claim die de gemeente te wachten staat. Waren de antwoorden WEL duidelijk geweest, dan waren vervolgvragen niet nodig. Het gaat in artikel 40 RvO tussen de komma’s niet over of het technische of informatieve vragen zijn (zijn er ook niet- informatieve?) maar of die wel of niet in commissies gesteld kunnen worden. Nogmaals: gelet op de context en de onduidelijkheid van de eerdere antwoorden kan dit slechts schriftelijk en niet in de commissie.
 1. Dan voor wat betreft het inschakelen van het presidium door de burgemeester in het licht van taken van dat presidium en die van B&W luidt artikel 3 van het RvO als volgt:

Artikel 3 Het presidium

 • De raad heeft een presidium.
 • Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het presidium. Het presidium wordt bijgestaan door de griffier.
 • Elke fractie heeft 1 stem in het presidium.
 • Fractievoorzitters kunnen zich laten vervangen door vice fractievoorzitters, zijnde raadsleden.
 • Fracties bestaande uit één lid mogen een vaste vervanger aanwijzen.
 • Het presidium stelt de termijnagenda vast en bespreekt de (lange) termijnplanning van zaken die in de raadscommissies en de raad aan de orde (moeten) komen.
 • Het presidium heeft als taak:

de concept agenda’s van de gemeenteraad vast te stellen, voorbereid door de griffier aan de hand van de commissieadviezen;

aanbevelingen te doen inzake de organisatie van werkzaamheden van de raad en van de raadscommissies betreffende huishoudelijke zaken, inclusief personele aspecten, de raad betreffende;

namens de raad de rol van opdrachtgever en werkgever van de griffier en

de griffie als organisatieonderdeel vervullen.

 

Ergo: het is geen taak van het presidium om de rechten van een individueel raadslid te beperken op verzoek van de burgemeester (en wethouders). Evenmin is het taak van het presidium om op verzoek al dan niet van de burgemeester, vragen van raadsleden te omzeilen of in te perken of voor te schrijven hoe of waarover vragen worden gesteld of antwoorden uit te stellen.

 

 1. In het antwoord, zie bijlage, wordt geen datum genoemd. Dus onbeperkt uitstel? Volgens art 40 lid 3 moet B&W gemotiveerd aangeven de termijn van definitief antwoord. Formeel/reglementair onvolledig!

 

Artikel 40 lid 3 luidt:

 • Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

 

 1. Van belang is dat onze vragen door de burgemeester (of verantwoordelijk wethouder, cq college) moeten worden beantwoord en dus niet in overleg met het presidium(als mederaadsleden). Dit is een vastgelegd recht van een raadslid!

 

 1. Is het presidium opeens onderdeel van het bestuur van de VRK geworden? De taak van de gemeenteraad is controle van. De brief die ik heb ontvangen suggereert iets anders.

 

 1. Met een taskforce heb ik als raadslid helemaal niets te maken. Dat is niet bij wet opgedragen.

 

Ik verwacht zonder meer een volledige beantwoording van de vragen die zijn gesteld plus (nu gesteld wordt dat het niet binnen de termijn lukt), een reactie die wel voldoet aan het RvO, zie boven.

 

 

Mvrgr,

 

M Roos

Hart voor Bloemendaal