Commotie en emotie over een integrale visie

Gisterenavond was onze fractievoorzitter Roos bij een bewonersavond op het gemeentehuis. Op deze avond was het de bedoeling dat de gemeente aan de omwonenden van het gebied in Bloemendaal dat begrensd wordt door Dr Dirk Bakkerlaan en bestaat uit het zgn landje van Van Riessen en het Bispinckpark, een toelichting zou geven op 12 alternatieve ontwikkelingen. Wat is er precies aan de hand? Aan de dr Dirk Bakkerlaan was vroeger een autogarage ‘Martin Schilder Groep’. Dat bedrijf maakt plaats voor woningen. Dit plan is tot grote tevredenheid met de buurt besproken en wordt met enthousiasme tegemoet gezien.

 

foto van Rotteveel M4

 

Op het gemeentehuis was men ook positief. Maar nu komt het.

Op 30 maart 2017 heeft de raad een motie aangenomen met daarin een opdracht aan het college tot het ontwikkelen van een integrale visie voor het hele gebied incl. de Dr Dirk Bakkerlaan. Zie de motie hiernaast: 

Het gevolg van deze motie was helaas dat het plan voor de Dr Dirk Bakkerlaan vertraging oploopt en omwonenden in onzekerheid verkeren. Geen vrolijke gezichten aan die kant dus.

Er speelt nog meer: het landje van Van Riessen is jaren geleden gekocht voor een heel groot bedrag en staat op de balans van de gemeente. Het was de bedoeling destijds dat daar een gymzaal zou worden gebouwd maar dat plan is niet doorgegaan. In de loop van de jaren kwamen er meer plannen voorbij maar alles is on hold gezet vanwege diverse problemen. Aangrenzend aan het landje ligt het Bispinckpark. Dat ligt tegen een wijk aan met deels historische stadshuizen en deels ook moderne flats. De parkeergelegenheid in het gebied is schaars. Er is een toezegging gedaan aan omwonenden dat het park ook echt een park zou blijven. Maar het idee is ontstaan om park en landje te combineren en daar woningbouw te realiseren. Tot groot verdriet van veel omwonenden die diverse bezwaren hebben geuit. Veel mensen willen dit kleine gebiedje groen houden. Want park en landje zijn niet groot in omvang. Om het verhaal nog complexer te maken: dichtbij ligt een school en het idee is ontstaan bij diverse politici, oa D66, om een pad te maken zodat de school ook via dat pad te bereiken is. Ook daarover zijn de reacties niet onverdeeld positief.  Hieronder een reactie van een van de omwonenden die wij integraal hebben overgenomen (zie onderaan dit stuk cursief gedrukt). 

Het commentaar gisterenavond. Dit zijn quotes uit de mond van diverse bewoners:

‘Waarom wordt dit plan er doorgedrukt in het zomerreces? Iedereen is op vakantie. Wat is dat nu voor toestand om het op 1 augustus klaar te willen hebben voor het college? Waarom krijgt de buurt daar dan niet iets op te zeggen? Het verslag van de vorige avond is gekleurd. De optie ‘houdt het groen’ kwam er niet goed uit. Want groen heeft waarde. Niet alles in geld uitdrukken. Bewoners hebben heel veel input geleverd. Er is veel van ze gevraagd. Wat krijgen ze terug? Niets behalve een in- en uitloopavond waar ze langs tafels kunnen lopen en weer commentaar kunnen leveren zonder dat ze ook maar enig idee hebben wat daarmee gebeurt. Waarom zegt de gemeente er zelf niet iets van. Wat vindt de gemeente zelf? Waarom geen plenair debat met een echte presentatie van de gemeente precies zoals de vorige keer? Dit is een proces van alleen maar nemen. Deze avond is niet goed georganiseerd. Dit is niet netjes. De motie van de gemeenteraad is waardeloos. Wat zitten daar voor mensen? Ze snappen er niets van in de gemeenteraad. Weten die raadsleden wel waar ze het over hebben? Die motie moet van tafel. Is de raad wel ingelicht over wat er nu gebeurt en wat de bewoners hiervan vinden? Wanneer wordt de raad eindelijk eens goed geïnformeerd? Waarom pas op 12 september as? Dan ligt alles ambtelijk al vast. Dat is geen goede besluitvorming. De Martin Schilder locatie aan de dr Dirk Bakkerlaan is af. Waarom moet dat er nu weer in worden betrokken? Wij zijn tevreden. Nu ligt het weer open. Het is belachelijk zo weinig tijd als hiervoor wordt uitgetrokken. Niet in september maar in december moet er pas een oordeel over gevormd worden door de raad. Wij willen eerst de raad spreken. Er moet een andere planning komen. Dit is niet realistisch. Dit is geen echte participatie.’

Ja, we begrijpen de kritiek. Wij zeggen: niet doordrukken maar tijd nemen. En als de buurt het groen wil houden, dan moet het wat ons betreft groen blijven. Eerst maar eens goed alles horen van de buurt en dit bespreken in de raad. Geen voorgekookt verhaal aan de raad voorleggen.

Verslag van een omwonende:

29-06-2017 Bloemendaal

Onderwerp: Plan voor Landje van Van Riessen en Bispickpark bestaande uit twee stukken, namelijk dit schrijven en een plattegrond. 

Invulling Landje van Van Riessen en Bispinckpark

Alle genoemde redenen om deze stukken grond te bebouwen zijn ongepast. Het is noodzakelijk dat het Landje van Van Riessen en het Bispinckpark groen blijven omdat de afgelopen decennia de hele buurt is versteend. De enige stukjes groen die nog resteren zullen voor een gezond leefklimaat in stand moeten blijven. Voor het Landje van Van Riessen heb ik een idee waarvoor ik een tekening heb gemaakt. Zie de andere bijlage.

Het landje van Van Riessen was oorspronkelijk aangekocht door de gemeente voor de Josephschool. Het bleek een miskoop, een foutje van de gemeente. Erken als gemeente je fouten en stel het Landje of een deel van het Landje ter beschikking aan de school. Dan kunnen de kinderen ook spelen in het groen en kan de bal van het plein verplaatst worden naar het gras. Door de hoogbouw van de school (door gemeente doorgedrukt) is het een echoput geworden dat de buurt veel overlast bezorgd. Dan snijdt het mes aan twee kanten. De school blij. De kinderen blij en de buurt blij, en… de gemeente maakt een mooi gebaar waardoor ze misschien een keer positief in beeld komen na alle negatieve berichten. Het andere deel zou gebruikt kunnen worden voor moestuintjes voor bewoners uit de buurt.

Het is onbegrijpelijk dat er op deze postzegels gebouwd zou moeten worden. Het lijkt erop dat de gemeente met zijn handen in het haar zit omdat het idee bestaat dat er verder geen ruimte is in Bloemendaal. Ik heb rondjes gefietst door Aerdenhout en daar zijn legio plekken aanwezig om te bouwen (ook voor evt. sociale woningbouw). Verder zou de gemeente  kunnen denken aan bebouwen van de grond achter het gemeentehuis. Daar zou een flat van 5 hoog kunnen staan (sociale woningbouw). Dus keus genoeg dunkt me.

Als de gemeente niet zo snel een beeld heeft waar er in Aerdenhout geschikte bouwplekken zijn dan ben ik bereid met jullie een fietstocht te ondernemen.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet

 

Uit het raadsvoorstel dat in maart naar de raad werd gestuurd de volgende passage:

Voorgesteld besluit Voorgesteld wordt:

– in te stemmen met de beoordeling van het stedenbouwkundig plan;

– het Stedenbouwkundig Plan Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect Sinds de zomer van 2016 heeft de Martin Schilder Groep haar bedrijfsmatige activiteiten in de autogarage aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 opgeheven. In de periode hiervoor heeft Rotteveel M4, namens de Martin Schilder Groep, een principeverzoek ingediend voor herontwikkeling van het perceel. Het principeverzoek betrof het slopen van de bestaande garage en vervangende nieuwbouw in de vorm van een kleinschalig appartementencomplex. Op 23 juni 2016 heeft het college op het verzoek een positief principebesluit genomen, hetzij onder voorwaarden. Zo moest de bouwmassa worden verkleind, moest de gevolgen voor de directe buren inzichtelijk worden gemaakt en moest de buurt vroegtijdig betrokken worden bij de verdere uitwerking. Vanuit de omgeving werd in eerste instantie niet positief gereageerd op de plannen. Met name aan de achterzijde zou de voorgestelde bouwmassa te massaal zijn. Dit kwam naar voren tijdens een inloopbijeenkomst voor de omwonenden. In samenspraak met omwonenden en gemeente heeft de initiatiefnemer de plannen aangepast. Dit heeft uiteindelijk tot een forse wijziging geleid. In plaats van een appartementencomplex wordt er nu ingezet op grondgebonden woningen. De uitwerking van de verdere planvorming is vertaald naar dit stedenbouwkundig plan. Het Stedenbouwkundig Plan wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd. Beoogd effect is dat dit plan verder uitgewerkt kan worden in een ontwerpbestemmingsplan.