Cultuurhistorische Waardenkaart

Tijdens de commissie grondzaken afgelopen dinsdagavond is de cultuurhistorische waardenkaart besproken. Dit is een buitengewoon waardevol document. U kunt het zelf lezen via de link onderaan dit bericht, zie punt 8 van de agenda. Sinds enkele jaren is de overheid verplicht om rekening te houden met cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals bouwplannen. De gemeente heeft deze waarden voor Bloemendaal laten onderzoeken. In juni is daar een prachtig onderzoeksrapport met bijbehorende kaarten uitgebracht. Nu is de volgende vraag: wat doet de gemeente met dit onderzoek en de kaarten?

In de vergadering is hierover gediscussieerd. Het blijkt dat gemeenten de keuze hebben hoe ze hiermee omgaan. Er zijn verschillende opties:

  1. In de toelichting bij een bestemmingsplan vermelden. Vraag is of het rapport en de daarin benoemde waarden dan voldoende aandacht krijgen en of er niet te gemakkelijk aan voorbij gegaan wordt;
  2. Het kan ook worden opgenomen in het bestemmingsplan zelf zodat er direct rekening mee moet worden gehouden bij het afgeven van een vergunning;
  3. Of het kan worden opgenomen in het toetsingskader Nota Ruimtelijke Beoordeling;
  4. En tenslotte: er kan naar worden verwezen in de Welstandsnota.

Het doel is om te voldoen aan de wet, zodat cultuurhistorie op een goede manier wordt opgenomen in de ruimtelijke ordening. Het voorstel dat het college aan de raad deed afgelopen dinsdag was heel eenvoudig: stel de Cultuurhistorische waardenkaart vast. En dan komt het: Na vaststelling dient de rapportage als toetsingskader vanuit de Nota Ruimtelijke Beoordeling.

Wat houdt dat nu precies in? Wij nemen een voorbeeld: de Vogelenzangse strandvlakte is van waarde. Dit blijkt uit het onderzoek. Maar stel nu dat de Duinpolderweg wordt aangelegd, wat gebeurt er dan met de Waardenkaart? Welke status heeft die kaart voor dit project? Helemaal niets, vrezen wij. De Tiltenberg wordt ook in het onderzoeksrapport beschreven. Maar wat gebeurt er als de Duinpolderweg als snelweg om de Tiltenberg heen wordt gelegd? Is dan de Tiltenberg nog van waarde of zijn we dan het cultuurhistorische landschap kwijt? Hoe moeten wij dat zien?

Wij vinden dat de wethouder met een concreter voorstel moet komen. Want zoals het nu luidt, wordt de Waardenkaart wel vastgesteld, maar heeft dit verder geen consequenties. Het is een heel mooi onderzoek, maar het rapport verdwijnt in de la. Want de bestemmingsplannen blijven zoals ze zijn. De Nota Ruimtelijke Beoordeling legt geen directe verplichting op bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij hebben dit ook laten weten aan de wethouder en vinden dat hij zich duidelijker moet uitspreken. Meer hierover kunt u zien op de bandopname, zie hierboven de link onder punt 8. Dan hoort u ook wat de andere partijen hiervan vinden.

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2015/10-november/20:00