De huisadvocaat mag de klus klaren

Raadsleden Heukels en Roos hebben bezwaar ingediend en gevraagd om een voorlopige voorziening ivm het ‘besluit’ van de raad om een geheime vergadering te houden over de geheim verklaarde Integis brief. De geheime vergadering staat gepland op dinsdagavond 11 juni as. Dat is direct na Pinksteren. Het ‘kort geding’ zal hoogst waarschijnlijk bij de bestuursrechter voor het weekend plaatsvinden. Zodra we weten hoe laat, hoort u dat van ons. Intussen hebben wethouder De Roy en wethouder Heijink een collegebesluit genomen dat wij hieronder publiceren. Daarin staat dat er verweer wordt gevoerd namens de gemeenteraad door de huisadvocaat. De gemeente beschikt over een grote juridische afdeling. Waarom dan de huisadvocaat inschakelen? Dat kost een heleboel geld en moet worden opgebracht door de inwoners. En waarom besluit het college daartoe? Het bezwaar richt zich tegen het raadsbesluit. Dan hoort de raad te beslissen over het verweer.

Dan zijn er meer procedures in aantocht. Helaas. Het college wijst al onze verzoeken om informatie af met standaard briefjes. Hieronder laten wij u zien dat ons verzoek om inzage in interne mail-correspondentie niet wordt gehonoreerd onder verwijzing naar een motie die onlangs werd aangenomen door de raad. Op grond van die motie wordt het wettelijk recht op informatie in strijd met artikel 169 Gemeentewet ingeperkt. In de brief hieronder leest u dat het college vindt dat interne mailcorrespondentie voortaan niet meer onder artikel 169 Gemeentewet valt. Mails en apps zijn niet meer beschikbaar omdat wij dat als raadslid niet nodig hebben voor de uitoefening van onze taak. Het is een vreemde constatering. Om te beginnen maakt het college niet uit wat wij nodig hebben. En verder zijn mails volgens de Raad van State documenten die kunnen worden opgevraagd in het kader van een Wob-procedure. Raadsleden horen toegang te krijgen tot mailcorrespondentie indien zij daarom vragen. Raadsleden hebben immers rechten die boven de Wob uitgaan omdat zij het college moeten kunnen controleren. De burgemeester heeft echter geen behoefte aan controle en vindt dat ambtenaren en leden van het college onderling met elkaar moeten kunnen communiceren zonder dat raadsleden hen op de vingers kijken. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat zij verantwoording afleggen voor hun doen en laten. Dat zorgt alleen maar voor een onveilige werkomgeving, aldus Roest.

Aangezien het besluit van het college in strijd is met wet- en regelgeving heeft Roos bezwaar ingediend. De tekst van haar bezwaarschrift hebben wij opgenomen in dit bericht, zie hieronder cursief gedrukt. Wij vinden het natuurlijk jammer dat dit moet gebeuren, want het kost tijd, geld en negatieve energie en daar zit niemand op te wachten. Maar ja, als het werk je als raadslid in de gemeente Bloemendaal volstrekt onmogelijk wordt gemaakt, is er geen keus. Dan rest slechts de formele bezwaarprocedure en vervolgens hoger beroep.

Hierbij dien ik bezwaar in tegen uw besluit om mij geen inzage te verstrekken in de stukken waar ik op 1 april jl om verzocht. U schrijft: ‘Gemeenteraadsleden dienen voor de uitoefening van hun taak te beschikken overs tukken die direct aan het uiteindelijk (aan de raad voorgestelde) beleid ten grondslag liggen, zoals onlangs nog in een motie door uw raad is bekrachtigd. Hieronder valt niet intern verkeer (mail, app, etc) tussen onder andere ambtenaren onderling dan wel leden van het college van B&W onderling of tussen ambtenaren en leden van het college van B&W.’

Uw afwijzing is in strijd met artikel 169 Gemeentewet en met de Wob. Mailverkeer intern behoort ook tot stukken die ‘Wob-baar’ zijn en hetzelfde geldt voor Whatsapp. De Raad van State heeft hierover uitspraak gedaan waardoor vaststaat dat e-mails, Whatsapp-berichten dezelfde status krijgen als andere schriftelijke stukken zoals bijvoorbeeld brieven, dwz e-mails en Whatsapp-berichten vallen onder de definitie van document en zijn daarom opvraagbaar. Ik maak bezwaar tegen uw weigering. Zodra de gevraagde informatie Wob-baar is, dient deze informatie a fortiori aan raadsleden die daarom vragen te worden verstrekt.

Dat u meent dat deze informatie niet behoeft te worden verstrekt is derhalve niet correct cq in strijd met de Wob en met jurisprudentie en een motie die deze besluitvorming wel of niet ondersteunt is niet relevant aangezien moties niet in de plaats treden van de wet.

 Gaarne ontvang ik een schriftelijke bevestiging dat u dit bezwaar in behandeling zult nemen en ik verzoek ook gebruik te maken van het recht te worden gehoord.

Hoogachtend,

Marielys Roos

Wat ons steeds bezighoudt in alles wat deze gemeente doet: waarom moeten stukken geheim worden verklaard, waarom geheime vergaderingen, waarom heeft onze fractie geen recht op inzage in dossiers? Waarom wordt interne mailcorrespondentie achtergehouden?

Wat wil het college verbergen? Waarom geen transparant en eerlijk bestuur?

Tot slot een tweetal ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad onlangs: