Behoud van Duinlust: maak revitalisatie mogelijk

Tijdens de commissie grondgebied van 7 mei  spraken wij met de andere fracties over de ontwikkelplannen van de voormalige buitenplaats Duinlust in Overveen. Een belangwekkende monumentale parel gelegen midden in de gemeente Bloemendaal.

De ontwikkelaar heeft ons uitvoerig geïnformeerd over de plannen. Wij zijn om meerdere redenen enthousiast. Op de eerste plaats omdat het behoud betekent van de buitenplaats. Op de tweede plaats zien wij hierin een revitalisatie van het monument en deze grote investering verschaft onze gemeente een meerwaarde. De aantrekkelijkheid van de gemeente Bloemendaal wordt erdoor vergroot. Ook wordt voorzien in een behoefte aan woningen en tenslotte vinden wij het belangrijk dat deze herbestemming niet ten koste gaat van de openbaarheid van het omliggende park.

Meer over het plan kunt u lezen op de website van de gemeente. De diverse stukken vindt u onder het agendapunt Duinlust:

Duinlust en de stukken op de agenda

Helaas is de VVD mordicus tegen. De VVD houdt vast aan de zeer stringente landgoederennota en wil geen herontwikkeling van Duinlust. Wij zijn daarentegen bang dat Duinlust, als er niets gebeurd en niet wordt ingegrepen, zal verloederen. Stel dat er brand uitbreekt of dat vandalen toeslaan. Dat is eerder gebeurd bij monumenten die te lang leeg stonden, zoals het voormalig marinehospitaal in Overveen dat helaas is afgebrand.

Wij zouden dus graag zien dat de landgoederennota wordt aangepast. Niet omdat wij elke ontwikkeling op een buitenplaats zien als een verbetering en de landgoederen als het ware verkwanselen door ze vol te bouwen. Integendeel. Wij zijn fanatiek voorstander van behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Dat wij de plannen voor Duinlust positief beoordelen heeft vooral te maken met de allesoverheersende wens dit object voor de toekomst te behouden en het herbestemming is waar wij op aan willen sturen. Bovendien zijn de plannen van de ontwikkelaar een verbetering voor de buitenplaats. Het lesgebouw van het CIOS wordt gesloopt. Hetzelfde geldt voor de bebouwing achter het hoofdhuis. Het probleem van deze bebouwing is dat deze zich op zeer korte afstand bevindt van het hoofdhuis en daarmee het historisch karakter schade berokkent. Visueel is sprake van grote strijdigheid. Bovendien is sprake van bebouwing die niet meer van deze tijd is en buiten gebruik. Voor de revitalisering van Duinlust is het belangrijk dat het hoofdhuis weer gaat stralen en dat kan alleen maar door de oude nieuwbouw te verwijderen. Doordat de ontwikkelaar naast het herstel van het hoofdhuis elders op het terrein ook een beperkt aantal appartementen realiseert (16 totaal), wordt bovendien voorzien in de behoefte aan woningen. Meer informatie vindt u in het volgende stuk:

Een brief van St Ons Bloemendaal

Samen met GroenLinks en PvdA willen wij werken aan een motie om de landgoederennota aan te passen zodanig dat bepaalde belemmeringen worden opgeheven. In de gemeenteraad is ook VDB voorstander van herontwikkeling. Dat betekent dat er nog geen meerderheid is. Maar we zullen hard ons best doen om te zien wat we kunnen bereiken. De wethouder (D66, Henk Wijkhuizen) is ook positief maar vindt dat zijn handen nu nog gebonden zijn. Het CDA kennen wij als een gematigde partij die in de vorige regeerperiode net als onze fractie voor een meer flexibele landgoederennota was. Laten we hopen op een behouden toekomst voor Duinlust en een verbeterde landgoederennota.

Uiteraard dienen de monumentale en karakteristieke waarden van het hoofdhuis intact te blijven. Hieronder ziet u de schitterende hal en enkele andere foto’s met details van het huis. Bent u ook voor herbestemming en revitalisering van Duinlust? Laat het ons weten en stuur ons een e-mail met het onderwerp Red Duinlust ter attentie van:

[email protected]