De brief aan de burgemeester

Hier publiceren wij de brief die fractievoorzitter Roos stuurde aan de burgemeester van Bloemendaal, nav de aangifte die de burgemeester tegen haar had ingediend.

——————————————————————

23 december 2014

 

Geachte heer Nederveen,

Laat ik beginnen met te verklaren dat ik sinds begin september jl bezig ben met het dossier ‘intimidaties/bedreigingen inzake Elswoutshoek’. Ik heb herhaaldelijk gevraagd waaruit het onweerlegbare bewijs bestaat dat er gedreigd is en geïntimideerd. Ik heb daarbij ook met u persoonlijk overlegd. U hebt mij in augustus jl al verzocht om langs te komen omdat u mij vertelde dat er legio stukken en documenten op het gemeentehuis aanwezig waren waarin u kon aantonen en zelfs hard maken dat sprake was van een voldongen feit. U zei zelfs letterlijk tegen mij: ‘ o ja hoor, geen probleem, dat kunnen we met gemak bewijzen.’

Dit nav mijn vraag: hoe hebben jullie dit nu kunnen doen? En dan doel ik op de publiekelijk geuite beschuldigingen aan het adres van de heren Slewe in het Haarlems Dagblad in het interview van 16 augustus jl.

Met gemak. Ik hoor het u nog zeggen.

Kort daarvoor had ik de wethouder telefonisch gesproken, dat was 15 augustus jl. Ook zij heeft mij indringend gevraagd langs te komen bij haar op kantoor om alle belastende stukken in te zien zodat ik kon begrijpen wat hier werkelijk aan de hand was. Dat ik dan zou kunnen vaststellen met eigen ogen hoe verschrikkelijk de heren Slewe bezig waren geweest en hoe noodzakelijk het was dat dit met de pers was gedeeld. Want er was sprake van een strategie van deze twee inwoners. Deze inwoners waren er nl doelbewust op uit om het ambtelijk apparaat te frustreren. En dat moest nu maar eens afgelopen zijn. Zij was zich rot geschrokken van alles wat ze in het dossier had aangetroffen. Het interview had zij doelbewust gegeven om te laten zien aan de mensen wat hier aan de hand was, zodat ze het eindelijk zouden begrijpen. Ik moest op haar verzoek komen kijken naar die bewuste stukken. Opdat ik het ook van haar kant zou bezien en het volledige beeld zou krijgen van de zaak.

Ik heb geantwoord dat ik dat zeker zou doen. Ik beloofde mij in de hele zaak te zullen verdiepen van a tot z en het van alle kanten te zullen belichten en uiteraard ook op haar verzoek zou ingaan. Daarbij heb ik gevraagd of de stukken met de pers waren gedeeld en dat was het geval volgens de wethouder. Op dat moment heb ik ook mijn angst geuit dat sprake was van laster en ik zei haar dat ik daar ernstig op tegen was. Dat je niet zo maar als wethouder twee inwoners zo kunt zwartmaken in de krant.

Toen ben ik daarna in het dossier gedoken en op 8 september heb ik die stukken ingezien die zogenaamd zouden aantonen dat sprake was van bedreigingen en intimidaties. Dat was geenszins het geval. Daar heb ik de wethouder op gewezen.

In de afgelopen maanden, dwz sinds 8 september jl, heb ik keer op keer, zowel in commissievergaderingen, raadsvergaderingen, maar ook in e-mail correspondentie  en in vragen schriftelijk en mondeling telkens weer opnieuw gevraagd om de bewijzen en om de stukken toe te sturen, waarbij de namen weggelakt zouden worden. Dat was nl de afspraak op 8 september jl. Daarop heeft de wethouder op 24 oktober positief gereageerd. Eindelijk. Zij zou aan het verzoek zsm voldoen.

Intussen heb ik ook met u hierover gesproken. De laatste keer was dat op 26 november jl tijdens het presidium. Ik bevestig u hierbij dat ik een geluidopname heb van dit presidium. Hoewel ik bij herhaling aangeef dat het in deze concrete zaak volkomen fout is gegaan, dat niet de juiste procedure is doorlopen, geeft u telkens weer opnieuw te kennen dat u het over de concrete zaak niet wilt hebben. Wel hebt u toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt in deze concrete zaak.

Op 27 november in de raadsvergadering heb ik de bijeenkomst in Loetje aangekondigd. Daar heb ik u bij uitgenodigd, de wethouder, ieder in de raad. U bent niet gekomen. Zonder opgaaf van reden. De wethouder gaf als reden op: ‘ik ben veganist’. Tijdens die vergadering is bij herhaling gevraagd wat er in de enveloppe zat en de wethouder gaf geen antwoord. Door uw toedoen kon zij daarmee wegkomen. Van een bekrachtiging van de geheimhouding is geen sprake. Als dat al had gekund, was dat het moment geweest.

U hebt geen enkele actie ondernomen. Pas op 14 december hebt u mij gebeld en gevraagd of het door zou gaan in Loetje. Ik heb daarop een aanbod gedaan dat u van de hand hebt gewezen. Ik heb tijdens het gesprek aangegeven dat ik niets, maar dan ook niets onwettigs heb gedaan, noch zal doen. Dit is mijn standpunt, dit zal ik verdedigen. Wat er in het besluit staat van 4 november heb ik pas op 16 december gelezen. Dat is veroorzaakt door het feit dat de wethouder het een belooft en het ander doet. U bent de regie volledig kwijt. Het is te bizar voor woorden dat u toestaat dat een wethouder geen antwoord geeft op concrete vragen: wat zit er in die enveloppe en wordt de belofte van 24 oktober nagekomen. Die vraag had de wethouder kunnen en zelfs moeten beantwoorden. En ik ga er van uit dat een wethouder doet wat ze belooft.

Dat u nu net doet alsof u mij ervan hebt proberen te weerhouden, getuigt van geen enkel inzicht in welk drama zich de afgelopen maanden onder uw ogen heeft voltrokken, terwijl u als burgervader zou moeten hoeden over het welzijn van alle inwoners, zonder aanziens des persoons. Dat u zich afkeert van vragen van een raadslid, dat u onbereikbaar bent voor kritische vragen, dat u klachten niet afhandelt zoals dat zou moeten, dat u eerst beweert: met gemak, geen probleem, en vervolgens duikt door stukken die al op straat liggen, geheim te verklaren, dat u toestaat dat burgers publiekelijk zwart worden gemaakt zonder dat zij de kans krijgen zich publiekelijk te verdedigen, dat u weigert excuses aan te bieden, dat u niet wilt rectificeren, dat u maanden doof bent gebleven voor wat zich onder uw ogen heeft afgespeeld, beschouw ik als een groot verlies. Een verlies voor de democratie in de gemeente Bloemendaal.

U hebt mij niet gebeld na afloop van het seniorenconvent van 21 december jl, maar wel de heer Burger van het CDA. Waarom belt u wel het ene raadslid en het raadslid om wie het concreet gaat, niet?

U hebt op geen enkele wijze bijgedragen aan het de-escaleren van deze zaak.

Op 31 juli jl hebt u een onorthodoxe oplossing beloofd. Wat er sindsdien is gebeurd, wijst op het tegendeel. Daar komt nog bij dat u mij hebt verteld op 21 oktober jl, na afloop van een bespreking die ik met u had voorafgaand aan een commissievergadering, toen ik u vroeg hoe het nu toch verder moest, omdat het almaar erger werd in dit dossier:’ nog heel even en dan zijn we er’. Op mijn vraag wat u hiermee bedoelde, hebt u gezegd dat het dossier Elswoutshoek bijna dicht kon en dat gold dan voor het college. Niet voor de inwoners van Bloemendaal. Mijn reactie was toen: ‘dat lijkt toch onmogelijk na wat er de afgelopen maanden en zelfs jaren is gebeurd. Hoe kunt u dit nu zeggen en wat gaat u ondernemen?’ U beloofde het opnieuw met de wethouder te zullen bespreken. Maar niets van dat alles. Radiostilte en ondertussen olie op het vuur.

Telkenmale ben ik tegen een deur opgelopen, hebt u getoond dat u niet open staat voor een gesprek, laat u weten dat u het er niet over wilt hebben, vermijdt u de discussie in de raad, snoert u mij de mond als ik een kritische vraag stel en kan ik als gevolg daarvan mijn taak als raadslid niet naar behoren uitoefenen. Ik doe het met veel plezier, maar de wijze waarop u met mij omgaat is beneden alle peil. Er zijn legio mogelijkheden geweest voor u en het college om deze kwestie op een fatsoenlijke en respectabele wijze ter hand te nemen. Door niet te handelen, door u af te keren van wat zich onder uw ogen heeft voltrokken, hebt u laten zien dat het door toedoen van de gemeente zelf is ontspoord. Niet door ondergetekende. Nogmaals: ik sta voor transparant, democratisch en fatsoenlijk bestuur, zonder aanziens des persoons.

Hoogachtend,

Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal

 

Nederveen, Ruud

23 december 2014
Onderwerp: schending geheimhouding

Geachte mevrouw Roos, beste Marielys,

Op grond van het proces verbaal van notaris Kienhuis en op grond van het geluidsverslag, beide over je persbijeenkomst bij Loetje op 16 december jongstleden, heb ik moeten vaststellen dat je de stukken die je onder geheimhouding zijn toegezonden er publiek hebt gemaakt. Je schond daarmee de plicht die je als raadslid hebt om de geheimhouding te bewaren. Je hebt in de achterliggende tijd meerdere raadgevingen gekregen om af te zien van die openbaarmaking. Ook ik heb je dat dringende advies op 14 december nog gegeven.

Omdat ik vermoed dat deze schending een strafbaar feit oplevert heb ik hiervan zojuist aangifte gedaan. Ik meen hiermee de belangen van de raad op de beste wijze te dienen.

 

Het leek me juist je hiervan in kennis te stellen.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Nederveen.