En dan nu de ontknoping…

En dan nu de ontknoping van deze akte: het ontslag van de commissievoorzitter Roos. Wat eraan voorafging waren maandenlange discussies op de achtergrond van diverse raadsleden onder aanvoering van de heer Harder van de VVD. Er moest en zou een evaluatie van de commissievoorzitter komen. Geen enkel probleem. Er werd in het presidium (een delegatie van fractievoorzitters en de burgemeesters) afgesproken dat de elke voorzitter (Roos, Harder en Burger) zelf zou bepalen op welke wijze dit zou worden georganiseerd. De streefdatum was voor 1 september. Aangezien Roos druk bezig was met de verdediging voor haar strafproces plande zij in samenwerking met de griffie die evaluatie op 12 september jl. tijdens de commissievergadering. De vergadering zelf zou een half uur eerder beginnen. Dat was qua planning het meest praktisch.  Zo afgesproken, zo gedaan zou eenieder denken. Het werd door de griffie op de agenda geplaatst en rondgestuurd. Op 27 augustus jl. was er een agendacommissievergadering op de kamer van de burgemeester.

Er wordt heel veel vergaderd in het gemeentehuis. In de agendacommissie vergaderen de voorzitters samen met de burgemeester over de invulling van de agenda en nemen zij de planning door etc. Roos was die datum in de avonduren verhinderd. Dat was dit jaar voor het eerst. Pas later vernam zij via de griffie dat de evaluatie van haar agenda was gehaald. Daartoe hadden Burger, Harder en de burgemeester besloten zonder Roos te consulteren. De drie mannen handelden volstrekt eigenmachtig. Het verhaal naar Roos toe was: de commissieleden hebben geen trek meer in een evaluatie. Roos was hogelijk verbaasd. Waarom was er dan al die maanden aangedrongen op haar evaluatie? Maar aangezien zij nogmaals druk bezig was met andere zaken, zoals een politiek strafproces (goed te vergelijken met het proces tegen #Wilders), besteedde zij daar geen verdere aandacht aan.  De politieke wegen zijn soms ondoorgrondelijk.

En hoe verliep dan de afzettingsprocedure tijdens de raad van 26 september jl.? Roos wees er bij de agendavaststelling op dat de burgemeester dit onderwerp niet kon agenderen. Immers, het Reglement van Orde bepaalt dat een initiatiefvoorstel schriftelijk wordt ingediend bij de burgemeester. Die plaatst het op de agenda van de eerstvolgende raad. Is de agenda al verstuurd en de uitnodiging voor deze vergadering ook, dan wordt het door de burgemeester op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van het Reglement van Orde. Aangezien het initiatiefvoorstel pas in de loop van de middag werd toegestuurd (dus niet een week geleden maar op de dag van de raadsvergadering zelf) had de burgemeester vanuit zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de raad dit onderwerp niet mogen agenderen. Maar hij deed het toch. Zou onze burgemeester de regels niet kennen? Wij noemen hier artikel 6, artikel 10, artikel 38 van het RvO en artikel 147a Gemeentewet.

De burgemeester gaf zelf te kennen dat hij de regels goed had bestudeerd. Hij had om 6 uur s ’middags nog op de valreep een collegevergadering bij elkaar geroepen en een besluit genomen, inhoudende dat er geen bedenkingen waren tegen de afzettingsprocedure. Daarmee dacht hij te voldoen aan artikel 147a Gemeentewet. Maar dat is slechts 1 van de voorwaarden. Het is immers nog steeds zo dat de agendering niet op het allerlaatste nippertje kan plaatsvinden omdat het RvO dat verbiedt.

Het college van Bloemendaal met in het midden Burgemeester Elbert Roest

Bizar dat de burgemeester er blijkbaar alles aan was gelegen zich hoogstpersoonlijk te ontdoen van Roos. Liever vandaag nog van Roos af, dan morgen. Liever de wet overtreden en Bloemendaal nog meer imagoschade bezorgen dan wijs en verstandig reageren op emotie. Wij vragen ons af of de heer Roest zijn prioriteiten wel goed weet te stellen. Wat is er op dit moment nu echt belangrijk in Bloemendaal? Dat antwoord heeft de heer Roest hiermee gegeven.

Omdat de heer Roest in de vergadering stug volhield dat het RvO niet nageleefd hoefde te worden, heeft Roos een motie van wantrouwen tegen deze burgemeester ingediend. Daarbij is van belang op te merken dat dit voorval natuurlijk niet op zichzelf staat. Eerder werd een soortgelijke truc toegepast met een initiatiefvoorstel waarbij stukken van #Integis plotsklaps geheim werden verklaard waardoor een behandeling van een voor Bloemendaal essentieel onderzoek achter gesloten deuren plaatsvond en het onderzoek vervolgens compleet werd stilgezet. Weer een ton EUR weggegooid geld van onze inwoners…

Naast deze voorbeelden is er een lange lijst van gebeurtenissen die erop wijzen dat de heer Roest niet op zijn taak is berekend. Het naleven van wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. Een burgemeester die de regels negeert omdat de grote partijen, waartoe uiteraard de VVD behoort, dat van hem verlangen, maakt geen sterke en evenwichtige indruk. Zo’n burgemeester wordt speelbal van politiek. Die ervaring heeft Bloemendaal eerder opgedaan met de heer R. Nederveen. Dat is toen niet goed afgelopen en heeft Bloemendaal veel imagoschade berokkend.

De motie van wantrouwen publiceren wij geheel hieronder. Het is natuurlijk geen kleinigheid om een dergelijke motie in te dienen. Maar onze fractie heeft dit in volle overtuiging gedaan. Wij zijn van mening dat de heer Roest beter met pensioen kan gaan. Hij is ongetwijfeld een vriendelijk en minzaam man in het dagelijks leven. Heeft belangstelling voor de geschiedenis. Gaat graag bij inwoners op bezoek. Snijdt taart aan. Bezoekt de kerk. En dat zijn allemaal positieve kwaliteiten. Maar voor het bestuur van Bloemendaal hebben wij een burgemeester nodig die is opgewassen tegen de druk van de VVD. Tegen de vriendjespolitiek. Tegen gekonkel in de achterkamertjes. Een burgemeester die de regels niet alleen kent, maar ze ook toepast.

Uiteraard zocht de heer Roest na het aanhoren van deze motie vertwijfeld en wanhopig de steun bij de overige fracties en die kreeg hij volmondig. De VVD vond het een motie van wantrouwen gericht aan de raad. Zo vatte mevrouw Zoetmulder, fractievoorzitter van de raad, het samen. En ja, daarin heeft ze toch ietsepietsie gelijk. Het is immers de raad die de burgemeester aanstuurt en niet andersom. Helaas is dat de conclusie die we trekken voor Bloemendaal.

De motie werd verworpen. Hart voor Bloemendaal stemde voor. De heer Heukels van LB liet weten dat hij vond dat de burgemeester een motie van afkeuring verdiende. Het was voor onze burgemeester geen fijne dag. Roos gaat vanzelfsprekend door als raadslid. Het voorzitterschap heeft ze met veel plezier gedaan, maar zij heeft er vrede mee dat daar nu een eind aan is gekomen: in de huidige verrotte bestuurscultuur is geen plaats voor ratio laat staan voor respect en dat is de treurige optelsom van de gebeurtenissen in de afgelopen twee weken.

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 september 2019,

kennis genomen hebbende van

 • de weigering van de burgemeester de Gemeentewet artikel 147a na te leven
 • de weigering van de burgemeester het RvO na te leven, in het bijzonder artikel 6, 10, 38 van het RvO

overwegende dat

 • de burgemeester als voorzitter van de raad belast is met het doen naleven van het reglement van orde
 • het Initiatiefvoorstel niet op de agenda van de raad stond op vrijdag 20 september jl en het voorstel evenmin gelijktijdig met de oproep voor de vergadering van 26 september is verzonden;
 • artikel 38 van het RvO helder is, nl inhoudt dat een initiatiefvoorstel niet kan worden behandeld in deze vergadering
 • de wetgever heeft bepaald dat de raad geen besluit neemt over een voorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen aan welke voorwaarde niet is voldaan

overwegende voorts:

 • dat alle partijen muv de fracties van HvB en LB van dit voorstel op de hoogte waren
 • dat sprake is van uitsluiting van deze twee partijen;
 • dat de voorzitter door dit thans te agenderen, laat blijken geen onafhankelijk voorzitter te zijn;
 • dat de voorzitter eerder blijk heeft gegeven wet- en regelgeving niet te willen naleven wat o.a. blijkt uit de volgende feiten:
 • de Archiefwet in Bloemendaal wordt niet nageleefd, zie bijv de complete mailbox van een oud-burgemeester die blijkt te zijn verwijderd;
 • integriteitsmeldingen die niet in behandeling worden genomen, gelet op het feit dat de eerste meldingen dateren van december 2017 terwijl de burgemeester hoeder is van integer bestuur ex artikel 170 Gemw;
 • de burgemeester de circulaire van Minister Plasterk niet naleeft door in strijd met zijn dringende advies toch met stempels ‘vertrouwelijk’ te werken;
 • artikel 169 lid 3 Gemw niet wordt nageleefd door gevraagde informatie die relevant is voor het werk als raadslid niet te verstrekken (bijv door het niet te verstrekken van de onderzoeksopdracht aan Hoffman bedrijfsrecherche, het niet verstrekken van de CAOP adviezen maar daar wel selectief uit te citeren)
 • de burgemeester bij herhaling heeft laten zien dat hij niet bereid is het RvO na te leven wat onder meer tot uitdrukking komt in het niet hanteren van regels mbt spreektijden in de raadsvergadering;
 • de burgemeester door deel uit te maken van een ‘werkgroep bestuurlijke vernieuwing’ sturing geeft aan politieke discussies die in de raadszaal gevoerd moeten worden wat bovendien in strijd is met het duale stelsel.

spreekt uit:

Dat burgemeester Roest geen onafhankelijk voorzitter is van de raad, wet-en regelgeving niet wenst te volgen, de raad belemmert in zijn democratische taak, nl controle van bestuur;

zegt het vertrouwen in burgemeester E. Roest op

En gaat over tot de orde van de dag.


Hart voor Bloemendaal