Blekersveld ontspoord

Naar aanleiding van alle commotie en de door de wethouder aangekondigde snoeiwerkzaamheden, vroegen wij de raad om ons te steunen voor het bijeenroepen van een extra raadsvergadering op maandag 19 oktober jl om 10.00 uur. Ivm de Corona maatregelen was ons voorstel de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Voor het bijeenroepen van een zgn spoedraad zijn 4 van de 19 zetels nodig en het spijt ons bijzonder dat het niet is gelukt die vier zetels bij elkaar te vinden. Op zondag overlegden wij met de heer Heukels en de heer Vd Bunt van LB en kwamen toen gezamenlijk tot de conclusie dat de stem van de VVD nodig was. Al zouden slechts enkele raadsleden van de VVD ons steunen, dan konden we de vergadering organiseren. En dus stuurden wij een dringend verzoek aan Wim Brussaard en Rolf Harder van de VVD aangezien deze partij ten tijde van de verkiezingen in 2018 nog plechtig had beloofd dat Blekersveld groen zou blijven. Tot onze verbazing werd er op ons verzoek niet gereageerd. Wel vond de heer Brussaard in een algemene mail die aan iedereen was gericht dat het beter was de werkzaamheden op Blekersveld op te schorten. Daarop reageerden zowel D66 als GroenLinks furieus. Dat kon echt niet wat de VVD daar voorstelde. En eerlijk gezegd hebben ze daarin natuurlijk wel een beetje een punt. Want wat betekent ‘opschorten’. Dat zegt allemaal niets. Veel belangrijker was het wat ons betreft de wethouder stevig aan de tand te voelen over diverse prangende vragen waarover de politiek zich tot nu toe (dwz sinds juni 2020) niet over heeft uitgesproken. Wij begrijpen ook dat democratie alleen rekening houdt met de meerderheid. Dat is helaas een gegeven. Maar dan zal toch de meerderheid moeten zeggen dat de acties van de wethouder terecht en gerechtvaardigd zijn. En dat de kosten die worden gemaakt en door de gemeenschap worden gedragen ook terecht gemaakt worden. Plus: dat het splitsen in twee juridische tranches van de woningbouw ook een goede zaak is. De wethouder stelt immers voor om twee keer 30 tijdelijke woningen te bouwen ipv in één keer 60. De vraag dringt zich op of deze splitsing juridisch houdbaar is en of bewoners hiermee niet op een verkeerde manier worden betrokken in heet ‘participatieproces’. Overigens: ook over het zogenaamde participatieproces zijn de nodige vragen te stellen. Wij vinden dat iedere burger recht heeft op een participatie conform de participatieprocedure zoals wij die met elkaar hebben afgesproken. Het is raar om in het ene geval die participatie wel mogelijk te maken en in het andere geval te zeggen dat er alleen maar over de kleur van de stoeptegels gesproken kan worden (als voorbeeld).

Nadat we dus van helemaal niemand van de VVD sjoege hadden gekregen en alleen maar indirect te horen kregen dat de VVD Blekersveld aan zijn lot overlaat, hebben we ook van de andere raadsleden muv ZB niets meer vernomen. Ergo: VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en VDB hebben Blekersveld in de steek gelaten. Buitengewoon betreurenswaardig.

Wij hebben ook een verzoek om een interpellatie debat aangevraagd voor de eerstvolgende raad, te weten op 5 november as. Hoewel dit debat een volkomen terechte stap zou zijn in de politieke weging van de factoren die nu spelen, hebben we niet de illusie dat we daarin zullen worden gesteund gezien de houding die we nu in deze raad aantreffen. De vragen voor ons interpellatie debat zijn:

 1. Halen we 1 januari nog?
 2. Wat gaat u doen als de woningen niet op tijd worden gerealiseerd? Is dit met de provincie afgestemd?
 3. In het besluit van het amendement van GL staat niet dat het de bevoegdheid van het college is de tijdelijke woningen te plaatsen op Blekersveld. Sterker nog: Blekersveld is bestemd voor permanente huisvesting. Waarop baseert u uw bevoegdheid?
 4. Waarom is toekenning budget bodemsanering niet aan de raad voorgelegd en staat het niet op de agenda?
 5. Waarom is dit niet in de begroting 2021 verwerkt? Wat zegt de accountant hiervan?
 6. In de planning staat dat een overeenkomst wordt gesloten met een partner (ivm sanering). Dat kan niet voordat de raad budget heeft gegeven. Gaat u ondanks toestemming van de raad toch de overeenkomst aan?
 7. Brederode had een bouwplan voor Blekersveld. Wat vindt Brederode van het niet doorgaan van dit project? Wordt de bouw van permanente woningen niet onmogelijk gemaakt voor de komende 15 jaar door de tijdelijke woningen daar?
 8. De financiën: waar komt de offerte bodemsanering op uit (u hebt drie offertes gevraagd, wat is de uitkomst)
 9. Hoe wordt dit in de jaarrekening verwerkt? Wat zijn de jaarlijkse lasten voor de gemeente (kapitaallasten)?
 10. Waarom in twee stappen, dwz 30 plus 30 tijdelijke woningen en niet tegelijkertijd 60?
 11. Wanneer wordt de tweede set van 30 woningen gebouwd?
 12. Komen in de 30 woningen die eerst worden gebouwd, alleen statushouders of wordt dit ook conform de opdracht van de raad 50/50 toebedeeld?
 13. Gaat de participatie over 60 woningen of over 30?
 14. Hoe houdbaar is dit besluit van getrapte bouw als de participatie nu al gaat over 60 woningen ipv 30?
 15. Wat zijn de kosten als 30 woningen tijdelijk worden geplaatst op het parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis? Dit vraag ik omdat er heel veel verzet is vanuit de omgeving van Blekersveld tegen de komst van tijdelijke woningen;
 16. Wat gaat u doen als de bewoners een procedure starten en de rechter bepaalt dat het niet kan? Wat is dan uw plan B?