Digitale raadsvergadering: hoe werkt dat?

Digitaal vergaderen, hoe doe je dat?

Het lijkt simpel. Het is immers dagelijkse praktijk in de huidige crisis. Miljoenen mensen werken van huis uit en vergaderen via digitale kanalen. Het kan. Het werkt.

Maar niet in de politiek. Dan is het een drama. Want het uitwisselen van politieke ideeën en standpunten, het elkaar bevragen en overtuigen is volstrekt onmogelijk. Juist nu is het belangrijk het democratisch proces veilig te stellen. En uitgerekend nu lijkt dat niet te gebeuren.

Wat is onze ervaring met digitaal vergaderen?

  • Een uitwisseling van standpunten is nagenoeg onmogelijk;
  • Het debat vindt niet plaats;
  • De voorzitter bepaalt de spelregels omdat hij zich bedient van de ‘mute’ knop. Dat wil zeggen dat raadsleden een ‘chat’ moeten sturen aan de voorzitter met een verzoek om te mogen interrumperen of een vraag te stellen dan wel een ordevoorstel te doen. Dat werkt niet als de voorzitter de chats niet ziet of ze negeert;
  • Een raadslid dat de vergadering verlaat door een technische storing of omdat de verbinding wordt verbroken, moet erop kunnen rekenen dat de voorzitter de vergadering stillegt zodat het raadslid weer kan terugkeren. Gebeurt dat niet, dan kan besluitvorming niet rechtsgeldig plaatsvinden. Dat niet alleen: een raadslid heeft het recht aan de vergadering deel te nemen;
  • Het participatieproces en de inspraak van burgers ligt stil.

De eerste digitale raadsvergadering in Bloemendaal was in politiek opzicht een drama. De communicatie verliep star, traag, ineffectief en eenzijdig omdat de burgemeester eenzijdig de knoppen bedient.

Het resultaat van politiek moet zijn dat we met elkaar tot betere besluitenvorming komen. En dat resultaat is weg wanneer democratische grondrechten van raadsleden niet worden gehonoreerd.

Wij hebben de raad opgeroepen voortaan weer fysiek te vergaderen met inachtneming van alle regels die er momenteel gelden. Ons voorstel houdt in dat van elke partij een persoon deelneemt aan de vergadering in de raadszaal. Ook de Tweede Kamer vergadert. Ondanks deze crisis moeten besluiten worden genomen maar niet dan nadat het minimumaantal regels die in onze rechtstaat gelden in acht is genomen. Op dit moment biedt het digitaal vergaderen onvoldoende waarborgen en bescherming van raadsleden.

Hieronder een persoonlijk verslag van raadslid Roos over de raadsvergadering van 16 april jl in Bloemendaal: