#Bloemendaalisvanons

 • Bloemendaal is van ons? Wat is dat nu voor gekkigheid. Bloemendaal is van en voor alle inwoners. Waarom komen we hier dan mee? Dat gaan we uitleggen. Sinds D66 het verkiezingsprogramma de ether in heeft geslingerd zijn we benauwd. Daar staat nl expliciet in dat gemeenten met problemen opgeheven moeten worden en dat D66 streeft naar stadsregio’s. Help. De gedachte laat ons niet meer los dat achter de schermen op hoog niveau hard wordt gewerkt aan de opheffing van Bloemendaal. Onze burgemeester, Elbert Roest (D66 en dus partijgenoot van Minister Ollongren), heeft al zo vaak een hint gegeven in die richting. Dat Bloemendaal ten grave wordt gedragen is voor Elbert zelf vermoedelijk niet meer dan een logisch gevolg van alles wat hem niet aanstaat in Bloemendaal: veel te mondige inwoners, lastige besluitvorming, grote problemen uit het verleden en helaas ook nog eens drie kritische raadsleden. Wat een ergernis. Bovendien houdt hij er over niet al te lange tijd toch mee op en dan kan hij heerlijk van zijn pensioen genieten. Prima. Het is hem van harte gegund, maar wij willen niet dat Bloemendaal het zoveelste slachtoffer wordt van een gemeentelijke herindeling die ons van bovenaf wordt opgelegd. Minister Ollongren van D66 wil zelf niet spreken over opheffing maar noemt het herindeling of samenvoeging van gemeenten. Dat klinkt lekker abstract, zakelijk en neutraal. Maar dat is het niet. Er zit een diepere gedachte achter die inhoudt dat groot/groter/grootst het beste is voor bestuurders, ambtenaren en politici. En vooral: hoe houd je inwoners zo ver mogelijk uit de buurt? Nou, zo dus. Door een opheffing. Door de eigenheid, de cultuur, de sociale cohesie in de ban te doen. Door de geschiedenis te vergeten. Door nog meer regelzucht, door de afstand te vergroten. En: door problemen die worden veroorzaakt door slecht bestuur vooral niet aan te pakken.
 • Wat is dat eigenlijk, democratie? Een ingewikkeld begrip. Laten we het er maar op houden dat de ene persoon er meer mee heeft dan de ander. Een klein fragmentje van onze raadsvergadering op 17 september jl ter illustratie. Leuker kunnen we het niet maken…
 • Wij hadden een motie voorbereid voor de afgelopen raadsvergadering waarin we de burgemeester verzochten er bij minister Grapperhaus op aan te dringen de Corona boetes wegens de niet inachtneming van de anderhalve meter regel en de aantekening in het strafblad te schrappen. Deze motie is overbodig geworden. Nadat de minister eerst alsnog zelf een boete had gekregen, laat hij nu weten dat hij boetes worden verlaagd en de aantekening geschrapt. Wij vinden wel dat de mensen die de hoge boete hebben betaald recht hebben op een teruggave. Zie voor meer informatie: grapperhaus-schrapt-alle-coronaboetes-uit-strafblad
 • De bouw van tijdelijke woningen voor statushouders op Blekersveld gaat door. Het college heeft EUR 400.000 jaarlijks te besteden aan communicatie en dat is te merken want de nieuwsbrief over deze ontwikkeling wordt alles op alles gezet om recht te praten wat overduidelijk krom is. Zie Nieuwsbrief over Blekersveld Terwijl de wethouder drommels goed weet dat het amendement juist NIET toestaat dat tijdelijke huisvesting voor statushouders wordt gerealiseerd op Blekersveld, wordt deze foute beslissing in Jip en Janneke taal aan de man gebracht. Opvallend is wel dat alle landelijke partijen toch achter wethouder De Roy staan: VVD, CDA, GL, D66, PvdA, allemaal steunen ze de wethouder in haar keuze voor Blekersveld. Wij zijn mordicus tegen. Om te beginnen zal dit besluit forse financiĆ«le consequenties hebben voor de gemeente. Daar komt bij dat Blekersveld niet geschikt is voor tijdelijke woningbouw en dit bovendien niet gebaseerd is op een volwaardig participatietraject. Verder zijn wij van mening dat de tijdelijke woningbouw heel prima op het noordelijk gelegen riante parkeerterrein van het gemeentehuis zelf had gekund. Dat was ons voorstel maar dat willen de andere partijen niet. Wat zij niet op hun eigen terrein willen, duwen ze de bewoners van Blekersveld door de strot.
 • Inwoners in Vogelenzang en Overveen klagen over ernstige geluidsoverlast als gevolg van motoren. Wij dienden een motie in (mede met GroenLinks) om hier iets aan te doen. Deze motie is aangenomen. Hieronder publiceren wij deze motie voor u.
 • Zoals u weet zijn wij voor publicatie van de vergunningen en besluiten in het Bloemendaals Nieuwsblad. Net zoals dat vroeger (voor zomer 2019) gebeurde. Voor onze inwoners is het een gemis dat ze niet meer weten wat er in hun woonomgeving gebeurt. Natuurlijk kunnen ze via een postcode zoeken bij overheid.nl maar niet iedereen kan dat. Wij dienden een motie in. Helaas heeft de motie het net niet gehaald: 9 stemmen voor en 10 tegen. Wie waren tegen: VVD, PvdA, VDB, D66. De burgemeester (ook D66) was mordicus tegen en wilde aan de publicatie in het Nieuwsblad nog geen cent besteden van de EUR 400.000 die hij krijgt om zijn communicatiebeleid te kunnen uitvoeren. We vinden het jammer, maar het is de meerderheid die bepaalt hoe een gemeente wordt bestuurd. De motie vindt u hieronder.

Motie Publicatie vergunningen in Bloemendaals Nieuwsblad

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 september 2020

Overwegende dat:

 • Bekendmakingen vanaf 1 juni 2019 alleen nog via overheid.nl worden gepubliceerd;
 • Niet alle inwoners van de gemeente langs de digitale weg in staat zijn kennis te nemen van de bekendmakingen;
 • Diverse inwoners te kennen hebben gegeven de publicatie in het Bloemendaals Nieuwsblad zoals dat voor 1 juni 2019 werd georganiseerd, node te missen;
 • Het in het belang is van de gemeente en de inwoners dat zij op een gebruikersvriendelijke wijze kennis kunnen nemen van de bekendmakingen, ook wanneer dat niet mogelijk is langs de digitale weg omdat serviceverlening en communicatie hoog bij de gemeente Bloemendaal in het vaandel staat.

Draagt het college op:

De bekendmakingen voortaan ook in het Bloemendaals Nieuwsblad te publiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal     

Motie geluidsoverlast motoren

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 september 2020

Overwegende dat:

 • Inwoners veel hinder ervaren als gevolg van geluidsoverlast afkomstig van motorfietsen;
 • Inwoners hierover regelmatig hun beklag doen en de gemeente vragen hiertegen op te treden teneinde de geluidsoverlast te doen terugdringen;
 • Het aan de gemeente is om te bepalen welke prioriteiten zij wil aanpakken;
 • De lokale prioriteitsstelling aan de orde komt in de driehoek Politie, OM en burgemeester;

Draagt de burgemeester op:

 • In een integraal veiligheidsplan de aanpak van (geluidsoverlast door) motorrijders te benoemen en hieraan prioriteit te geven;
 • Een afspraak te maken met de politie dat op geluid en snelheid van motoren wordt gecontroleerd en dan vooral op die tijdstippen waarop de geluidsoverlast door inwoners als meest hinderlijk wordt ervaren;
 • Zowel het plan als de te maken afspraak met de Veiligheidsregio te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal