De persconferentie vrijdag 13 juli om 10.30 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 10 juli jl een belangrijk besluit genomen dat wij hieronder publiceren, zie cursief gedrukte tekst. Wij zijn natuurlijk opgelucht dat het besluit inhoudt dat raadsleden alle opgevraagde stukken mogen inzien. Hoe deze inzage wordt georganiseerd, moeten we nog horen. Het college heeft de pers uitgenodigd op 13 juli. Wij zullen daarbij aanwezig zijn, omdat we toch nog wel een paar vragen hebben. Vandaag bereikte ons een brief van het college met een iets andere tekst. Daarin wordt niet meer gesproken van ‘alle opgevraagde stukken’ maar van een aantal eerder ingediende informatieverzoeken zal alsnog tegemoet worden gekomen’. Wij verwijzen u hiervoor naar de kopie van de brief van hedenmiddag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vragen:

  • hoe verhoudt de tekst van het besluit zich tot de brief van heden aan de raad? In het besluit staat ‘alle’ en in de brief staat ‘een aantal’. Betekent dat dat het college alsnog een eigen ‘zeef’ kan hanteren om niet alle gevraagde informatie te verstrekken?
  • in het besluit staat ‘niet openbare stukken’. Wat verstaat het college hieronder?
  • inzage vindt plaats in het gemeentehuis, zo staat er in het besluit. Hoe gaat deze inzage plaatsvinden: kunnen raadsleden aantekeningen maken? Sommige stukken zijn opgevraagd. Betekent dit dat het college de stukken niet wil verstrekken? Mag er wel een foto(kopie) van worden gemaakt?
  • Zijn de brieven die op agenda van de commissie Bestuur en Middelen zijn geplaatst van september 2018 nu wel of niet ingetrokken? Immers, de brief van 3 juli jl waarin het college in iets andere bewoordingen aankondigt alsnog verzoeken te zullen weigeren, is qua inhoud hetzelfde als de beruchte brief van 19 juni jl.  De andere brief betreft een aangekondigd ‘stand still’ op het dossier Elswoutshoek wat raadsleden buiten het onderzoek houdt terwijl burgemeester Roest dit wel een onderzoek van de raad noemt (wat het niet is, want het is geen raadsonderzoek);
  • wat gebeurt er met besluiten van het college tav de drie raadsleden Roos, Slewe en Heukels (zie foto’s) die alle drie al schriftelijk te horen hebben gekregen dat hun verzoeken om inlichtingen en informatie niet worden gehonoreerd. Aan Leonard Heukels van LB is zelfs een brief gestuurd met daarin een verwijzing naar de brief naar 19 juni die inmiddels weer is ingetrokken. Wat doet het college met deze eerdere besluiten waarin de weigering tot het voldoen aan artikel 169 lid 3 Gemeentewet expliciet is neergelegd? Zijn die besluiten ingetrokken of niet?

Hart voor Bloemendaal wil inzage in de back-up zonder enige restrictie. Het kan niet zo zijn dat deze inzage nu wordt geweigerd want dat betekent dat artikel 169 lid 3 van de Gemeentewet alsnog niet wordt nageleefd in Bloemendaal. Wij gaan er van uit dat bovenstaande vragen mogen worden beantwoord tijdens de persconferentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegebesluit 10 juli jl: 

Beste griffie,

In de college vergadering van heden is oa. het volgende onderstaande besluit genomen. Ik verzoek u de raadsleden hieromtrent te informeren.

 

 

 

 

 

 

 

“Inlichtingenverzoeken raadsleden”

Het college besluit in heroverweging;

  1. Gehoord het besprokene in de vergadering van de gemeenteraad van 4 juli jl. dat alle door leden van de gemeenteraad opgevraagde en op te vragen niet openbare stukken/dossiers op het gemeentehuis kunnen worden ingezien
  2. In de loop van de week voor het persmoment genoemd onder punt 3 een brief op te stellen waarin de nadere toelichting op dit besluit wordt gegeven
  3. Vrijdag 13 juli as. om 10.30 uur een persmoment te beleggen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Plv. Gemeentesecretaris