Bloemendaal is onbestuurbaar en rechteloos

Op 10 juli vond een extra raadsvergadering plaats. Dit was misschien wel de belangrijkste vergadering van het jaar. Op deze avond was de burgemeester afwezig ivm haar vakantie. De vergadering was bijeengeroepen door de VVD, daarin gesteund door D66 en Groen Links. Waarom? Omdat het college een besluit had genomen om positief te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor oa de bouw van een gezinswoning op Elswoutshoek. Zie: aanvraag omgevingsvergunning Elswoutshoek_2015050980 Het positieve besluit is direct het gevolg van de afgegeven verklaring van geen bedenkingen door de raad. Een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven aan het college als de raad positief is over een voorgenomen bouwplan en dat wil toestaan ondanks het feit dat het bestemmingsplan dat niet toelaat. Door de verklaring af te geven aan het college, krijgt het college het mandaat van de raad om een omgevingsvergunning af te geven.

In november 2013 gaf de raad een verklaring van geen bedenkingen af op het zgn ‘inrichtingsplan utiliteitszone’. Zie kaart hieronder. Op deze kaart staan de afmetingen van de nieuw te bouwen gezinswoning. Hoewel de raad daar toen dus positief over heeft besloten en het college binnen de aangegeven kaders bleef, heeft de raad afgelopen vrijdagavond, 10 juli 2015, de verklaring van geen bedenkingen ingetrokken. Juridisch is dat onmogelijk. De wet geeft alleen de ruimte om in een limitatief aantal beschreven gevallen de verklaring in te trekken. De situatie die zich op 10 juli voordeed, valt hier beslist niet onder. De raad handelde daarmee ‘contra legem’, wat wil zeggen: tegen de wet. Doordat een initiatiefvoorstel van D66 op 10 juli jl werd aangenomen door VVD, D66 en Groen Links, samen goed voor een ruime meerderheid, werden de twee wethouders (Jur Botter van D66 en Richard Kruijswijk van Groen Links) gedwongen op hun schreden terug te keren. Althans, het leek net alsof de wethouders met de rug tegen de muur werden gezet. Maar in werkelijkheid heeft zich een heel ander scenario afgespeeld dat niet door de camera werd geregistreerd. Wij hebben van de fractie Liberaal Bloemendaal vernomen dat na de vergadering bij de Commissaris van de Koning op 6 juli jl, de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen een besloten overleg hadden met het college. Hier is afgesproken dat de coalitiepartijen geen motie van wantrouwen zouden indienen mits het college het initiatiefvoorstel zou volgen. Simpeler gesteld: door bereid te zijn het positieve besluit voor een omgevingsvergunning Elswoutshoek in te trekken en niet mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning, zouden de wethouders hun baan niet verliezen. Wij hebben de burgemeester gevraagd of er inderdaad een besloten overleg had plaatsgevonden, maar een antwoord hebben wij niet gekregen. Dat is niet voor het eerst. Vragen die wij haar stellen worden bij herhaling niet beantwoord.

 

De deal  die hier is gemaakt, is volstrekt onaanvaardbaar, moreel verwerpelijk, juridisch niet toegestaan en bovendien ondemocratisch: 1) het initiatiefvoorstel gaat in tegen de wet, 2) er lag al een rechtsgeldig genomen besluit wat niet teruggedraaid kan worden, 3) er zijn te honoreren verwachtingen gewekt bij de indiener van de aanvraag, 4) er is al overleg geweest op ambtelijk niveau met de provincie NH, 5) indien het besluit wordt ingetrokken zou dit onrechtmatig zijn 6) daarbij mag niet worden vergeten dat de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de gemeente is ingediend en hierover de afgelopen maand/maanden intensief overleg is geweest met de indiener, 7) de raad kan nooit het college opdracht geven tegen de wet te handelen of onrechtmatig te handelen. Doet de raad dat wel, dan dient het college dat naast zich neerleggen.

Daartoe hebben wij ook een motie opgesteld die u hier vindt: Hart voor Bloemendaal motie 10 juli 2015 Vvgb Elswoutshoek Deze motie heeft het niet gehaald, maar was bedoeld als een dringend advies aan het college. Het college, dwz de drie wethouders die op 10 juli aanwezig waren, hebben het advies in de wind geslagen. Hun baan is belangrijker. De positie en de rechten van de inwoners van deze gemeente zijn hieraan ondergeschikt.

De wethouders vertelden ons dat zij het niet mogelijk achten om de ‘contra legem’ instructie van de raad te negeren, omdat dit  voor hun ‘politieke zelfmoord’ zou betekenen. Dat zouden wij als raadslid toch moeten begrijpen. Maar op begrip van Hart voor Bloemendaal hoeven de wethouders niet te rekenen. Hoewel wij waardering hebben voor de wijze waarop deze wethouders de afgelopen maanden in positieve zin aan het werk zijn geweest met de heer H Slewe, is deze laatste manoeuvre een genadeslag. Het is in onze visie het ergste wat je als bestuurder kunt doen: toegeven aan willekeur en machtsmisbruik van de VVD en het conflict terugbrengen in de samenleving met hoog oplopende kosten, procedures en een verlies van vertrouwen in de overheid. Er zijn in de afgelopen jaren vele tonnen gemeenschapsgeld uitgegeven aan Elswoutshoek. Dat is niet op verzoek van de eigenaren van Elswoutshoek gebeurd. Procederen tegen de overheid is een noodgreep: de rechtsbescherming van de burger in bestuursrechtspraak is gering, de kosten zijn hoog en het is een lang en pijnlijk traject. Onze conclusie is dat de Bloemendaalse bestuurscultuur en politiek door en door verziekt is. Terwijl de burgemeester in haar rapport ‘bouwen aan het huis van de democratie’ als eerste oorzaak van de problemen wijst naar de mondige en altijd maar procederende inwoners, zeggen wij: kijk zelf eens goed in de spiegel en zie wat de inwoners wordt aangedaan. Slecht gedrag en willekeur van met name de VVD wordt hier keer op keer beloond. De VVD erkent dat dit ongezond is, maar dit leidt niet tot een normalisering van het gedrag van deze club. Een klein groepje mensen maakt hier de dienst uit en deinst er niet voor terug om koste wat kost, zelfs tegen de wet en regelgeving in, de eigen zin door te drijven zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen.

De laatste actie van het college staat garant voor weer een eindeloze reeks aan gerechtelijke procedures tegen hoge kosten. Rekent u maar vast op een verhoging van de OZB voor komend jaar.

Wilt u meer weten? Kijkt u dan naar de bandopname. Onderdeel 6. https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2015/10-juli/20:00
inrichtingsplan