Een serieus probleem

Zoals u weet is Rob Slewe raadslid voor Hart voor Bloemendaal. Hij is gekozen en hij wil graag zijn werk goed doen. Tot het werk van een raadslid behoort ook de controletaak. Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de gemeenteraad controleert het college op hoofdlijnen. Dat is nodig en daar vaart onze democratie wel  bij. De kiezers verwachten dat ook van ons. Om die reden wilde Rob onlangs het dossier ‘Park Brederode’ bij de gemeente inzien. Hij wilde zich inlezen, zich verdiepen in dit complexe dossier en was oa geinteresseerd in een grondtransactie die in 2016 plaatsvond waarbij de gemeente bijna 7.000 vierkante meter grond verkocht voor EUR 1. De gemeente heeft diverse taxateurs opdracht gegeven destijds om de grond te taxeren en meende dat EUR 1 een gerechtvaardigd bedrag was/is. Dat kan natuurlijk best mogelijk zijn. Het komt vaker voor dat vastgoed wordt verkocht voor een symbolisch bedrag omdat de koper bijzondere verplichtingen opgelegd krijgt. Dat zijn zaken waar Rob zich in wilde verdiepen. Precies wat je van een raadslid mag verwachten: niet alles zo maar klakkeloos aannemen maar kritisch kijken, lezen en dan de balans opmaken. Wat er gebeurde is dit: Rob krijgt bij geen enkel dossier inzage. Tot nu toe weigert het college openheid te geven in elke zaak. Het is duidelijk dat Rob respectloos wordt behandeld en dat hem het werk onmogelijk wordt gemaakt. Hij kaartte deze kwestie aan gisterenavond bij locoburgemeester en wethouder (Nico Heijink, VVD). Een kort fragment van de bandopname:

Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Fractievoorzitter Roos heeft een open brief gestuurd aan de raadsleden en duo raadsleden, zie hieronder cursief gedrukt de tekst.

22 juni 2018

Geachte raadsleden,

De afgelopen maanden heeft mijn fractiegenoot en mederaadslid Rob Slewe inzage gevraagd in verschillende dossiers. Dit valt onder de controletaak van een raadslid. Zo heeft hij bijv inzage gevraagd in het dossier Park Brederode en een van de kwesties die hij wil onderzoeken bracht hij gisterenavond naar voren (vergadering Bestuur en Middelen), nl de verkoop van grond rond het hoofdgebouw van Park Brederode. De wethouder verwees naar taxatierapporten, maar Rob Slewe mag ze niet inzien. Het is aan een raadslid om iets uit te zoeken of na te gaan. Niet aan het college en niet aan de burgemeester die aan de basis staat van deze weigering, zo bleek uit de woorden van de wethouder.

Inzage in een dossier is een van de mogelijkheden om iets uit te zoeken. Het stellen van vragen is, zoals wij allemaal wel een keer hebben ervaren, lang niet altijd effectief. De antwoorden nodigen uit tot het stellen van vervolgvragen enz. Het ligt soms meer voor de hand met een ambtenaar te spreken of zelf het dossier in te zien. Op die manier houd je elkaar ook niet onnodig van het werk, zeker als het om grotere zaken gaat met een langere geschiedenis.

Tot nu toe zijn werkelijk alle verzoeken om inzage van Rob Slewe niet gehonoreerd en in de basis komt de weigering hierop neer dat Rob Slewe helemaal niets mag. Het is op die manier onmogelijk je werk als raadslid te doen. Als er wordt gezegd dat inzage niet kan omdat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan zal toch wel duidelijk gemaakt moeten worden waarin dat tegenstrijdig belang dan precies zit. En wie bepaalt dat? Hoe kun je je hiertegen verweren? Welke procedures staan dan nog open?

Op deze wijze wordt de bijl gezet aan de wortels van de staatsrechtelijke positie van een raadslid. Bovendien is deze weigering ook discriminatie. Het lijkt mij in strijd met de Grondwet en het stelsel van de wet, want nergens staat dat het is toegestaan het ene raadslid anders te behandelen dan het andere raadslid. Selectief uitsluiten of buitensluiten verdraagt zich gewoonweg niet met onze democratische rechtsstaat.

Er zit nog een ander aspect aan en dat is dit: is er misschien iets dat het college wil verbergen? Want waarom anders zou Rob Slewe dit dossier niet in mogen zien? Ik noem nu alleen Park Brederode omdat het gisterenavond werd genoemd.

En dan nog: is deze weigering effectief? Hoewel deze vraag niet aan de staatsrechtelijke positie raakt, noch aan wat de Grondwet hierover bepaalt, is dat voor ons ook van belang. Want stel nou even dat een ander raadslid een dossier mag inzien en deze informatie deelt met Rob Slewe, wat schiet het college, cq de burgemeester hier dan mee op? Of verwacht het college dat niemand dat zal doen? Als dat de veronderstelling is, dan begin ik me nog grotere zorgen te maken.

Ik moet bekennen dat het politiek maken van een basisrecht, nl het recht op informatie, vreemd overkomt. Hoewel ik blij ben dat we het debat hierover zullen hebben in de raad, ben ik hierover ook ongerust. Het kan toch niet zo zijn dat een meerderheid straks bepaalt of een individueel raadslid inzage krijgt in stukken. Dat zou betekenen dat we de democratie wel kunnen opheffen. De Grondwet bepaalt dat een volksvertegenwoordiger wordt gekozen zonder last. Ieder lid heeft dezelfde rechten en dat heeft niets met meerderheid te maken.

Tot slot: los van de vraag of dit effectief is, of er iets verborgen moet blijven, het lost natuurlijk allemaal niets op. Het is een uitermate defensieve houding die zich uiteindelijk altijd tegen ons keert. Want dit raakt ons allemaal. We willen toch geen van allen een herhaling van wat zich in het verleden heeft afgespeeld? Daarom vind ik dit ook zo buitengewoon onverstandig. Open en eerlijk levert het beste resultaat, maar boven alles is het zo dat ik vind dat Rob Slewe dezelfde rechten heeft als elk ander raadslid. Het enkele feit dat ik dit moet opschrijven is eigenlijk weer het zoveelste dieptepunt. Ik ben wel iets gewend maar toch valt het iedere keer weer bitter tegen en ik moet eerlijk bekennen dat ik dit van het college en zeker van onze nieuwe burgemeester niet had verwacht.

 

Mvrgr,

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal