‘De gemeente wil sterk zijn en blijven’…

Het college heeft ingezet op een ‘kerntakendiscussie’. Wat is het doel en wat vindt onze partij hiervan? Het antwoord van de gemeente: ‘Bloemendaal wil sterk zijn en blijven voor taken waar de gemeente de aangewezen partij is, andere (plus) taken worden anders georganiseerd of afgebouwd’. Sterk zijn en blijven. Dat klinkt mooi. Maar wat moeten we hier nu precies onder verstaan?

Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is geen harde wetenschap maar een politieke keuze wat Bloemendaal als gemeente moet doen voor de inwoners. Wat is er nu echt belangrijk en waar kunnen we buiten? Daar zal door partijen heel verschillend over worden gedacht. Op zichzelf is een politiek debat hierover nuttig. Zo lijkt het ons bijvoorbeeld geen kerntaak van de gemeente Bloemendaal om:

 • Zelf representatieve chocoladetabletten te maken
 • Of een boek over het verzet in Bloemendaal te laten verspreiden over de hele gemeente terwijl de uitgever deze kosten zeer wel zelf kan betalen en het bovendien niet de gemeente is die dit werk hoort te sponsoren
 • Of: een Lentefestival te organiseren
 • Nog meer juristen in dienst te nemen die tot taak hebben vragen van raadsleden zodanig te beantwoorden dat er geen antwoord in staat. Met als doel dat raadsleden vermoeid raken en het niet meer zien zitten om vragen te stellen
 • WOB-procedures niet naar behoren af te doen en externe advocaten inschakelen met het doel de waarheid te bedekken
 • Een onderzoeksbureau in te huren naar waarheidsvinding maar dit bureau vervolgens niet alle informatie verschaffen en verklaren dat alles geheim of vertrouwelijk is. Gevolg: ruim EUR 100.000 uitgegeven aan dit bureau maar onderzoek voortijdig afgebroken
 • Nog meer geld besteden aan communicatie als het gaat om het opkrikken van het imago van bepaalde bestuurders (nb: er wordt al bijna EUR 400.000 jaarlijks besteed aan communicatie!)

Bij dit soort uitgaven denken wij dat een bezuiniging bijzonder voor de hand ligt. Maar daarover gaat deze zogenaamde ‘kerntakendiscussie’ helemaal niet. Het college wil vooral bezuinigen waar het de burgers straks veel pijn doet. We noemen enkele voorstellen waar het college mee is gekomen:

 • Versobering/ opheffen speelvoorzieningen. € 44.000
 • Verwijderen hondenpoepzakjesautomaten € 15.000
 • Geen bijdragen aan (regionaal) wandelnetwerk € 7.500
 • Verwijderen 120 oude laanbomen en niet vervangen € 18.000
 • Beheer bosplantsoenen afschalen € 12.000
 • Vakonderwijs gymnastiek overdragen aan scholen € 104.000
 • Taak logopedie overdragen aan scholen € 60.000
 • Digitalisering dienstverlening Bennebroek waarbij loket Bennebroek gesloten kan worden (besparing/taakstelling is overigens al ingeboekt) € 30.000
 • Verzelfstandiging muziekschool € 400.000
 • Bibliotheekfunctie beperken tot wettelijk minimum € 300.000
 • Beperken taken Welzijn Bloemendaal € 50.000
 • Extra minimaondersteuning versoberen in lijn brengen met wat landelijk gebruikelijk is € 40.000
 • Verlagen frequentie inzamelen restafval en
 • De vrije ruimte in de lokale lasten gebruiken voor een extra OZB-verhoging € 100.000

Het is wat ons betreft volkomen misplaatst om juist op dit moment over deze voorstellen te praten maar wethouder De Roy wil graag door. Ze meent dat er geen tijd te verliezen is.

Dat hangt af van het type bezuiniging dat je als gemeente wilt doorvoeren. Neem bijv. het ondersteunen van minima: juist nu door mensen een beroep wordt gedaan op financiële bijstand als gevolg van de Covid-19 crisis, vinden wij dit een onverantwoord voorstel.

Het beperken van de bibliotheek is ook absoluut ongewenst. De bibliotheek vervult een veel breder maatschappelijke en sociale functie dan uitsluitend het traditionele uitlenen van boeken.

De bezuiniging op logopedie is ook een post waarvan wij absoluut niet begrijpen dat de gemeente die schrapt. De gemeente geeft veel geld uit aan jeugdzorg. Het ligt voor de hand dat logopedie een rol vervult in het vroegtijdig signaleren van problemen die met jeugdzorg samenhangen en het verhelpen daarvan voordat grote uitgaven door de gemeente worden gedaan. Probeer niet te bezuinigen op uitgaven die juist ten doel hebben hogere kosten te vermijden.

Het digitaliseren van dienstverlening in Bennebroek: direct na de fusie in 2009 werd Bennebroek financieel kaalgeplukt door Bloemendaal. En nu blijft er niets meer over van de dienstverlening? Dat lijkt ons niet. De burgemeester mag het dan wel steeds hebben over de pracht en kracht van de dorpskernen, wij vermoeden dat de dorpskern Bennebroek op deze manier wel erg gemakkelijk het slachtoffer wordt van bezuinigingsdrift.

Er zijn ook voorstellen die een zeer armoedige indruk maken. Het niet meer vervangen van oude beeldbepalende laanbomen is werkelijk te treurig voor woorden. De gemeente Bloemendaal geeft altijd zo hoog op over het groen en de historie maar een paar laanbomen verwijderen en vervangen à raison van EUR 18.000 kan er niet meer van af? Groen is belangrijk. We citeren de volgende passage uit het Laanbomenbeleid van Bloemendaal: Groen brengt mensen aantoonbaar tot rust. Onderzoek, eind 2008 gepubliceerd in ‘The Lancet’, heeft uitgewezen dat een park, bos of andere groene ruimte in de nabije leefomgeving een meetbaar verschil maakt in de gezondheid van mensen. Vooral hart- en vaatziekten ondervinden een positief effect, misschien doordat mensen in een groene omgeving aantoonbaar minder last van stress hebben en meer bewegen. Het effect van groen in de directe leefomgeving blijkt zelfs zo sterk te zijn dat het verschil in levensverwachting gerelateerd aan inkomen en sociale klasse, gehalveerd wordt op het moment dat mensen in de buurt van een park(je) wonen. Nederlands onderzoek wijst uit dat vooral psychische gezondheidsklachten afnemen in een groene woonomgeving. Recent is onderzoek afgesloten met als titel ‘Vitamine G’, waaraan onder andere Alterra heeft meegewerkt. Hieruit is gebleken dat bewoners van groene wijken minder vaak bij de huisarts komen met klachten als diabetes, astma en depressie. Ook heeft groen een positief milieu-effect, onder meer op de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Fijnstof wordt door bomen en met name door naaldbomen opgevangen en vastgelegd. Ook hiernaar wordt de laatste tijd veel onderzoek gedaan. Vast staat dat bomen een positieve invloed hebben op de opwarming van steden. Laanbomen bevorderen de duurzaamheid van nieuwbouw en stadsuitbreiding door vergroting van de leefbaarheid en compensatie van verhard oppervlakte. Tenslotte heeft de aanwezigheid van (openbaar) groen in de directe omgeving positieve effecten voor recreatie en werkgelegenheid en op de waarde van onroerend goed. Openbaar groen kan daarom worden beschouwd als een belangrijk en waardevol kapitaal van de gemeente.

Geacht college, als het doel is sterk te zijn en te blijven, dan is het van de zotte het belangrijkste kapitaal dat deze gemeente heeft, te verwaarlozen. Daar is Hart voor Bloemendaal zwaar op tegen en alleen al de gedachte dat dit als urgent voorstel wordt gelanceerd, vinden wij onbegrijpelijk.

En als laatste redmiddel, hoe kan het ook anders: in Bloemendaal moet de belasting weer eens omhoog. Dat kan ook nauwelijks een verrassing zijn. Als er zo veel onnodig geld wordt uitgegeven, zal de burger toch weer voor de tekorten moeten opdraaien.

Ons standpunt:

 • Nee, geen kerntakendiscussie op dit moment
 • Nee, geen bezuinigingen op taken die bijdragen aan een groot maatschappelijk welbevinden
 • Nee, geen bezuinigingen op onderhoud van de openbare (groene) ruimte
 • Ja, wel bezuinigen op zaken die er niet toe doen, zoals het maken van chocolade tabletten enz.

Overigens is het voor ons onacceptabel dat over deze bezuinigingen wordt besloten of überhaupt gediscussieerd laat staan nagedacht als niet eerst daarover in de volle breedte een debat is gevoerd met onze inwoners en de maatschappelijke instellingen in de ruimste zin van het woord. Laten we eerst maar eens zien wat de crisis voor onze gemeente betekent en aandringen bij het Rijk op een ruime vergoeding van alle extra uitgaven. Het is nu voorbarig en asociaal om dit soort maatregelen die wij hierboven noemden, erdoor te drukken.

Links uit het griffiebericht:

Kadernota/ kerntakendiscussie

In de volgende raadscyclus staat de Kadernota/ kerntakendiscussie gepland. Op 21 april zou een technische avond plaatsvinden, die is gecanceld. Op 23 april zou een Beeldvormende Avond plaatsvinden waarbij het maatschappelijke middenveld uitgenodigd zou worden. Ook die avond is gecanceld. In de Commissies van mei en de Raad van 28 mei zou de politieke behandeling plaatsvinden.

In de Agendacommissie/ het Presidium zal besproken worden hoe dit wordt aangevlogen.

De stukken omtrent de Kadernota/ kerntakendiscussie zijn inmiddels aangeleverd.

U vindt het raadsvoorstel HIER

De Kadernota 2021 vindt u HIER

De Nota kerntakendiscussie inclusief visievorming vindt u HIER

De Bijlage takenkaarten vindt u HIER

De Bijlage participatietraject vindt u HIER

De Bijlage communicatieprotocol vindt u HIER

Het investeringsplan en de kaderbrief financieel toezicht Provincie Noord-Holland zullen worden nagezonden.