De gemeenteraad als Cerberus, de hellehond

15 van de 19 raadsleden zijn als een Cerberushond bezig de beerput vol stinkende geheimen te bewaken. Daarin past uitstekend dat artikel 169 Gemeentewet vorige week buiten werking is gesteld. In dat artikel is het recht op informatie van de gemeenteraad vastgelegd en de plicht van het college om die informatie te verschaffen.

De gemeenteraad als Cerberus, de hellehond die tot taak heeft de toegang tot de onderwereld te bewaken

Eerder probeerde burgemeester Roest ook al het informatierecht aan banden te leggen maar hij werd teruggefloten door hoogleraar Wim #Voermans. Zie het Haarlems Dagblad waarin de heer Voermans zelfs sprak over intimidatie.

Hoewel de burgemeester in juli 2018 beterschap beloofde, veranderde er vervolgens niets. Ook de gemeentesecretaris had moeite met openbaarheid en het delen van informatie zo bleek in augustus 2018. Nu heeft de burgemeester dus steun gekregen van de gemeenteraad. Want wat gebeurde? Er werden tijdens de raadsvergadering van 18 april drie moties ingediend. Die vindt u onderaan dit bericht. De inhoud van die moties komt hierop neer dat de gemeenteraad het college heeft verzocht voortaan geen informatie meer te verstrekken dan wel die informatievoorziening aan banden te leggen. Twee van de drie moties zijn aangenomen. Een derde is ondergebracht bij de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Dat is de meest vergaande motie die van VVD en VDB afkomstig is.

Een gemeenteraad die moties indient bij het college om zichzelf van zijn controlerende taak te ontdoen. Een inperking dus van de eigen rechten. Het is alsof de raad zichzelf muilkorft. Dat kan alleen in Bloemendaal.

Waarom werden die moties nu precies ingediend, zult u zich afvragen? Dat zit als volgt: burgemeester Elbert #Roest had geklaagd over de hoeveelheid vragen die vooral afkomstig waren van Hart voor Bloemendaal. De burgemeester liet weten dat het ambtelijk apparaat overspannen raakte en onze vragen de organisatie ontwrichtten.

Dat is natuurlijk akelig en kan niet de bedoeling zijn. Maar klopt het ook of heeft de burgemeester dit een beetje dik aangezet en is er iets anders aan de hand?

Wij hebben het uitgezocht. Per maand heeft onze fractie het afgelopen jaar ongeveer 20 vragen gesteld waarvan het overgrote deel technisch (dwz niet politiek) van aard is. Het college heeft gemeend dat de ambtenaren deze vragen niet kunnen/mogen beantwoorden. Dat is al tamelijk bizar. Er moesten extra juristen in dienst worden genomen vond het college. Kosten: ruim EUR 200.000. Uitgerekend per vraag betekent dat een kostenpost van afgerond EUR 700. We vragen ons af of mr Spong misschien is ingehuurd…

Onze vragen werden echter nog steeds niet beantwoord. We werden zogezegd met een kluitje het riet in gestuurd. Het bleek nl de bedoeling dat de nieuw ingehuurde juristen de raadsleden van Hart voor Bloemendaal op afstand plaatsten van het college. Diverse juristen vonden dat ondankbaar werk en zijn al weer vertrokken. Dat plaatste de burgemeester voor een nieuw probleem: waar vind je nog juristen die dit soort klusjes willen doen?

Intussen werd het onze fractie verboden rechtstreeks contact te hebben met ambtenaren. Dat is jammer want dat zou een hoop tijd kunnen besparen. Andere fracties is dat wel toegestaan. Wij vragen ons af waarom deze discriminatie.

Vanwege de kwaliteit van de antwoorden komt het voor dat onze fractie de vragen opnieuw stelt met daarbij een toelichting in de hoop dat het college dan wel antwoord geeft. Vergeefse moeite, zo is gebleken. Al een jaar lang wil Hart voor Bloemendaal bijvoorbeeld informatie over de verkoop van het hoofdgebouw op Park Brederode. Het college weigert. Daarmee wordt de indruk gewekt dat er wellicht iets te verbergen valt. Ook bij het dossier verkoop gymzaal in Bennebroek voor EUR 20.000 is iets soortgelijks gebeurd. Wij vroegen de heer Heijink, #VVD wethouder van financiën, naar het onderliggend bouwkundig rapport omdat de wethouder beweerde dat het object rijp was voor sloop. Het rapport bleek na lang doorvragen niet te bestaan. Rolf #Harder van de VVD stelde vervolgens dat de bouwkundige staat van het pand er ook helemaal niets toe deed. Maar dat is natuurlijk lariekoek. De raad is stelselmatig door de heer Heijink voorgelogen over de verkoop van de voormalige gymzaal en dat is een doodzonde in de politiek. Bij elkaar opgeteld hebben wij zo’n dertig vragen gesteld over deze transactie die wij zeer bedenkelijk vinden. Wij zouden graag zien dat de transactie wordt teruggedraaid wegens onrechtmatige bevoordeling van de koper en we beraden ons op een vervolgactie.

U begrijpt het misschien: wij doen ons best, maar controle wordt op deze manier knap lastig.

De drie moties beperken dus het recht op informatie voor raadsleden en zijn een vrijbrief voor het college om onze vragen helemaal naast zich neer te leggen. Interne mails, beleidsopvattingen van ambtenaren zijn vanaf nu niet meer beschikbaar.

We weten van raadsleden in andere gemeenten dat het soms lastig is om informatie te krijgen van het college. Maar Bloemendaal staat by far op eenzame hoogte als het gaat om een doofpot cultuur. De raadsleden die deze moties hebben gesteund/geschreven moeten zich oneindig diep schamen dat zij het zo ver hebben laten komen. Het gemeentebestuur is ontspoord. Al tien jaar lang en het is niet meer te stoppen. Leg er een Middellandse zee naast en het is iets minder ongeloofwaardig wat hier gebeurt. De lafheid van de gemeenteraad en de burgemeester kent geen grenzen.

We hopen eerlijk gezegd dat een hoogleraar dit nieuws oppakt en ermee aan de slag gaat. Bloemendaal is volkomen onbestuurbaar geworden, zo lijkt het. En de oorzaak ligt dit keer bij de gemeenteraadsleden zelf. Met uitzondering van onze twee fractieleden en Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal en Herbert Faber van GroenLinks.

O ja, voor we het vergeten: Cerberus is de mythische hellehond die de toegang tot de onderwereld bewaakt. Niemand komt langs dit monster met de staart van een draak en slangenkoppen die uit zijn rug groeien. Hij braakt giftig slijm uit naar de mensen die proberen hem te passeren. En zo beschouwen wij de 15 raadsleden in de raad van Bloemendaal als dit driekoppige monster omdat zij  alles wat in hun vermogen ligt doen om de beerput van de onderwereld te bewaken en daarvoor dienen ze zelfs onwettige giftige moties in:

zie bandopname vergadering 18 april jl onder agendapunt 18