Duinpolderweg: belangrijk!

Het laatste nieuws over de Duinpolderweg. Wij verwijzen naar het bericht vandaag op de site www.nietdoorhetbos.nl waar u een oproep vindt over een raadsvergadering in Hillegom in Hotel Flora, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom. Het gaat hier om een belangrijke fase in het planproces. In de stukken die die op deze site staan gepubliceerd, kunt u lezen hoe Hillegom in dit proces staat en welke mening onze buurgemeente is toegedaan. Wij hebben in verband met deze proactieve houding van Hillegom aan de fractievoorzitters gevraagd een extra raadsvergadering bijeen te roepen deze week in Bloemendaal. Juist om ervoor te zorgen dat ook de raad in Bloemendaal iets te zeggen heeft over de inspreektekst, maar ook om samen op te trekken met Hillegom. Zowel Bloemendaal als Hillegom zijn grondgebonden gemeenten als de noordelijke variant van de Duinpolderweg wordt aangelegd. Hieronder vindt u onze verzoek van vandaag aan de fractievoorzitters en wij hopen natuurlijk op voldoende steun voor een extra raadsvergadering.

 

Beste medefractievoorzitters, geachte burgemeester,

Morgenavond, 5 april, is er een extra raadvergadering in Hillegom ivm de tekst die fractievoorzitter Evers van de grootste partij Bevolkings Belangen Hillegom namens de gemeente zal inspreken in de commissievergadering van de Staten Zuid-Holland op 6 april as. De raad van Hillegom krijgt dus vooraf de gelegenheid zich uit te spreken en wordt gevraagd in te stemmen.

Op 11 april as is er een commissievergadering in de Staten van Noord-Holland. Wethouder Kruijswijk heeft aangekondigd dat hij zal inspreken voor de gemeente Bloemendaal.

Hierbij wil ik namens Hart voor Bloemendaal een extra raadvergadering bijeen roepen, zodat de raad zich kan buigen over de inspreektekst van de wethouder en net als Hillegom formeel goedkeuring kan uitspreken over de inhoud.

Reden om dit te verzoeken is dat er slechts twee inspreekmomenten zijn: 6 april in Zuid-Holland en 11 april in Noord-Holland. Wij begrijpen dat de wethouder niet zal inspreken op 6 april as, wat wij betreuren. Wij bevinden ons in een cruciale fase van de besluitvorming rond het planproces rond de Duinpolderweg. De wethouder heeft op 30 maart jl te kennen gegeven dat hij tegen de noordelijke variant van de Duinpolderweg is, maar dat hij zich in beginsel, op een paar kleine kanttekeningen na, kan vinden in de Probleemanalyse. De probleemanalyse heeft echter niet goed duidelijk gemaakt welke verkeersproblemen er nu precies worden verholpen in Zuid-Kennemerland en het aanliggende deel van de Bollenstreek en op welke wijze dat gerealiseerd wordt en of de oplossing die wordt aangedragen niet zorgt voor (grotere) problemen op aanliggende wegvakken.

Hillegom heeft tegenover het Haarlems Dagblad verklaard dat de huidige planning van het project ongewenst is en funest voor het draagvlak. Hillegom wil dat de brede adviesgroep de tijd krijgt om te kijken naar alternatieven. Bovendien wil Hillegom een eigen geluid laten horen. Verder vindt Hillegom dat de MER studie van 2004 nog altijd relevant is en dat er juist verkeersproblemen zullen ontstaan als de weg wel wordt aangelegd. In dit verband verwijs ik ook naar achterliggende berekeningen die zijn gemaakt voor de actualisatie van de Grensstreekstudie. Op basis van dat stuk moeten de provincies de knoop doorhakken over de nieuwe verbinding tussen de N206 en de A4. Uit die berekeningen blijkt dat er juist files zullen ontstaan op de N206. Hiervoor verwijs ik naar blz 72 van de actualisatie van de Grensstreekstudie. De kaart op blz 72 laat zien dat er een significante verkeerstoename is in het gebied Vogelenzang/Bennebroek/Hillegom, terwijl uit diezelfde kaart blijkt dat de afname van het verkeer op aanliggende wegvakken gering te noemen is in verhouding tot de enorme toename van verkeer elders. Bovendien is onduidelijk hoe het verkeer op aanliggende wegvakken af kan nemen als dit juist toevoer- en/of aanvoerwegen zijn richting de Duinpolderweg.

De betrokkenheid van de raad bij de inspreektekst van de wethouder is van belang voor het draagvlak, zoals Hillegom terecht heeft opgemerkt.

Wij zijn van mening dat deze aspecten ivm de commissievergadering op 11 april as in Noord-Holland op zo’n kort mogelijke termijn, dus niet op de aanstaande Raad of commissievergadering, gezien de urgentie, in een openbare extra Raad besproken moeten worden met het College.

Het is om deze reden dat Hart voor Bloemendaal besloten heeft om met spoed een extra openbare Raadsvergadering aan te vragen, liefst woensdag- of donderdagavond, zodat het College cq de wethouder kan bevestigen wat hij voornemens is te gaan meedelen aan de Staten van Noord-Holland en of hij zich aansluit bij Hillegom en op welke wijze Hillegom en Bloemendaal met elkaar kunnen optrekken teneinde elkaar te versterken. Dan kunnen wij ook geinformeerd worden over het voorstel om de Weerlaan door te trekken richting de N205 wat direct aansluit bij de Structuurvisie van Hillegom en het pakket NOG Beter.

Wij willen graag vooraf met de wethouder hierover kunnen spreken en niet pas op 12 april as, aangezien het dan te laat is. Bovendien is het belangrijk om over het vervolgtraject te spreken met de wethouder en het overleg of de samenwerking met Hillegom die een belangrijke partner is in dit project als grondgebonden gemeente en buurgemeente van Bloemendaal, mede gezien de oproep van de wethouder van Hillegom om de adviesgroep uit te breiden zodat de gemeente Hillegom en naar ik hoop ook Bloemendaal, een eigen geluid kan laten horen.

Gaarne verneem ik met spoed wie, welke partij of welk raadslid, Hart voor Bloemendaal daarbij, met het verzoeken van een extra Raad deze week, wil steunen en die aanvraag dus mede ondersteunt. Bijgaand de stukken die ik ontving uit Hillegom als bijlagen ter informatie. De actualisatie van de Grensstreekstudie is eerder gepubliceerd en ik neem aan dat iedereen deze al heeft ontvangen. Mocht iemand de behoefte hebben aan de Probleemanalyse, laat het mij dan weten. Ik kan deze direct toesturen.

 

resized_DSC00091Groet,

 

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal