Een jonge merel roept in de tuin om zijn ouders…

In de nieuwsbrief zomer 2015 van Groen Links staat een heleboel onzin. We zullen niet op elk detail ingaan, want dat kost te veel tijd en is ook te veel eer voor deze club. Maar een paar punten willen we er toch wel uitlichten en die betreffen het dossier Elswoutshoek. Er is zo veel te doen over dat dossier en de kosten die dat met zich meebrengt voor deze gemeente zijn zo extreem hoog, dat wij het belangrijk vinden om eea te verduidelijken, cq recht te zetten. Schuin gedrukt vindt u de tekst die in de nieuwsbrief staat en daaronder ons commentaar.

Voor Marjolein de Rooij was het bestemmingsplan en de visie op de ecologische hoofdstructuur leidend. Volgens het bestemmingsplan is er geen nieuwbouw op landgoederen mogelijk.

 Mevrouw De Rooij (Groen Links) was tot januari jl wethouder van Bloemendaal. Zij is afgetreden vanwege haar aanpak van het dossier Elswoutshoek. Dat deed ze zo slecht dat haar positie onhoudbaar was geworden. Niet het bestemmingsplan en de ecologische hoofdstructuur zijn leidend, zoals Groen Links beweert, maar de verklaring van geen bedenkingen. Wat is dat: een verklaring van geen bedenkingen? Hiermee geeft de raad een volmacht af aan het college van B&W om een vergunning te verstrekken voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan. Een dergelijke verklaring heeft Groen Links voor Elswoutshoek afgegeven eind 2013. Dus ondanks strijd met het bestemmingsplan stond Groen Links nadrukkelijk achter het bouwplan. Om goede redenen overigens, want de plannen rond Elswoutshoek houden juist een revitalisering in van deze buitenplaats. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft deze partij een draai gemaakt om de VVD tegemoet te komen. Immers, direct na de verkiezingen vormde Groen Links samen met de VVD het nieuwe college. D66 werd er op dat moment met de haren bij gesleept als noodzakelijke aanvulling, maar dat terzijde.

Botter werkte tussen februari en mei aan de normalisering van de betrekkingen tussen de gemeente Bloemendaal en de gebroeders Slewe en had daarbij de hulp ingeroepen van Martien Kuitenbrouwer, oud stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Westerpark. In haar rapportage werden echter een aantal zaken tendentieus gepresenteerd. Wij noemen er een drietal die wij in de komende raadsvergadering naar voren willen brengen: …In het rapport wordt gesuggereerd dat het convenant opgezegd is wegens de grondruil. Dat is onjuist. Het convenant is opgezegd wegens het niet vermelden van een grondruil, hetgeen later door de rechter als ‘dwaling’ is bestempeld. De rechter oordeelde dat de gemeente daarom in haar recht stond bij het opzeggen van het convenant.

Het convenant is door het college in februari 2014 opgezegd omdat de VVD er geen zin meer in had. Wethouder Kokke trok inderdaad om een drogreden de stekker uit het convenant en daarbij werd de grondruil als verklaring gebruikt. Er werd gesproken over dwaling en bedrog. Dat is allemaal onzin. Die grondruil was immers al bekend op het moment dat het contract (= convenant) eind 2013 werd getekend. Bovendien was er een verplichting om de afspraken te goeder trouw uit te voeren en mocht er onverhoopt iets mis gaan, dan moest de wederpartij de kans krijgen een eventuele fout te herstellen binnen een redelijke termijn. Dat is allemaal niet gebeurd. Zonder enig pardon werd het contract vernietigd, geen overleg, niets. Wij hebben dit nog eens uitgebreid tegen het licht gehouden in een motie die wij in juni indienden. Zie bijlage: Hart voor Bloemendaal motie Elswoutshoek juni 2015

Overigens was ook de toenmalig fractievoorzitter Richard Kruijswijk van Groen Links van deze bepaling op de hoogte, want hij heeft hier zelf naar verwezen eind 2013 toen hij instemde met de verklaring van geen bedenkingen.

…In het rapport wordt beweerd dat het aantal WOB procedures van de Slewes tussen de 10 en de 15 ligt. Hoe weet zij dat? En waarom is het feit dat er in het CORSA-systeem van de gemeente 47 meldingen voor een WOB procedure van de Slewes zijn binnengekomen alleen in een noot vermeld? Zo kan de indruk ontstaan dat Marjolein de Rooij in het interview niet de waarheid gesproken heeft.

 Met ‘zij’ wordt bedoeld: mevrouw Kuitenbrouwer. We duiken even in de voorgeschiedenis. Onze fractie heeft in de maanden september t/m december 2014 gevraagd om inzage in de WOB procedures van de eigenaren van Elswoutshoek. Wij wilden wel eens weten wat nu exact de feiten waren. We kregen een onduidelijk lijstje te zien van bezwaarprocedures, maar alles liep door elkaar, er was sprake van dubbeltellingen en inconsistenties. Het lijstje van de toenmalige accounthouder was een rommeltje. Wij hebben toen aangedrongen op een correcte lijst. Maar die is er nooit gekomen. Wat wij verder ook vroegen, er kwam geen bewijs van de feiten. Slordig? Ja, zeer slordig, want intussen had ex-wethouder de Rooij wel overal lopen rondbazuinen dat de eigenaren van Elswoutshoek een stelletje bedreigers en bedriegers waren die de ene na de andere procedure starten. Er bleek gewoon niets van te kloppen. Als er wordt gerefereerd door Groen Links aan het CORSA-systeem, dan willen wij daar nog wel aan toevoegen dat van dat systeem ook geen biet klopt. Als je als raadslid iets in dat systeem wilt zoeken, dan kun je er donder op zeggen dat je het niet zult vinden. Als raadslid in Bloemendaal moet je zoeken via Google. CORSA kun je op je buik schrijven. Waarschijnlijk zoekt Groen Links nooit iets en roept deze partij maar wat.

…Belangrijker was echter dat er achter de schermen en zonder de coalitiegenoten in de Raad daarvan in kennis te stellen, gewerkt werd aan een aanvraag voor de bouw van een tweede huis met een woonoppervlak van 360 m2. De argumentatie daarvoor was dat de gemeenteraad destijds, in 2013, in het kader van het convenant tussen de gebroeders Slewe en de gemeente een zogenaamde Verklaring van geen bedenking had afgegeven, die niet was ingetrokken en volgens de juridische adviseurs van Burgemeester en Wethouders ook niet kon worden ingetrokken. Toen de fracties van D66, VVD en GroenLinks echter een advies vroegen aan het advocatenkantoor Houthoff Buruma bleek dat die Verklaring wel degelijk kon worden ingetrokken, omdat deze, zo niet juridisch dan toch politiek, gekoppeld was aan het inmiddels vernietigde convenant. 

 Om te beginnen is er niet achter de schermen gewerkt. Iedereen wist dat het college de heer Slewe had uitgenodigd een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Dat stond nota bene in dat afschuwelijke interview dat ex-wethouder De Rooij had gegeven in het Haarlems Dagblad van 15 augustus 2015. Dus dan is het niet zo raar dat aan die uitnodiging gehoor wordt gegeven. Als er een aanvraag binnenkomt, dan moet die behandeld worden. Op de eerste plaats wordt dan gekeken of zo’n aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Is dat niet het geval, dan wordt er vervolgens gekeken naar de verklaring van geen bedenkingen. Past de aanvraag daarbinnen, dan kan die aanvraag in behandeling worden genomen en volgt een positief besluit. Zulks is geschied.

Groen Links beweert nu net als grote broers D66 en VVD dat deze verklaring door de raad kan worden ingetrokken, hetgeen ook op 10 juli jl in een extra ingelaste raadsvergadering is gebeurd. Maar dat is tegen de wet = contra legem. Want de wet somt limitatief de gronden op wanneer zo’n verklaring kan worden ingetrokken. En daar werd op 10 juli niet aan voldaan. Dat Groen Links nu nog durft te verwijzen naar het convenant, dat door het college in februari 2014 is ingetrokken, is heel bizar. Op de eerste plaats is het door toedoen van het college geweest dat het convenant is vernietigd. Dit is ingegeven door de VVD die op ramkoers ligt met Elswoutshoek. De heren Slewe zelf wilden in februari 2014 niets liever dan het convenant nakomen. Dat heeft de heer Borghouts, voormalig commissaris van de koningin, ook schriftelijk bevestigd aan de gemeente. Op de tweede plaats is de verklaring van geen bedenkingen afgegeven op het inrichtingsplan utiliteitszone en niet op het convenant. Zo simpel is het. Het inrichtingsplan is volstrekt helder. Wij publiceren de kaart hieronder nog een keer.

Het kantoor Houthoff Buruma hebben wij trouwens nog gebeld, want hun ‘opinie’ was niet gericht aan iemand. Er stond geen handtekening onder. Onduidelijk is op basis van welke stukken het advies is verstrekt. De opdracht stond er niet bij geformuleerd. En verder was het geen partner die de opinie namens het kantoor uitbracht. De status van het advies was ook niet duidelijk. Toen wij belden, kregen wij te horen dat er niet over gesproken mocht worden. En we moesten het maar aan de griffier vragen in Bloemendaal hoe dit advies tot stand gekomen was. Dat hebben wij vervolgens ook gedaan, maar we zitten tot op de dag van vandaag op een antwoord te wachten. Dus om nu te zeggen dat dit een betrouwbare en degelijke opinie is, daar hebben wij onze gerede twijfels over. Daar komt nog bij dat er op dat moment al 5 volstrekt duidelijke adviezen lagen (niet anoniem) en alle 5 juristen verklaarden unaniem dat het alleen onder zeer beperkte omstandigheden mogelijk is om een verklaring van geen bedenkingen in te trekken. Deze omstandigheden deden zich niet voor op 10 juli. Er zijn en waren geen goede redenen om de verklaring in te trekken.

…Meindert Fennema heeft de ontwikkelingen kort geschetst in een column van 7 augustus 2014 in de Volkskrant. Rob Slewe heeft onlangs, bijna een half jaar na het verschijnen van de column een klacht tegen hem ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. http://www.volkskrant.nl/opinie/-in-bloemendaal-is-de-maffia-de-baas~a37…

De heer Fennema heeft geen ontwikkelingen geschetst in zijn column. Nee, hij heeft een broodje aap verkocht aan de Volkskrant. Het is heel kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft twee inwoners van Bloemendaal volkomen onterecht aan de schandpaal genageld. Wij hebben alle feiten gecontroleerd en we hebben nog geen gram bewijs gevonden voor de beschuldigingen van de heer Fennema. Natuurlijk is het zo dat het dossier Elswoutshoek zwaar drukt op zowel deze inwoners, als op het ambtelijk apparaat. Het is een gigantische belasting geweest en dat is het nog steeds. Dat er diepe gevoelens zijn (geweest) van frustratie over en weer, dat is te begrijpen. Wethouder Botter heeft echter getracht een nieuwe start te maken in dit dossier, wat wij als positief hebben ervaren. Daar is door de intrekking van de verklaring van geen bedenkingen op 10 juli jl een abrupt einde aan gekomen. Kwalijk vinden wij het dat de inwoners nu weer met de ellende worden opgezadeld en de belasting straks weer omhoog moet omdat de kosten de pan uit rijzen.

Tot slot willen wij nog iets belangrijks vermelden. In de column van de heer Fennema staan zaken die hij (verdraaid) heeft weergegeven uit stukken waarvan het college meent dat deze geheim zijn. De burgemeester heeft aangifte gedaan tegen fractievoorzitter Roos van Hart voor Bloemendaal omdat zij informatie ‘gelekt’ zou hebben. Vreemd is het wel dat in Bloemendaal een stuk geheim is voor het ene raadslid, maar niet voor het andere. En zelfs mag een wethouder daarover openlijk discussiëren met de pers en daarover mededelingen doen in een interview met een dagblad, zie het artikel in het Haarlems Dagblad van 15 augustus 2014. Wij vragen ons alleen af: waarom heeft de burgemeester dan geen aangifte gedaan tegen de heer Fennema? Van wethouder De Rooij kunnen wij alleen maar zeggen: heel verstandig dat ze is opgestapt. Een bestuurder die zich publiekelijk zo laat gaan en zo negatief doet over inwoners van deze gemeente, verdient het niet om wethouder te blijven.

inrichtingsplan