Begroting 2019, wat staat u te wachten, wat kunnen wij verwachten?

Afgelopen week werd de begroting 2019 behandeld in de gemeenteraad. De financiele positie van de gemeente is zorgwekkend. De schuldpositie loopt in rap tempo op.  Het college (VVD, CDA en D66) hebben niettemin een hoog ambitieniveau, maar de vraag is of dit verstandig is. Want  het geld is er niet. Ons motto luidt: ‘de tering naar de nering zetten’. Maar dat is niet wat het college doet. De OZB gaat volgend jaar met 20% omhoog en ook de andere lasten zullen fors stijgen.

Zie het schema. De tekst die wij uitspraken tijdens de begrotingsraad vindt u als u klikt op de cursief gedrukte tekst hieronder.

 Het is overduidelijk een begroting 2018

Voor de volledige behandeling verwijzen wij u naar de website van de gemeente.

Het college wil bovendien het collegeprogramma uit kunnen voeren. Is dat strikt noodzakelijk? Het college gaat voor ‘duurzaamheid, communicatie en participatie’.

Dat klinkt mooi, maar wat houden die begrippen nu concreet in? Ook wordt ruim twee ton per jaar uitgegeven om raadsvragen te kunnen beantwoorden. Het beantwoorden van vragen hoort tot de normale taakuitoefening van het college en de ambtelijke staf. Waarom daar opeens EUR 200.000 extra per jaar aan moet worden uitgegeven is onduidelijk. Het college zelf meent dat het niet anders kan omdat het aantal WOB-verzoeken en raadsvragen aanzienlijk zou zijn toegenomen. Onze observatie is dat het college steeds fanatieker tegenstribbelt om inlichtingen te verstrekken. Het niveau van beantwoorden van vragen laat bovendien geregeld te wensen over. Raadsleden worden met een kluitje het riet in gestuurd wat betekent dat opnieuw vragen worden gesteld.

Het is ons opgevallen dat vooral de huidige burgemeester moeite heeft met openheid en transparantie. Hij heeft dit jaar diverse keren de landsadvocaat ingeschakeld met als doel het aantal verzoeken om inlichtingen niet alleen te beperken maar ook te sturen op inhoud. Dit heeft het college een buitengewoon kritische reactie opgeleverd van hoogleraar Voermans die het inzetten van de landsadvocaat op raadsleden ‘intimidatie’ noemde. Het is intussen ook landelijk bekend geworden dat Nederland onderaan de lijst bungelt qua ‘openbaarheid van bestuur’. Niet iets om trots op te zijn. In plaats van werk te maken van openbaarheid, wordt steeds meer ambtelijke capaciteit ingezet om onwelgevallige informatie wit te lakken en WOB-verzoeken af te wijzen. Het levert de gemeente meer gerechtelijke procedures op en jaagt de inwoners op hoge kosten. Wat ons behoorlijk tegen de borst stuit is het vaststaande feit dat het voor onze fractie nagenoeg onmogelijk is om dossiers in te zien en overleg te voeren met ambtenaren. Een technisch overleg met een ambtenaar zou in korte tijd voor veel duidelijkheid kunnen zorgen. Maar ook de inzage in bijv een dossier (ontwikkeling hoofdgebouw Park Brederode) wordt ons geweigerd en dat al ruim 7 maanden lang. Wij zijn niet te spreken over dit toenemende gebrek aan transparantie.

De ambtelijke samenwerking met de gemeente Heemstede verloopt intussen ongestructureerd. Het ICT project waarin Bloemendaal samenwerkt met Heemstede is evenmin onder controle. Kennis en expertise ontbreken. Bloemendaal besteedt hieraan tenminste EURO 6 miljoen. En daar houdt het niet bij op want voor elke extra kostenpost, wordt een beroep op de raad gedaan. Zo ook nu weer. Hoeveel de ambtelijke samenwerking kost en of het geld dat hieraan wordt besteed ook doelmatig wordt uitgegeven, is onduidelijk omdat een specificatie/allocatie in de cijfers ontbreekt.

De drie oppositiepartijen Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en Vrijzinnig Democraten Bloemendaal dienden op 8 november jl een alternatieve begroting in en daarbij behorend een groot aantal amendementen en voorstellen om de financiele positie van de gemeente weer op de rails te krijgen. U ziet hier de uitwerking van onze voorstellen.

Onderaan de streep eindigt de gemeente de komende vier jaar in een plus van EUR 8 miljoen, in plaats van EUR 10 miljoen in de min volgens de huidige begroting. Helaas werd geen enkel voorstel dat wij deden aangenomen en dat duidt toch ook weer op de slechte sfeer die heerst in de gemeenteraad. Ten opzichte van de afgelopen vier jaar is er dan wel een grote verbetering waarneembaar omdat de drie lokale partijen op het gebied van ‘geld uitgeven van de burgers’ de handen ineen hebben geslagen. Het is dus een lokale verdienste dat er een alternatieve begroting is aangeboden en daar zijn we trots op. Het moge intussen duidelijk zijn dat de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 niet van zins zijn rekening te houden met de inwoners en geld uitgeven als water.

Rest ons nog te zeggen dat de begroting is aangenomen met alleen de stemmen van de coalitiepartijen voor. Een unicum in de geschiedenis van Bloemendaal. Hieronder een kort filmpje met enkele indrukken van het debat tijdens de begrotingsraad.