Bedrog of dwaling in Bloemendaal? Over verkoop van vastgoed en een gebrek aan integriteit

U weet het misschien nog? Meerdere keren schreven wij over de verkoop door de gemeente  van de voormalige gymzaal in de historische kern van Bennebroek voor EUR 20.000. Adres: Kerklaan 8. Het transport vond plaats bij notaris Huisman in Heemstede op 21 januari 2019.

het voormalig gymlokaal

Een paar bijzonderheden over deze ‘deal’:

 • Waarom is het bureau Savills ingeschakeld door de gemeente? Typisch, want dit bureau bevindt zich niet in de regio. Waarom niet een lokaal makelaarskantoor? Wethouder Nico Heijink, VVD hierover: Lokale makelaars waren niet bereid het in de markt te zetten. De wethouder had het geprobeerd, maar lokale makelaars zagen er geen been in en hadden geen expertise op dit gebied;
 • Hoe komt het dat Savills in het taxatierapport vermeldt dat het object een grondoppervlak van 230 m2 heeft terwijl dit volgens de kadastrale gegevens 552 m2 is? De raad is dus verkeerd geïnformeerd. Wie heeft dat aan Savills verteld en waarom heeft Savills niet zelf onderzoek gedaan naar het aantal vierkante meters? Toch een essentieel punt. We spreken hier over bouwgrond. Uitgaand van 552 vierkante meter is de verkoopprijs EUR 36 per meter. In Bloemendaal koop je nog geen eenvoudige garage voor EUR 20.000;
 •  Uit het Savills rapport en uit de correspondentie die in het dossier zit (overigens incompleet) hebben wij kunnen opmaken, dat er  flink is gestuurd door de gemeente. Savills kreeg instructie uit te gaan van sloopwaarde van het object. Het was eigenlijk heel simpel: de taxatie moest uitkomen op EUR 20.000;
 • Dat er werd uitgegaan van sloop was voor de gemeente vanzelfsprekend: de koper had aangegeven een nieuw pand te willen bouwen. Dat is de omgekeerde wereld. Hier is de verkoopprijs bepaald op basis van een wensenlijstje van de inmiddels bekende koper. Dit is typisch een voorbeeld van een onzakelijke transactie;
 • Wethouder (Nico #Heijink, #VVD) heeft de raad verteld dat het pand in slechte staat verkeerde, de fundering was gebroken, er zou asbest in zitten, er was sprake van een slechte bereikbaarheid, er waren geen voorzieningen, de gymzaal zat vast aan de school en was dus niet te verkopen. Dit is allemaal volstrekt in strijd met de feiten. Het pand verkeert niet in slechte staat. De fundering is niet gebroken. Er is geen asbest gevonden, de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn voortreffelijk, de gymzaal zit niet vast aan de Franciscussschool en het object was wel degelijk verkoopbaar, zie hierna; Sterker nog: diverse personen hebben zich bij ons gemeld met de vraag of zij het nog konden kopen. Immers: voor EUR 20k zijn er een heleboel gegadigden. De mensen die ons hebben benaderd waren bereid fors meer te betalen voor het object dan EUR 20k. De gemeente hield de boot af en had deze deal al rond. De gemeenteraad werd pas geïnformeerd toen de zaak al beklonken was met de koper.
 • De wethouder beweerde vier, vijf jaar lang aan het leuren te zijn geweest met het object. Niemand wilde het hebben. Een oud-wethouder (Richard Kruijswijk) vertelde ons dat hij blij was van het object af te zijn. Voor EUR 20.000 was er geen enkele partij in de markt te vinden die het wilde kopen. Ook dit is in strijd met de feiten:  diverse personen hebben zich bij ons gemeld met de vraag of zij het nog konden kopen. Immers: voor EUR 20k is er een compleet leger aan gegadigden. De mensen die ons hebben benaderd waren bovendien bereid fors meer te betalen voor het object dan EUR 20k. De gemeente echter had deze deal al rond. De gemeenteraad werd pas geïnformeerd toen de zaak al was beklonken met de koper.
 • De toon in het dossier tussen koper en verkoper (de gemeente) was bijzonder amicaal. Dat is strijdig met zakelijkheid en onafhankelijkheid en het doet toch het ergste vermoeden. Namelijk dat deze transactie niet marktconform is en dat er een partij is of meerdere partijen zijn die hier aanzienlijk van profiteren. We praten tenslotte wel over een object dat gewild is midden in de Randstad;
 • Dat het pand er erg slecht bij stond met misschien wel een risico op instorting, had de wethouder geconcludeerd aan de hand van een technisch rapport. Daarin stond de staat van onderhoud beschreven.  Wij hebben gevraagd om het onderzoeksrapport en daar maanden op moeten wachten. Ten langen leste ontvingen wij een blaadje met daarop enige krabbels. Kladaantekeningen. In ieder geval geen technisch rapport met daarin een professionele beschrijving van de staat van onderhoud waarin het pand zich bevond.
Tuin bij het gymgebouw
Zicht op de kerk en de pastorie, beiden centraal in de historische oude kern van Bennebroek

Dit is slechts een greep uit de vele bevindingen. Hoewel wij in de periode 17 mei tot en met 31 december 2018 druk in de weer zijn geweest om deze verkoop ongedaan te maken, heeft dus toch het transport plaatsgevonden in januari 2019. Had de notaris hier geen onderzoek naar moeten doen? Is dit een normale gang van zaken bij een transport? Worden er dagelijks dit soort deals afgesloten of hoeft een notaris niet te controleren omdat de verkoper de gemeente Bloemendaal is? Belangrijk is te vermelden is dat de gemeenteraad alleen maar in staat was wensen of bedenkingen mee te geven. Omdat het slechts over EUR 20.000 ging, was een instemming met deze deal niet nodig. Het was een collegebevoegdheid. Wensen en bedenkingen werden uitsluitend door onze partij ingebracht maar met twee zetels in de raad is dat geen meerderheid. Desalniettemin zijn wij van mening dat een notaris een onderzoek plicht heeft.

Hoe ging het nu verder? Een inwoner uit Bennebroek met expertise op dit gebied heeft zich tot de gemeente gewend en een klacht ingediend over deze deal. Dagtekening 1 mei 2019.

De klacht werd direct al afgewezen. De inwoner kreeg te horen dat hij zich maar tot de gemeenteraad moest wenden. Daarop stuurde hij een nieuwe brief aan het college waarin hij uitlegde dat zijn klacht toch echt gericht was aan het college en verzocht om behandeling.

Op 20 augustus 2019 kreeg deze inwoner dan eindelijk inhoudelijk bericht van het college. Wat zegt het college?

Het indienen van een klacht geeft een burger de mogelijkheid om zijn onvrede te uiten over de wijze waarop hij, of een ander, is gehandeld. Hij kan zijn verhaal doen en zijn gedachten en emoties delen. Een klachtbehandeling is met name gericht op het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid in concrete situaties. Uw klacht hangt naar onze mening vooral samen met een verschil van mening tussen u en de gemeente over het besluitvormingsproces rondom de verkoop van de gymzaal.

Wij nemen uw klacht niet in behandeling.

… Uw vraag mist een zekere mate van individuele relevantie. …een louter subjectief gevoel van sterke betrokkenheid bij een bestuurlijke aangelegenheid als de onderhavige is, hoe sterk dit gevoel ook is, niet voldoende om te kunnen spreken van een concreet individueel belang. Zelfs als van u als belastingbetaler gezegd zou kunnen worden dat u enig belang heft, onderscheidt u zich op dit punt niet van grote aantallen anderen…’

Getekend door burgemeester Elbert Roest en gemeentesecretaris Wilma Atsma. Hier publiceren wij de volledige brief aan de ‘betrokken’ inwoner:

Natuurlijk is dit een uitermate onbevredigende respons van deze burgemeester. Het gaat hier niet over een individueel belang maar over een klacht wegens, laten we het vermoeden dan maar eens zeer concreet benoemen, netwerkcorruptie, of laten we de koe maar bij de horens vatten: niet integer handelen door het college en dan met name door wethouder Nico Heijink.

En uitgerekend nu, terwijl het integriteitsmeldingen regent in Bloemendaal, heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag, 5 september 2019, besloten dat deze meldingen worden afgedaan door Nico Heijink en burgemeester Elbert Roest. Meneer Heijink doet de meldingen tegen de burgemeester. De burgemeester doet de overige meldingen. Daarbij geldt het motto: hoe sneller we hiervan af zijn, des te beter. Want ‘wij’ hebben er last van.

Dat deze meldingen wel ergens over gaan, dat de inhoud relevant is, daar wordt volstrekt aan voorbij gegaan. Dit wordt allemaal onder een noemer weggeschoven: ‘sterk gevoel van betrokkenheid maar louter subjectief’. Of m.a.w.: ‘wij herkennen ons hier niet in’ ‘wij werpen dat verre van ons’.

Intussen zijn er drie zeer relevante en actuele gebeurtenissen:

 • Dit weekend heeft een lokaal makelaarskantoor een object in de verkoop gezet. Het betreft het ‘voormalig washok’ bij het St Luciaklooster in de historisch kern van Bennebroek. Adres: Schooollaan 68. Zowel het gymlokaal als het washok maken deel uit van hetzelfde cultuurhistorische ensemble. Ons raadslid Roos heeft zich in de tijd dat zij nog werkte voor de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEK) sterk gemaakt voor behoud van het gehele ensemble samen met o.a. Cuypersgenootschap. Het is een schitterend ensemble waar het kloostercomplex een absolute parel is. Het klooster is her ontwikkeld en hierin zijn intussen appartementen gerealiseerd. Het washok heeft een oppervlak van 141 vierkante meter. Het grondoppervlak is 330 vierkante meter. De vraagprijs: EUR 450.000. Zet dit af tegen het gymlokaal dat letterlijk binnen steenworp afstand ligt: 552 vierkante meter grondoppervlak en 206 vierkante meter bouwvlak voor EUR 20.000.
 • Bekend is geworden dat een architect een tekening heeft gemaakt voor het realiseren van 6 appartementen in het voormalig gymlokaal. Stelt u zich dat eens voor: 6 appartementen op die plek! In het washok kunnen 2 appartementen worden gerealiseerd. Voor het ene object wordt EUR 20.000 betaald, voor het andere EUR 450.000 in de markt gevraagd. En door een makelaar die goed bekend is in deze regio. Een makelaar die er dus ‘been in ziet’!
 • In de Volkskrant van 7 september 2019 een uitgebreid interview met afzwaaiend hoogleraar Leo Huberts. Hier vindt u de link naar volledige artikel. Afzwaaiend hoogleraar Huberts: investeer nu in integriteit! Huberts: ‘Houd de moraal hoog. Wacht niet tot de volgende affaire zich aandient, zegt Hubers. ‘Besteed nu aandacht aan integriteit’. ‘Zorg voor methoden en instrumenten om maatregelen te treffen en biedt kritische reflectie op het eigen handelen. Met bijvoorbeeld een ervaren vertrouwenspersoon en serieuze instanties die melden en onderzoeken wat fout gaat.’ Kernvraag is: waar zit de macht? Volgens Huberts moeten we onderzoek doen naar de besluitvorming voor maar ook achter de schermen. Er is een compleet gebrek aan transparantie in Bloemendaal. Alles is geheim, vertrouwelijk of, erger nog, überhaupt niet inzichtelijk of beschikbaar. Veel gaat mondeling. Duizenden mails zijn de afgelopen jaren vernietigd. Hebben de ambtenaren het voor het zeggen? Zit de macht daar? Of is ligt de oorzaak eerder in de gebrekkige controle door de gemeenteraad? Hebben inwoners dan helemaal geen enkele invloed? In Bloemendaal is dat zeker onze conclusie.
het vmlg ‘washok’ naast het klooster, gelegen in de oude kern van Bennebroek (op steenworp afstand van het voormaligy gymgebouw) staat nu te koop voor EUR 450.000

Een ding is duidelijk: dit valt in de categorie ‘niet integer handelen’ door de overheid. En het foutief informeren van de gemeenteraad (niet een keer maar bij herhaling), het achterhouden van informatie, het verdraaien van de feiten door wethouder Nico Heijink van de VVD, zou tot zijn onmiddellijk ontslag moeten leiden. Als het aan ons ligt gebeurt dat ogenblikkelijk.

Bovendien willen wij dat deze transactie ongedaan wordt gemaakt. Vernietigd of nietig verklaard, wegens misleiding van de gemeenteraad.

Hier ziet u wethouder Heijnk nog een keer in beeld met zijn uitleg over deze verkoop.