Actualiteiten

De fractie:

Inmiddels is de fractie volop aan de slag. Rob Slewe is raadslid en neemt deel aan de vergaderingen voor grondzaken. Christa Faas is duo raadslid en zij is verantwoordelijk voor het sociaal domein/samenleving. Frans Arxhoek is duo raadslid en neemt deel aan de beraadslagingen in de commissie bestuur en middelen. Zo hebben alle leden hun eigen taak. Fractievoorzitter Roos is voorzitter geworden van de commissie bestuur en middelen. Dat is een nieuwe taak die zij met veel plezier op haar schouders heeft geladen. Het betekent ook overleg met de andere voorzitters, de griffier en de burgemeester over de agenda van diverse vergaderingen.

Duinpolderweg

Er zijn nog 3 alternatieven over: Alternatief Zuid, Alternatief Midden en NOG 2.0 (verlengde Weerlaan). De fractie SP ZH kiest voor NOG 2.0. Op dit moment is er in de Provincie ZH geen meerderheid voor Alternatief Zuid door de Vosse- en Weerlanerpolder en Alternatief Midden door de Oosteinderpolder. In juni 2018 gaat GS in ZH een definitief voorkeursalternatief vaststellen. In september 2018 gaan de Staten van ZH een definitief voorkeursalternatief vaststellen. Het wordt dus erg spannend. Wij zijn absoluut tegen deze snelweg. Het enige dat voor ons bespreekbaar is, dat is de verlengde Weerlaan richting de N205.

In de gemeenteraad hebben wij ons ongenoegen uitgesproken over het dubbelmandaat van de wethouder van D66, Ton van Rijnberk. De heer Van Rijnberk is niet alleen wethouder maar ook nog statenlid. We vragen ons af waar hij de tijd vandaan haalt maar los daarvan: een dubbelmandaat leidt onherroepelijk tot problemen en dat is ook nu weer gebleken. De wethouder had zich wat ons betreft in februari moeten onthouden van commentaar over de Duinpolderweg. Hij heeft zich in zijn rol als statenlid voor D66 in tegengestelde zin uitgelaten over de Duinpolderweg en was van mening dat de weg wel door de Oosteinderpolder kon worden aangelegd. Dit staat haaks op de visie van het college. Tegelijkertijd merken wij ook dat het college onvoldoende beseft wat de impact van een snelweg vlak langs Bennebroek betekent: bovenregionale verkeersstromen van vele duizenden motorvoertuigen per dag, veel stank en herrie vooral als gevolg van de windrichting. Tel daarbij op de vernietiging van het landschap en de files die we op de Rijksstraatweg tegemoet kunnen zien, sluipverkeer dwars door de kern (Schoollaan, Bennebroekerdreef), grote drukte op de Zwarteweg.

Vogelenzangseweg midden in het dorpVogelenzang

Onze partij heeft op 8 mei een motie ingediend om te voorkomen dat de weg ter hoogte van de Graaf Florislaan met drie meter wordt verbreed en pal langs de historische huizen en monumenten gaat. Op die plek was vroeger een dorpspleintje met een pomp. Het oude cacaohuisje staat straks pal langs de weg en het doet ons pijn te zien dat er geen oog is geweest voor de historie van het lieflijke Vogelenzang. Door het vele doorgaande verkeer zullen de huisjes ernstig te lijden hebben en wij zeggen: wethouder, doe dit niet en zorg ervoor dat de weg niet wordt verbreed. Helaas is de motie niet gesteund omdat de raad van mening was dat het plan tot stand is gekomen met voldoende participatie vanuit de bevolking. Het is wat ons betreft dan wel de vraag of de bewoners langs het voormalige pleintje wel voldoende zijn betrokken en ook weten wij niet wat er met het commentaar over de wegverbreding is gedaan. Wie hadden zitting in de klankbordgroep? Participatie is uiteraard prachtig maar het moet wel gebaseerd zijn op directe belangenvertegenwoordiging en ons lijkt het logisch dat direct aanwonenden hier ook direct in betrokken dienen te worden. Tegengestelde berichten hebben ons hierover bereikt. Eeuwig zonde en volgens ons is deze verbreding eerder gevaarlijker dan veiliger voor voetgangers/gemotoriseerd verkeer en fietsers.

Inspreekrecht voor inwoners

Wij hebben in de raadsvergadering van 8 mei een motie ingediend om het spreekrecht weer terug te brengen in de commissies. Dat leek ons een goed idee. Want het spreekrecht is toch een belangrijk onderdeel van het democratisch proces. Inwoners moeten hun volksvertegenwoordigers kunnen toespreken tijdens de commissievergadering. Het inspreekrecht bestaat in alle ons omringende gemeenten. En zelfs in een grote stad als Amsterdam mogen inwoners inspreken. Helaas werd onze motie niet aangenomen. De grote partijen willen het huidige beleid evalueren.

Het nieuwe college: waar blijft het?

Er zijn twee maanden verstreken sinds de gemeenteraadsverkiezingen maar in Bloemendaal is er nog geen nieuw college. Dat is opmerkelijk. Maar Bloemendaal staat hierin niet alleen. In 33% van de gemeenten is er nog geen college. In 2014 was dat anders. Toen waren nagenoeg alle colleges geïnstalleerd twee maanden na de verkiezingen. We hebben begrepen dat het nieuwe college zal bestaan uit CDA, D66 en VVD, in totaal goed voor 11 van de 19 zetels. Wie de nieuwe wethouders worden is ons niet bekend. Onze fractie hoopt natuurlijk dat de partijen kwaliteit weten te leveren. Dat is belangrijk voor goed bestuur. We houden u op de hoogte.

Onderzoek rond Elswoutshoek dossier en de geheimhouding

Onze fractievoorzitter Roos heeft in haar strafproces een boekje open moeten doen over wat zij in de back-up aantrof aan correspondentie rond Elswoutshoek. Het betreft de periode 2014. Dit was belangrijk voor haar strafproces. De pers was bij het proces aanwezig en publiceerde erover. Het bood een ontluisterend kijkje achter de schermen van het bestuur van Bloemendaal. Op 7 maart jl deed Roos in aanwezigheid van haar advocaat diverse meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen bij burgemeester Roest. Inmiddels heeft de burgemeester een onafhankelijk onderzoek voorgesteld naar de gebeurtenissen. Hij komt met een plan van aanpak naar de raad. Uiteraard gaan wij ervan uit dat de burgemeester voortvarend aan de slag gaat en ervoor zorgt dat het onderzoek niet in eigen huis wordt uitgevoerd. Het zou door een gekwalificeerd onderzoeksbureau dienen te worden onderzocht, waardenvrij en zonder sturing vanuit de gemeente. Roos zelf heeft diverse keren aangedrongen bij de burgemeester om ook Justitie te informeren en aangifte te doen tegen een oud-wethouder op basis van vermoedelijke schending van het ambtsgeheim. De burgemeester heeft laten weten dat hij de motie van de raad uitvoert, maar de raad heeft niet gesproken over Justitie. Dat spreekt ook voor zich. Het is niet aan de raad om aangifte te doen. De burgemeester moet hoeden voor integer bestuur. Een concrete aanwijzing ligt op het bureau van de burgemeester en wij zouden het zeer op prijs stellen als hij dat zonder schroom oppakt. De schoen wringt want waarom zou een burgemeester wel onverwijld aangifte doen tegen een raadslid terwijl de vermoedelijke schending van een ambtsgeheim door tenminste 1 oud wethouder hieraan vooraf ging. De schijn van bevooroordeeldheid dient te allen tijde te worden vermeden, lijkt ons.

De KPN zendmast

Ja, opeens was hij er. De zendmast op het kopje van Bloemendaal, inclusief dieselmotor en dertig meter hoog. De vergunning was wel erg snel verleend en van inspraak hebben we niet veel meegekregen. Alom bezorgdheid over deze zendmast en ongenoegen. De nachtegalen en uilen hebben de wijk genomen want die motor produceert herrie en stank. Voorlopig blijft die mast staan. We vragen ons af hoe groen en duurzaam dit plan is, maar vooral vinden wij dit weer een staaltje van onbehoorlijk bestuur van het college richting onze inwoners en de natuur. We willen bijna allemaal bereikbaar zijn via onze mobiele telefoon, maar het bezwaar tegen deze mast is dat het erop lijkt dat dit zo maar even tussendoor ‘geritseld’ is en die indruk is niet zo maar weg te nemen. Niet best voor het toch al niet zo fraaie bestuurlijke imago van onze prachtige gemeente. Wanneer gaat het gemeentebestuur eens een keer zorgvuldig en eerlijk en transparant werken?