Asociaal: bouwplannen, geheimen en NOREPLY

Plan 1828: Over het plan van ontwikkelaar Wibaut om 109 woningen te bouwen langs de Westelijke Randweg (WR1) voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar is veel te doen in de gemeente Bloemendaal. Op 17 december as wordt hierover in de gemeenteraad gestemd. Dan weten we dus wat de uitslag is. Gaat het door of gaat het niet door? Het plan 1828 zou gerealiseerd moeten worden schuin achter het Kennemerpark. Het perceel ligt als het ware ingeklemd tussen het spoor, een groot transformatorstation en de Westelijke Randweg en aan de zuidkant liggen dan nog de volkstuinen. De ontwikkelaar had een ludieke actie op touw gezet door voor het gemeentehuis op het gazon witte vlaggetjes te planten in de hoop hiermee de publieke opinie voor zich te winnen en dat lijkt deels gelukt. Echter, onze visie op dit bouwplan is als volgt: dit plan vinden wij absoluut ongeschikt. Het is te veel, te groot en voldoet niet aan de standaard voor Bloemendaal. Hart voor Bloemendaal kiest voor kwalitatief hoogwaardige bouw in een goed leefmilieu. Wij kiezen dus niet voor de belangen van de projectontwikkelaar. Bovendien zijn wij verre van enthousiast over de locatie. Zo dicht bij het transformatorstation is dit plan in onze ogen zelfs onverantwoord. Ook wethouder Wijkhuisen en wethouder de Roy van Zuidewijn-Rive hebben beiden onvoldoende bijgedragen om dit bouwplan tot een goed einde te brengen. Het mandaat dat de raad had gegeven aan het college is niet strikt gevolgd. In feite hebben de wethouders er een potje van gemaakt. Om kort te gaan: wij zijn niet te spreken over de handelwijze van het college en gaan niet akkoord met 1828. De bouwer heeft tenslotte ook geen structurele bijdrage geleverd aan het participatietraject met omwonenden en het is dus niet verwonderlijk dat draagvlak ontbreekt. Draagvlak, zo vinden wij, moet je verdienen. En deze bouwer heeft geen blijk gegeven daar voldoende van doordrongen te zijn. Als het zo is dat de bouwer van 109 appartementen teruggaat naar 100, dan zeggen wij: dat is echt niet serieus. Als het aan ons ligt, gaat het project 1828 zoals dat er nu voorstaat niet door en zullen wij op 17 december as tegenstemmen.

Blekersveld: op 17 december as wordt ook gestemd over het verzoek van het college om € 650.000 vrij te maken voor de sanering van de grond Blekersveld en de voorbereiding van het plan. Tijdens de commissie samenleving op 2 december jl. werd duidelijk dat het plan om op Blekersveld tijdelijk zgn. containerwoningen te plaatsen (flexwoningen) pas in augustus 2021 kan worden voortgezet. Tot die tijd ligt het werk stil. Bijzonder jammer dat in de tussentijd wel zo’n beetje al het groen is gekapt. Een vertraging dus van minimaal 9 maanden. Wij hebben de gemeenteraad nogmaals gewezen op het grote risico dat kleeft aan het project door de bouw van de containerwoningen in twee delen te knippen. Dit zal in onze ogen juridisch een probleem worden omdat gerechtelijke procedures voor vertraging kunnen gaan zorgen en het maar de vraag is of de manier waarop dit plan wordt uitgevoerd wel stand zal houden. Los daarvan weten we nu ook dat de achterstand in huisvesting van statushouders helemaal niet meer bestaat. Het overgrote deel van de statushouders is gehuisvest in bestaande sociale woningbouw. Het resterende deel zal grotendeels kunnen worden ondergebracht in het voormalig klooster op Dennenheuvel. Een suboptimale huisvesting noemde wethouder De Roy dit. Tegelijkertijd is suboptimaal nog altijd een prima huisvesting als we Minister Ollongren’s brief aan de Tweede Kamer van 30 november jl. lezen. De vraag is vervolgens: als er geen achterstand meer is, waarom is dat extra budget van € 650.000 dan nog nodig? De wethouder meende van wel. Zij deelde mede dat het ook mogelijk is dat de woningbouwcorporatie op die locatie definitieve woningen realiseert in de sociale sector. Als dat zo is, dan zal er toch eerst met de raad moeten worden overlegd over welk plan en ook is de vraag of de hoge plankosten nog gemaakt moeten worden. In ieder geval zijn we wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive onderweg kwijtgeraakt. Of beter gezegd: zij is ons kwijtgeraakt. We hebben nl echt geen flauw idee waar ze mee bezig is en ook nu weer volgt ze niet het mandaat dat zij van de raad heeft gekregen.

De facturen van de accountant: Het begint echt een beetje uit de hand te lopen. Informatie wordt steeds vaker niet verstrekt omdat het geheim zou zijn of vertrouwelijk. Maar van de geheimhouding en vertrouwelijkheid wordt in onze ogen misbruik gemaakt door het college. Zo noemden wij al het advies van de huisadvocaat inzake het plan Blekersveld.  Waarom wordt dit advies niet met de raad gedeeld? Wat heeft het college nu weer te verbergen? Transparantie ontbreekt. De afgelopen week vernamen we dat ook de facturen van de externe accountant geheim zijn verklaard door de accountant. Dat is wel een beetje vreemd. Waarom zouden facturen geheim zijn? Duidelijk is dat de jaarafrekening van de accountant echt aanzienlijk veel hoger is dan was begroot en afgesproken. Er zou meerwerk zijn verricht door de accountant. Waaruit bestaat dat meerwerk? Via de heer Heukels van Liberaal Bloemendaal hoorden wij dat het meerwerk o.a. te maken heeft met de chaos bij GBKZ. Dat is de gemeenschappelijke belastingdienst van o.a. Bloemendaal en Heemstede. Bloemendaal is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van deze gemeenschappelijke regeling en om de een of andere reden schijnt het een behoorlijke puinhoop te zijn. Wethouder Heijink raakte zichtbaar geïrriteerd toen de heer Heukels hierover in de afgelopen commissievergadering dd. 3 december jl. vragen stelde. Het is verbazingwekkend dat wethouder Heijink niet gewoon met een openbare verklaring komt over wat er precies mis is bij GBKZ. Maar wat ons nog meer verbaast is dat de raad als geheel hier geen enkele belangstelling voor aan de dag legt. Zelfs de auditcommissie geeft niet thuis. Deze commissie vertegenwoordigt de gemeenteraad in het contact en het overleg met de externe accountant. De accountant doet zijn werk namelijk tbv de gemeenteraad en in feite is de gemeenteraad dus de opdrachtgever van de accountant. Des te vreemder is het dus dat de auditcommissie er blijkbaar geen prijs op stelt de accountant naar zijn facturen te vragen. De auditcommissie bestaat uit drie leden (D66, VVD, ZB zijn hierin vertegenwoordigd). Zoals wij al vermelden werd de geheimhouding op de facturen opgelegd door het college van B&W. Ook dat klopt niet. Het college is geen partij en heeft geen beslissingsbevoegdheid want de raad geeft opdracht tot betaling van de facturen van de accountant. Dus de raad betaalt maar weet niet welke facturen en voor welk werk?  Wij zijn nog niet uitgesproken over dit onderwerp. Sowieso willen we de facturen nu zelf met eigen ogen zien. Wij gaan niet achteroverleunen en willen de komende week inzage.

Gebruik geen NOREPLY, want dat is asociaal

NOREPLY: Sinds enkele weken heeft het college iets nieuws bedacht om raadsleden op afstand te houden. Vragen worden niet meer rechtstreeks beantwoord door ambtenaren en ook niet meer via de griffier. Nee, het contact met ambtenaren en het college is nu helemaal in de ban gedaan. Er is een aparte ‘mailgroep’ in het leven geroepen door de IT afdeling. En dat is de groep NOREPLY. En wat nu weer typisch is voor Bloemendaal: de antwoorden die van NOREPLY afkomstig zijn deugen niet, zijn onvolledig of zelfs pertinent onjuist. Zo waren wij bijv. op zoek naar een kopie van de meest recente prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Normaliter zou je dit soort informatie gewoon moeten kunnen terugvinden op de website van de gemeente. Maar niet in Bloemendaal. Daar moet nl een ware speurtocht aan voorafgaan door de griffie die via de IT afdeling weer allerlei hobbels en sprongen moet nemen om allerlei informatie vanachter ‘de knop’ tevoorschijn te toveren. Wat vaak niet eens lukt. Zo ging het dus ook met de prestatieafspraken. Plotseling verscheen er van NOREPLY een mail: ‘hier hebt u de prestatieafspraken’. Maar wat bleek: die zaten niet bij de mail. Antwoorden kan niet. Vragen stellen kan ook niet. Ambtenaren bestaan niet meer. Contact wordt niet geduld. Terwijl dat juist zo bijzonder nuttig en efficient kan werken. Het scheelt een hoop tijd en het maakt het werk veel aangenamer als je persoonlijk contact kunt hebben. Overleg is juist goed.