Brandweerkazerne Bennebroek

De bouw van een nieuwe #brandweerkazerne staat voor de komende raadsvergadering op de agenda. Niet alle fracties stonden achter de geplande uitgaven van EUR 2,75 miljoen en de burgemeester kreeg veel vragen. Alleen D66, VDB en ZB leken zich in beginsel te kunnen verenigen met de uitgaven. Dit vanuit de gedachte dat deze uitgave noodzakelijk is enerzijds en het feit dat de lasten gespreid over 40 jaar voor rekening van de gemeente komen anderzijds. Elk jaar EUR 80.000 klinkt anders dan EUR 3.200.000. Natuurlijk, maar de eindrekening is en blijft EUR 3.200.000. En dat geld kun je toch maar één keer uitgeven. Als we zo luchtig doen over elke investering, dan zal de druk op de financiën nog verder toenemen. Het begint wat ons betreft gewoon met een degelijk huishoudboekje. Motivatie om kosten te drukken mag niet afwezig zijn. Neemt niet weg dat ook wij achter de nieuwbouw van de brandweerkazerne op de huidige locatie staan. Mits uiteraard de toekomst van de kazerne verzekerd is qua bemanning en gebruik. De burgemeester heeft dat 100% gegarandeerd.

Andere partijen gaven gelukkig ook blijk van een meer kritische opstelling ten aanzien van het financiële aspect van het voorstel.

De burgemeester leek met de vele financiële vragen in zijn maag te zitten en zegde de raad toe een burgemeestersbrief te zullen sturen met daarin een nadere toelichting op de cijfers. Het is alweer anderhalve week geleden en de tijd dringt. Hoe kunnen wij nu als raad een besluit goedkeuren waarover nog zo veel onduidelijkheid bestaat?

Wij hebben de burgemeester gisteren gevraagd de volgende aspecten over de bouw van de brandweerkazerne z.s.m. toe te lichten:

  • De stijging van de kosten voor de bouw van de brandweerkazerne in Bennebroek sinds kaders waren verstrekt door de raad
  • Aan de hand van de kaders die de raad heeft meegegeven (burgemeester verklaarde dat hij zich precies houdt aan die kaders en dat als gevolg daarvan de kazerne zo veel duurder wordt)
  • Met een verklaring welk deel van de totale kosten wordt veroorzaakt door duurzaamheid (o.a. BENG);
  • De uitleg waarom de brandweerkazerne hier zo veel meer kost dan elders in het land (betreft benchmark). Ik verwijs volledigheidshalve naar Surhuisterveen waar een kazerne voor EUR 1,3 mio werd voltooid vorig jaar;
  • Waarom het risico van meerkosten niet bij de VRK ligt maar bij de gemeente
  • En of het nog mogelijk is dit contractueel zo te regelen dat het toch bij de VRK ligt
  • De btw-aspecten (kostprijsverhogend of niet en mengpercentage werd niet helder tijdens vergadering)
  • Plus een toelichting op 10% incidentele extra kosten (dit zat toch ook in de eerste opgaaf van het totaalbedrag zoals dat is gerapporteerd aan de raad)
  • Welke prijsstijging zich heeft voorgedaan sinds opdracht van de raad (welk bedrag is er sindsdien bij gekomen als gevolg van prijsstijging)
  • De offerte of de opgaaf van de VRK waaruit blijkt hoe het totale te investeren bedrag is opgebouwd

Ook wethouder Heijink zal voor de raad terugkomen op het effect dat dit besluit heeft op de begroting en het budget dat al is besteed, wat er resteert, hoeveel meer het wordt. Kortom: verloop van financiële verplichtingen indien dit doorgaat. All-in.

 Wij hopen oprecht dat de toelichting z.s.m. volgt omdat er op 28 mei as een besluit moet worden genomen. Het is jammer dat dit niet al aan de raad is toegestuurd.