‘Eerlijk duurt het langst’

Onze beschouwing bij de behandeling van de begroting 2021 hebben wij hieronder integraal overgenomen. Tijdens de behandeling van de begroting komt aan de orde wat de gemeente het komende jaar gaat uitgeven en waaraan. In onze gemeente belopen de uitgaven afgerond EUR 53 miljoen. Een heleboel geld voor een kleine gemeente. Wordt het geld effectief en doelmatig besteed of kan het soms beter?

  1. De begroting 2021 gaat uit van lastenverzwaring. Opnieuw. In plaats van te bezuinigen op het eigen apparaat, wordt meer geld uitgegeven i.p.v. minder. We wijzen op het grote aantal juristen in dienst van de gemeente en op het communicatiebudget van de burgemeester van EUR 400.000 per jaar. Als dat nu zou leiden tot goede besluitvorming, goede bestemmingsplannen, minder gerechtelijke procedures en heldere communicatie dan konden we blij zijn maar het tegendeel is waar. Wat ons betreft is de extra EUR 62.000 die de raad aan het budget van de burgemeester heeft toegevoegd volstrekt misplaatst. Wij dienden de volgende amendementen en moties in.
  2. Het amendement loket burgerzaken Bennebroek. Het is triest dat Bloemendaal de belofte aan de inwoners breekt. Het college stelde deze zomer al een sluiting van het loket voor. Bennebroek en Vogelenzang zijn de dupe. Hier wonen ruim 9.000 mensen. Bijna de helft van het aantal inwoners in de gemeente. Maar als het aankomt op service, dan staan Bennebroek en Vogelenzang achteraan. Waarom? Het geld voor het loket kan met gemak worden opgebracht als de burgemeester niet had doorgedrukt dat hij nog eens EUR 62.000 extra zou krijgen om zijn communicatieteam uit te breiden. De burgemeester lijkt een beetje op Rupsje nooit genoeg. Wij willen dat het serviceloket openblijft. Waarom worden de inwoners van Bennebroek en Vogelenzang behandeld als derderangsburgers? Wij zijn tegen deze bezuiniging.
  3. Het amendement onderwijshuisvesting. In deze gemeente geven we ruim EUR 45 miljoen uit aan onderwijshuisvesting. Zonder dat de raad precies weet waar dat geld aan wordt besteed. Het is een carte blanche. Dat kan niet. Wij vinden dat goede onderwijshuisvesting onze wettelijke taak is maar dat we wel moeten weten waar dat geld aan wordt besteed en of het effectief en doelmatig wordt besteed. We hebben een amendement gemaakt. Dat komt neer op het volgende: wethouder, u krijgt uw budget van EUR 45 miljoen, maar laat eerst concrete plannen zien aan de raad. Wij zijn tegen de houding van: hier hebt u vast EUR 45 miljoen en vul het zelf verder maar in. De gemeenteraad hoort dergelijke grote uitgaven te kunnen controleren.
  4. Een motie over oneigenlijk gebruik van zorggeld bestemd voor Jeugdzorg. Cowboys in de zorg berichtte Follow the Money. De media staan bol van de berichten over wanbeleid, wanbestuur in de Jeugdzorg. We noemen het debacle rond Kenter dat de gemeente een heleboel geld heeft gekost. De accountant verklaart al jaren dat het volstrekt onduidelijk is of de EUR 6 à 7 miljoen goed worden besteed. Jeugdzorg is een black box. Als we het de wethouder vragen weet ze van toeten noch blazen. Ze kan alleen maar zeggen: ‘de tarieven zijn zelfs aan de lage kant. We moeten die zorg leveren. Er zijn zoveel vechtscheidingen en daarom zijn de kosten zo gestegen.’ Wij nemen geen genoegen hiermee. De wethouder zit er niet bovenop. Ze beheerst haar dossiers niet. Wij willen 100% geïnformeerd worden omdat deze wethouder faalt en de raad niet informeert. Onze motie houdt in dat wij willen dat zij het inkoopbeleid aanscherpt langs de voorwaarden die wij hebben gesteld. Jeugdzorg is big business. In onze ogen is dit onacceptabel. Geen geld naar managers en dividenden en vastgoed en andere persoonlijke belangen.
  5. Een amendement dienen wij in over een haag langs het Kerkpad. De wethouder van biodiversiteit en duurzaamheid heeft bedacht dat het leuk is om een haag langs het eeuwenoude Kerkpad te planten. De bevolking is daarover niet geraadpleegd. Wij zijn vóór biodiversiteit en steunen het idee van hagen i.p.v. schuttingen. Maar het Kerkpad is historisch erfgoed en wordt als open gebied gewaardeerd. Dat willen we behouden. De wethouder zegt voor het bevorderen van biodiversiteit te zijn. Prachtig. Maar dan verwachten we ook dat de wethouder zich aan de wet en de procedures houdt. We wijzen even op de destructie op het terrein Blekersveld.
  6. Een motie van afkeuring tegen wethouder Wijkhuisen die er een geweldige puinhoop van heeft gemaakt met zij zogenaamde snoeiwerkzaamheden op Blekersveld. De Omgevingsdienst maakt er gehakt van. De wethouder heeft deze motie dik verdiend. Overigens zijn we toch al zwaar teleurgesteld in deze wethouder om heel andere redenen. De kwestie met de F1 ligt ons nog zwaar op de maag. En nooit geeft deze wethouder antwoord. Het is werkelijk tenenkrommend slecht zoals de heer Wijkhuisen iedere keer maar weer om de brij heen loopt te draaien en consequent weigert te antwoorden maar wel oeverloos lang van stof is. Was hij maar in Velsen gebleven.
  7. Een motie van wantrouwen tegen wethouder De Roy van Zuidewijn. Nog nooit hebben wij een wethouder zo slecht zien acteren. Er is geen enkel dossier waar zij op excelleert. Wel blinkt zij uit in het geven van geen antwoorden. Bij Blekersveld en de huisvesting van statushouders is ze gierend de bocht uit gevlogen. Het vertrouwen in haar is onder nul gedaald. Terug naar Amsterdam en Bloemendaal verlaten lijkt ons voor iedereen het beste.
  8. De motie huisvestiging statushouders op het parkeerterrein van het gemeentehuis. Die dienen wij in omdat we van mening zijn dat Blekersveld is mislukt. Het gaat te veel geld kosten, we hebben de bevolking tegen ons in het harnas gejaagd. Vertrouwen is alles. Die motie verdient het om te worden aangenomen. Iedereen hier in dit huis weet dat we het niet kunnen maken Blekersveld erdoor te jassen. Bovendien heeft het college GEEN mandaat. Dat raadsbesluit ontbreekt. Het staat nergens genoteerd dat er op Blekersveld tijdelijke woningen mogen komen.
  9. Een amendement waarin wij de wethouder geen geld geven voor herinrichting van de kop van de Zeeweg voor EUR 1,250 miljoen dienden wij samen met een aantal andere fracties in. De kop van de Zeeweg is door het overkappen van het parkeerterrein met zonnepanelen totaal verpest in onze ogen. Hier valt geen eer meer aan te behalen voor de komende 25 jaar. Het leek allemaal zo mooi: omwille van het klimaat werd een zonnepark aangelegd op het parkeerterrein pal aan de kust. Bij het uitspreken van het woord park krijgen we een brok in onze keel. Beter zouden we kunnen spreken van industrie. De panelen geven Bloemendaal aan Zee een lelijk en onaangenaam industrieel uiterlijk. Hoe treurig is het dat de aanblik van het gemoedelijke Bloemendaal aan Zee zo is veranderd. De tranen springen ons weer in de ogen. En dat allemaal omdat D66 en GroenLinks zo nodig overal in ons land zonnepanelen en windmolens willen plaatsen en van Nederland de harde schijf van de wereld willen maken. En waarom? Het lost niets op en het kost honderden miljoenen EUR aan subsidie. Het ergste is nog dat al deze maatregelen de natuur vernietigen. Zoals ook de biomassacentrales. Een schande voor onze samenleving en een ramp voor de dieren.
  10. Als laatste punt:  als raadslid krijgt onze partij geen informatie. Alles is hier geheim of vertrouwelijk. Fractievoorzitter Roos krijg om de haverklap brieven van de burgemeester met daarin regelrechte intimidaties. De burgemeester vertelt haar dat zij op haar persoonlijke facebookpagina niets meer mag schrijven als hem dat persoonlijk niet aanstaat. Zij krijg letterlijk te horen: ‘u maakt zich daarmee kwetsbaar’. Ook wordt zij regelmatig bedreigd met brieven waarin staat dat zij zich schuldig maakt aan smaad en laster. Haar dossier bij politie en justitie puilt intussen uit van de meldingen tegen haar die rechtstreeks afkomstig zijn van het gemeentehuis en dus gesteund worden door de burgemeester die zichzelf heeft uitgeroepen tot ‘De Verbinder’. De leugens die daarbij worden verteld zijn schokkend. Roos is er recent getuige van geworden dat opnieuw de fake gijzeling van de burgemeester is opgerakeld bij Justitie. Hier wordt werkelijk elke poging gedaan om haar als persoon en als raadslid te criminaliseren. In Bloemendaal is de vrijheid van meningsuiting afgeschaft. Als Roos iets wil bespreken met de burgemeester, zoals bijv. het vervalsen van een geheimhoudingsbesluit, dan wordt haar verteld dat het geen vervalsing is want een handtekening kunnen wethouder Heijink en gemeentesecretaris Atsma rustig ook twee jaar na dato zetten. Maar als wij vergaderen moeten de raadsleden absoluut VOOR de vergadering hun moties en amendementen ondertekend hebben ingediend want o wee als we dat niet doen, dan zijn die moties en amendementen niet geldig volgens de Gemeentewet aldus de burgemeester. Het maakt al met al een onbetrouwbare indruk dat regels niet op iedereen van toepassing zijn. Sterker nog: als tijdens een lopend strafproces besluiten worden aangepast en zelfs twee jaar later worden ondertekend, dan is dat niet in de haak.

Twee spreuken om het af te sluiten:

eerlijkheid duurt het langst

en

Freedom of speech doesn’t protect speech you like. It protects speech you don’t like.

Larry Flint