Burgemeester Emmens stapt op

Burgemeester Emmens is opgestapt. Aan het eind van de raadsvergadering afgelopen donderdagavond, 24 september, kondigde zij haar vertrek aan. Zij roemde de samenwerking in het college. Dat ging goed. Maar zo zei ze: ‘ik vind bij bepaalde mensen een dusdanige sfeer, dat beïnvloedt mij zo, ik kan hier niet goed functioneren op deze manier.’ Commissaris van de Koning, Johan Remkes, is geïnformeerd. Hij is onaangenaam verrast door het plotselinge vertrek van mevrouw Emmens. Hij heeft ook meteen een opvatting: er is bij bepaalde fracties sprake van een destructieve politieke cultuur, waartegen door andere partijen onvoldoende wordt opgetreden, aldus een artikel in het NRC. Geen woord wordt verder door Remkes besteed aan het dossier Elswoutshoek dat juist onder het bewind van mevrouw Emmens totaal is ontploft nadat de VVD, Groen Links en D66 op 10 juli de lont in het kruitvat staken door de verklaring van geen bedenkingen in te trekken. Dit was een onwettige actie van deze partijen. Een verklaring van geen bedenkingen kan helemaal niet worden ingetrokken. En deze opvatting wordt gedragen door een groot aantal gerespecteerde advocaten in het land. In plaats van de rug recht te houden op 10 juli, ging het bestuur door de knieën. Een opmerkelijk zwakke daad omdat het meteen laat zien wie hier in deze gemeente de broek aan heeft. En dat is niet het fantastische college dat zo geroemd wordt door mevrouw Emmens. Intussen is ook e-mail correspondentie tussen voormalig wethouder Kokke en voormalig fractievoorzitter Fennema van Groen Links bekend geworden. Wij dienden eind juli een WOB verzoek in omdat wij wilden weten hoe de heer Fennema aan de informatie kwam die in de column in de Volkskrant stond op 8 augustus 2014. Deze column had tot voor kort de titel ‘in Bloemendaal is de maffia de baas’. De redactie heeft die titel gelukkig aangepast. Deze column is zeer beschadigend voor de eigenaren van Elswoutshoek. Uit de vrijgegeven e-mail correspondentie blijkt dat de heer Kokke de heer Fennema heeft voorzien van informatie om de eigenaren in diskrediet te brengen. Hij juicht het toe dat Fennema een zeer negatief en opruiend artikel schrijft voor de Volkskrant.

Wij hebben hier geen woorden voor. Het is diep triest dat een wethouder (van VVD-huize) zich zo verlaagt dat hij een columnist die nauwe banden heeft met de politiek van Bloemendaal inzet om inwoners met wie de gemeente een zakelijk geschil heeft, tot op het bot toe af te branden in de Volkskrant. Bovendien zijn de feiten die in deze column staan nooit bewezen. Het zijn valse aantijgingen.

Het is opvallend dat deze e-mail informatie pas boven water kwam, nadat de heer Kokke zijn afscheidsreceptie had gevierd. Deze receptie was op 17 september jl. Wij vermoeden dat het feestje niet verstoord mocht worden.

Mevrouw Emmens zegt dat zij vooral vooruit wilde kijken. Dat is mooi. Maar voordat ze vooruit keek, liet zij een rapport schrijven dat een zeer negatief beeld schetst van Bloemendaal, de inwoners en de politiek. Dat rapport bevat anonieme aantijgingen die er niet om liegen. Buitengewoon onverstandig in onze ogen, want dit is olie op het vuur. Een burgemeester hoort niet mee te werken aan anonieme aantijgingen. Wij vinden het bovendien ongepast om de schuldvraag van de ontstane politieke chaos voor een deel ook bij de inwoners neer te leggen. Die zouden te mondig zijn en direct hun advocaat inschakelen. Dit geeft een vertekend beeld van de situatie. Inwoners hebben het recht om zich juridisch te verweren tegen besluiten waarvan zij menen dat die in strijd zijn met de wet of als afspraken worden geschonden.

Alles begint bij goed bestuur. Als een gemeente niet degelijk wordt bestuurd, als er met twee maten wordt gemeten, dan ligt het voor de hand dat er problemen ontstaan. En die zijn er volop in Bloemendaal. Het is bovendien de vraag waarom een dergelijk rapport geschreven wordt, als er vervolgens niets mee wordt gedaan. In de afgelopen acht maanden zijn twee rapporten verschenen: het rapport over het ‘Huis van de Democratie’ van mevrouw Emmens en het rapport over Elswoutshoek ‘Kantelpunten’. Dit laatste rapport beschrijft de geschiedenis van het dossier Elswoutshoek. Beide rapporten mochten niet worden besproken in de raad. Waarom niet? Omdat mevrouw Emmens vooruit wilde kijken. Achteruit kijken en niet bespreken heeft wel een kostenplaatje: EUR 150.000 en dat is wat ons betreft weggegooid geld.

De heer Remkes is nu aan zet. Het is zeer ongepast dat hij al voor zijn beurt gesproken heeft met het NRC. De pers is belangrijker dan de raad. Hij is zelf geen volksvertegenwoordiger, maar heeft wel vast besloten dat de schuldvraag snel beantwoord kan worden: bepaalde fracties moeten tot de orde worden geroepen. Met geen woord komt hij terug op Elswoutshoek en geen enkele aandacht gaat naar het bestuur. Wij hebben de heer Remkes diverse keren gevraagd om zich actief te gaan bezighouden met dit dossier en in te grijpen. Hij heeft dat elke keer consistent en pertinent geweigerd. Hij heeft mevrouw Emmens benoemd, terwijl zij niet bleek opgewassen tegen haar taak. Het is de heer Remkes aan te rekenen dat hij niet in staat is de situatie te doorgronden en als een ware regent door de porseleinkast stampt zonder oog te hebben voor de problemen die zich in Bloemendaal voordoen. Dat de raad niet goed functioneert, is een gegeven. Maar het is tegelijkertijd een democratisch gegeven. Zo lang de VVD in Bloemendaal regeert, zal dit het resultaat zijn. De VVD heeft te lang de vrije hand gekregen om te doen en laten wat in de kraam te pas kwam. Andere partijen zijn daar onvoldoende tegenin gegaan en dat is nog altijd de huidige situatie. Tel daar een zwak bestuur bij op en het plaatje is compleet.

Dat gezegd hebbende mag Remkes niet vergeten dat de inwoners gekozen hebben. En de keuze is tot op heden voor een significant deel op de VVD gevallen. Als dat de partij is waarop de inwoners hun stem uitbrengen, dan is dat het waar de inwoners het mee moeten doen. En al zet de heer Remkes 10 verschillende burgemeesters neer hier in Bloemendaal, de raad bestaat uit volksvertegenwoordigers en die zijn allemaal wettig gekozen of Remkes dat nu leuk vindt of niet. Daar verandert deze Commissaris helemaal niets aan.

En dus blijft Bloemendaal zoals het is. Wij zullen ons echter blijven verzetten tegen onbehoorlijk bestuur, of dat nu vanuit het college plaatsvindt of vanuit de raad. En niemand hoeft ons tot de orde te roepen.

Foto van de vorige burgemeesters: de heer Nederveen en mevrouw Emmens, gemaakt door fotograaf Peter Bareman uit Bennebroek

http://www.rtvnh.nl/nieuws/171430/burgemeester-emmens-vindt-eigen-opstappen-vooral-heel-jammer

 

Onze persverklaring: Burgemeester Emmens stapt op