Bloemenstede?

Er lijkt zich een grote verandering te voltrekken. Eentje die het zelfstandig voortbestaan van onze fraaie gemeente bedreigt. Dit bericht gaat over de ‘ambtelijke samenwerking Bloemendaal/Heemstede en onze analyse.

De ambtelijke samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede stond afgelopen maand op de agenda. Mevrouw Atsma, gemeentesecretaris van Bloemendaal, koerst aan op een volledige ambtelijke samenwerking hetgeen op termijn onvermijdelijk een fusie inhoudt met de gemeente Heemstede. Burgemeester Roest spreekt in dit verband zelfs over lijfsbehoud. Wat hem betreft is het bittere noodzaak: Bloemendaal kan niet zonder samenwerking met Heemstede.

En hoe reageert de politiek? De politieke partijen in Bloemendaal zijn ervan overtuigd dat de samenwerking verder moet worden uitgebreid. Doorgaan op de ingeslagen weg. Hart voor Bloemendaal deelt die opvatting zeker niet. Want ondanks het feit dat burgemeester Roest bevestigt dat de gemeente Bloemendaal en Heemstede zelfstandige gemeenten  willen blijven, dat betekent nog niet dat ze dat ook ZULLEN blijven. Zeker niet als we het geschetste kader voor de ambtelijke samenwerking nog eens heel goed lezen.

Want wat staat daar nu eigenlijk? We noemen hieronder 5 hoofdpunten:

‘Enkel de (bedrijfvoerings)afdelingen Communicatie, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, Financiële Administratie (= vastlegging en verwerking financiële gegevens, dit staat geheel los van de afdeling Financieel Beleid), Informatisering en Handhaving openbare ruimte worden zodanig ingericht en georganiseerd dat zij formeel voor beiden gemeenten werken.’

En:

Bij inhoudelijke beleidswijzigingen bij taakvelden binnen het domein bedrijfsvoering (o.a. informatiebeleidsplan, communicatiebeleid) worden beide Raden elk afzonderlijk betrokken

En:

De onder 6 genoemde afdelingen kennen een eenduidige sturing

En:

Voor alle andere afdelingen van beide gemeenten, los van de reeds bestaande GR’en IASZ (Sociale Zaken), GBKZ (Belastingen) en GRIT (ICT), is vervlechting niet aan de orde en werken dus voor de eigen gemeente.

Brede regionale samenwerking is noodzakelijk om de grote opgaven, zoals mobiliteit en duurzaamheid/energietransitie het hoofd te bieden

Uit deze passages concluderen wij dat op alle essentiële onderdelen sprake is van een ambtelijke fusie. Het college beweert voor de bühne dat de beide gemeenteraden kaders kunnen geven voor zover dat informatie en communicatie betreft. Maar dat is een theoretische exercitie. Immers: communicatie is momenteel al 1 afdeling. Er bestaat dus niet eens meer een afzonderlijke communicatieafdeling. Informatievoorziening maakt deel uit van IT en ook daar is de samenwerking 100%. Direct laat het college dan ook een waarschuwing volgen: de genoemde afdelingen kennen een eenduidige sturing. Dat is 100% strijdig met de belofte dat de raden AFZONDERLIJK betrokken blijven.

Daarnaast is sprake van een steeds groter aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s). Zoals de gemeenschappelijke belastingafdeling en Sociale zaken. Over GR’s hebben de gemeenteraden van Bloemendaal noch Heemstede ook maar iets over te zeggen. Het democratisch mandaat is hier tot 0% gereduceerd. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen? Waar is het misgegaan in de politiek?

Tenslotte wordt nog even de ‘brede regionale samenwerking’ genoemd. Zoals de #MRA. Amsterdam neemt Zuid-Kennemerland in bestuurlijk opzicht over. De MRA is een ondemocratisch samenwerkingsverband van enkele tientallen overheidsinstanties die met elkaar gemeen hebben dat zij hun oog hebben laten vallen op de parels aan de kust. En Bloemendaal is de groeidiamant. Natuurlijk is Amsterdam er veel aan gelegen de immer groeiende stroom aan toeristen onze kant op te loodsen en te zorgen dat er in deze regio veel woningen worden gebouwd. Dat willen wij allemaal best geloven, maar waar is onze zeggenschap? Wat betekent dit voor onze inwoners? Wij zijn spaan benauwd voor de grijpgrage tentakels van de MRA. Als het aan onze fractie ligt, dan is het over en uit met die MRA en laten we niet zo maar over ons heen lopen. Maar de bestuurders die ons in de MRA ‘vertegenwoordigen’ zingen een heel ander deuntje.

Het is dus ofwel ambtelijke samenwerking (lees: fusie), of Gemeenschappelijke Regelingen, of MRA en iets anders is er niet meer als burgemeester Roest en mevrouw Atsma hun zin krijgen. En eerlijk gezegd worden we in dat vermoeden bevestigd omdat wij de burgemeester al zo vaak hebben horen verklaren dat hij bang is dat als ‘we zo doorgaan, Bloemendaal straks niet meer bestaat’. Of met andere woorden: omdat het bestuurlijk zo slecht gaat in Bloemendaal is een fusie onvermijdelijk.

Wij vinden dat een zeer slecht uitgangspunt. In plaats van aan te sturen op eigen kracht en te kiezen voor samenwerking op die gebieden waarop meerwaarde te behalen valt en bovendien sprake is van een besparing op kosten, is in Bloemendaal al de handdoek in de ring geworpen. Niks eigen kracht en zeggenschap. Ja, hef de gemeente dan maar op want we kunnen het zelf niet, lijkt het motto. Wij hebben tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs gezien van een beparing aan kosten en waar het op voordelen aankomt, is ons nog veel onduidelijk. Wat is er nu precies zo voordelig aan om 1 gemeenschappelijke afdeling communicatie te hebben en al helemaal als dat met zich meebrengt dat daar meer mensen op die afdeling werken dan ooit tevoren? Een gemeente is geen communicatiebureau en moet niet werken als reclamebureau voor zichzelf! De kosten lopen dus weer eens flink op en dat wordt door ons betaald.

Als verlies het vertrekpunt is, dan is zwakte het resultaat.

En laat dat nu precies hetgeen zijn wat wij waarnemen in de gemeenteraad van Bloemendaal. In deze raad willen de partijen met uitzondering van Hart voor Bloemendaal uit pure zwakte dit super belangrijke agendapunt dat op 12 december as op de agenda van de raadsvergadering staat, het liefste afdoen met een hamerklap. Een onderwerp dat de toekomst van Bloemendaal direct raakt. Wij zeggen keihard nee tegen het geschetste beleidskader en willen perse een pas op de plaats maken. Geen voortzetting van ambtelijke samenwerking voor dit moment totdat we precies weten op welke terreinen dat voor verbetering zorgt. En bovendien willen we dit voorleggen aan de inwoners van Bloemendaal. Laten zij zich uitspreken over een fusie met Heemstede in een referendum.

Over hoe de gemeenteraad in Heemstede hierover denkt, leest u in het onderstaande artikel meer. De raad in Heemstede beschikt over aanzienlijk meer potentieel en lef dan onze collega’s in de zwakke raad van Bloemendaal.

Wij geloven in eigen kracht en kunnen. We hebben alleen een gemeenteraad nodig die flink is en een burgemeester met moed.