Behoud en bescherming van bomen in Bloemendaal

Op 3 juni 2021 wordt de nieuwe APV vastgesteld. Onze partij dient een amendement in omdat het bomenbeleid wordt geschrapt en als gevolg daarvan verdwijnen enkele belangrijke bepalingen uit de APV. Hart voor Bloemendaal zal de verkiezingen van 2022 ingaan als partij die streeft naar behoud van het groene karakter van Bloemendaal, behoud van de natuur en bescherming van de biodiversiteit. Ook streven wij naar bescherming van dieren. Dit komt tot uitdrukking in onze oproep van Elswout geen evenemententerrein te maken, maar ook in het verzoek aan het college om daar waar bomen worden gekapt, waar mogelijk een herplantplicht te eisen. Ook zijn wij van mening dat bomen een betere bescherming verdienen tegen kap. En tenslotte zijn wij zeer fel tegen biomassacentrales. Wethouder Wijkhuisen vindt dat er voldoende bomen in Bloemendaal staan. Bescherming is niet nodig, omdat ambtenaren aanvragen om kapvergunningen zorgvuldig beoordelen. Dat willen wij niet ontkennen, maar het is een feit dat de afgelopen jaren veel te veel is gekapt. Vergunningen worden verleend. Het is lastig bomen te beschermen als er geen duidelijk beleid geldt. De richtlijnen moeten helder zijn en zodra bomen op een beschermde lijst voorkomen, moet kap in beginsel worden uitgesloten.

Het kastanjebomenlaantje in Vijverpark in 2009. Honderden bomen gekapt.

Het amendement dat wij indienen vanavond luidt als volgt:

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2021,

Constaterende dat:

 • De APV wordt gewijzigd waarbij artikel 4:10 m en n en artikel 14:13 lid 3 worden geschrapt omdat is aangekondigd dat de beleidsregels waardevolle bomen zal worden ingetrokken.
 • De beleidsregels waardevolle bomen worden ingetrokken omdat de waardevolle bomenlijst enkele jaren niet meer is bijgehouden.
 • De waardevolle bomenlijst alleen betrekking heeft op de dorpskern Bennebroek.

Overwegende dat:

 • De waardevolle bomenlijst voor Bennebroek een waardevol document is waar de gemeente op kan terugvallen als extra basis.
 • Het zonde is deze lijst niet te hanteren omdat in ieder geval voor één dorpskern sprake is van een extra achterliggend document op grond waarvan aanvragen om kapvergunningen kunnen worden beoordeeld.
 • Het voorkomen van bomen op deze lijst mogelijk een extra bescherming biedt voor behoud.
 • Het voorkomen van bomen op deze lijst extra bescherming biedt aan waardevolle en monumentale bomen.
 • Indien een boom niet op de lijst voorkomt een kapvergunning kan worden geweigerd op basis van de criteria van artikel 4.13, dat daarvoor relatief weinig tijd is, en in de praktijk blijkt dat waardevolle bomen toch worden gekapt.
 • Dat opname van bomen op de lijst de verwerking van kapvergunningen versnelt omdat de toetsing of een boom behoudens waardig is, al is uitgevoerd.
 • Een lijst met waardevolle bomen ook voor inwoners een toegevoegde waarde heeft omdat mensen van bomen houden en de wetenschap dat er een bijzondere boom in hun tuin staat of in het openbaar groen, wellicht een extra dimensie toevoegt aan de belevingswaarde en het bewustzijn.
 • Het op termijn wellicht mogelijk is de waardevolle bomenlijst uit te breiden naar andere delen van de gemeente wat ook zou kunnen worden uitbesteed aan vrijwilligers of aan instanties die hiermee ervaring hebben en bereid zijn dit werk voor de gemeente te doen.
 • Het aanhouden van de lijst waardevolle bomen geen negatieve gevolgen heeft en idem de beleidsregels waardevolle bomen.

Besluit:

 • Het huidige artikel 4:10 onderdelen m en n blijft in stand en de nieuwe letters m en n worden gewijzigd in o en p;
 • Het huidige artikel 4:13-3 blijft in stand en het nieuwe onderdeel 3 wordt vernummerd in 4;
 • Het huidige artikel 4:14 komt niet te vervallen maar blijft in stand.

Ingediend door:

Hart voor Bloemendaal  M. Roos

Nadere toelichting:

Als een kapvergunning voor een boom wordt gevraagd, wordt door de gemeente een afweging gemaakt van de waarde van de boom, zie art 4.13 lid 2 van de APV. Daarin is een aantal afwegingen vastgelegd zoals natuurwaarde, landschappelijke waarde, waarde voor de stad etc.

Dat lijkt positief voor de boom in kwestie, maar in de praktijk blijkt een waardevolle boom waar een kapvergunning voor is aangevraagd heel lastig of niet te redden op basis van deze criteria. In de praktijk blijkt het namelijk zeer lastig aan te tonen dat een boom een grote natuurwaarde heeft of beeldbepalend is. Het belang van het handhaven van de boom is door het vasthouden aan het beleid en de bomenlijst beter geborgd. Natuurbelang is in onze visie een zwaarder wegend belang dan ‘kap-belang’. Het is in ons aller belang de gemeente Bloemendaal groen te houden en de kwetsbare natuurwaarden te beschermen.